Bībeles skolas 2. tēma ir “40 iemesli, kāpēc jālasa Bībele”.
Ja pirmajā tēmā mēs mācījāmies diezgan zinātniski, tad tagad būs vairāk garīgi.

1. Dievs nav šķirams no Sava Vārda.

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. (Jāņa evaņģēlijs 1:1)

Vārds tapa miesa un mājo mūsu vidū, mēs skatījām Viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā Dēla – pilnu žēlastības un patiesības. Ja es saku, ka ticu Dievam, tad es lasu Bībeli, jo Dievs nav šķirams no Bībeles. Ja es vēlos iepazīt Dievu, tad es lasu Bībeli. Ja es vēlos iet Dieva gribā, tad es lasu Bībeli. Ja man ir Dievs, tad man ir Bībele. Dievs pašam personiski ir jāiepazīst, jo vispār Bībele nav Dievs. Šajā gadījumā Bībele ir papīrs ādas vākos vai elektroniskā veidā. Svarīga ir pati doma, caur Bībeli vai elektronisko vidi, domas, ko mēs uztveram, kuras ir apkopotas Dieva vārdā, kur Dieva cilvēki runājuši, Dieva gara iedvesmoti.

2. Dieva Vārds ir dzīvs.

Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. (Ebrejiem vēstule 4:12)

Es uzskatu, ka Dieva Vārds nav parasts vārds, bet dzīvs. Padomā, ja Dievs ir reāls un dzīvs, tad Dieva domas ir reālas un dzīvas, jo šīs domas iznāk no Viņa, kuras mēs pēc tam ietērpjam vārdos. Dievs savu domu liek saprast katram savā valodā, caur dažādiem izteiksmes veidiem. Visu to ģenerē augstākais saprāts, to, kas radījis debesis un zemi, kas ir visa sākums. Viņš domā, Viņa domas ir dzīvas un tad, kad mēs pieņemam Viņa domas, tad tās ir dzīvas mūsos un dara dzīvus mūs. Kā var skatīties Dieva vārdu? Piemēram, mākslā. Ne jau pats vārds ir svarīgs, bet doma. Padomā, ja Dieva Vārds ir dzīvs un mēs viņu tik sīki iztirzāsim, tad kādas būs tavas attiecības ar Dievu pēc šīs skolas. Tavas attiecības ar Dievu būs kvalitatīvākas, tu labāk izpratīsi Viņa domas, Viņš būs tev tuvāk, labāk spēsi pieņemt dažādus lēmumus, būsi stiprāks un priecīgāks.

3. Jēzus ir dzīvības vārds.

Kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas, dzīvības vārdu.
(1. Jāņa vēstule 1:1)

Šeit ir runa par apustuļiem, kuri aptaustīja Kristu. Par Kristu ir rakstīts, ka Viņš ir dzīvības vārds. Dievs ir trīsvienīgs: Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Dieva Vārds, trīsvienības daļa ir Kristus, un Viņš ir dzīvības vārds. Kristus ir viens no trīsvienības. Kristus ir dzīvības vārds.

4. Es iepazīstu Dievu, redzot Dievu Tēvu, iepazīstot Kristu.

Jēzus viņam saka: “Tik ilgi Es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi Mani sapratis, Filip? Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt: rādi mums Tēvu?” (Jāņa evaņģēlijs 14:9)

Filips teica, lai rādot Debesu Tēvu, bet Jēzus viņam atbildēja, ka tas, kurš ir redzējis Jēzu, ir redzējis Tēvu. Tēva atklāsme ir caur Jēzu Kristu, bet Tēvs arī ir trīsvienības daļa. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Dieva Vārds ietver trīsvienīgu Dievu. Dzīvības vārds ir Kristus, un dzīvības vārds ir Tēvs.

5. Dieva Vārds ir Dieva Gars.

[..] Vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība. (Jāņa evaņģēlijs 6:63)

Dieva Vārds ir Dieva Gars, un arī ir trīsvienības daļa. Dieva Vārdā ir Svētā trīsvienība. Tad, kad tu lasīsi Bībeli, veselīgi to izpratīsi un sāksi to pielietot, tad arī nāks Dieva Gars. Dieva Gars ir tas pats Dieva Vārds, un Dieva Vārds ir Dieva doma. Bībele saka, ka Dievs ir trīsvienīgs. Tāpēc jālasa Bībele – piepildies ar Garu.

6. Viss ir radīts no neredzama Dieva Vārda.

Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. (Ebrejiem vēstule 11:3)

Viss, ko mēs redzam, ir cēlies no Dieva Vārda. Tu neredzi Dieva domu, jo tā ir ļoti maza, bet no šīs domas ir cēlusies visa pasaule. Darvinisti un evolucionisti nevar izdomāt, kas bija pirms lielā sprādziena un kā tad radās tāds sprādziens. No kaut kā maziņa un tas maziņais bija Dieva doma. Viss radās no vienas Dieva domas. Viss ir radies no neredzamā Dieva Vārda, Vārda spēkā. Arī es esmu kaut ko radījis, tāpat kā par Bībeli mēs mācījāmies, ka tās autors ir Dievs. Draudzes “Kristus Pasaulei” autors ir Dievs, bet tomēr ir rakstīts, ka autors ir Viņš, bet to rakstīja cilvēki. Es Svētā Gara iedvesmots radīju draudzi “Kristus Pasaulei”. Es pat nezinu, kur vēl, iespējams, ir vēl kāds cilvēks, kurš no manis ir iedvesmojies un atvēris kādu kristīgu kustību. Uz kāda pamata es radīju draudzi? Tas, ka es nepārtraukti esmu studējis Dieva Vārdu un Dieva Vārds ir radošs.

7. Dieva Vārds materializējas.

Un Dievs sacīja: “Lai top gaisma.” Un gaisma tapa. (1. Mozus grāmata 1:3)

Ja es esmu kontaktā ar Dievu caur Bībeles studijām un pielietoju šīs zināšanas, tad šis vārds materializējas. Mūsu draudze ir no Dieva dzimusi. Tātad ne tikai no tā, ka es spēcīgi piedzīvoju Dievu, bet no ikdienas, kurā pavadīju laiku ar Dievu.

8. Mēs atdzimstam no Vārda un caur Vārdu.

Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. (1. Pētera vēstule 1:23-24)

Mēs atdzimstam no augšienes. Mēs visi šeit esam, pateicoties Dieva Vārdam.

9Kā cilvēkam ir fiziska, miesīga miesa, tā arī garīga miesa, dvēsele, prāts, emocijas un gars.

Cilvēks nedzīvo tikai no maizes fiziskajai miesai, bet arī gars ir jābaro. Cilvēks, pirmkārt, dzīvo no Dieva Vārda, jo tas ir primāri. No dzīvā Dieva Vārda un pēc tam no maizes.

[..] “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.” (Mateja evaņģēlijs 4:4).

Mums ir jābarojas un jāuzņem garīgā barība, un tas ir Dieva Vārds. Tā ir Dieva doma ietērpta vārdos un tēlos.

10. Ticība nāk no Dieva Vārda klausīšanās un lasīšanas.

Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles [..]. (Romiešiem vēstule 10:17)

Ticība nāk no Dieva Vārda.

11. Klusais laiks jeb personīgās attiecības ietver Vārdu un lūgšanu.

Es ļoti daudz runāju par personīgām attiecībām ar Dievu, un Bībeles lasīšana ir daļa no tavam personīgajām attiecībām, pati svarīgākā daļa. Tā ir saruna ar Dievu, tad, kad tu lasi Bībeli, tad Dievs runā ar tevi. Tad, kad tu raidi pretī savas domas vai lūdz, tad tu runā ar Dievu. Kopumā tā sanāk saruna ar Dievu. Saruna ar Dievu ir ļoti vienkārša. Kristietībā ir ļoti daudz mistikas. Daudzi domā, ka Dievs ar viņu runā, bet pamatveids, kā Dievs runā, ir caur Dieva Vārdu un lūgšanu.

12. Lasot saproti, kas ir labs un kas ir slikts.

[..] Tavi vārdi ir patiesība. (Jāņa evaņģēlijs 17:17)

13. Tu saņem atbildes uz visiem svarīgākajiem dzīves jautājumiem.

Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. (Salamana pamācības 1:7)

Jēzus ir atbilde, Jēzus ir Dieva Vārds. Ja godīgi, es domāju, ka cilvēks bez Dieva Vārda ir līdzīgs dzīvniekam, jo viņš neko neatšķir, ne dzimumu, ne savu valsti, ne daudzus svarīgus principus normālai dzīvei. Tieši no turienes rodas kari un skaudība, ka mēs neizprotam Dieva Vārdu. Cilvēks no dzīvnieka atšķiras ar intelektu, bet, ja intelekts neatšķir labu no ļauna, tad viņš līdzīgs tādai būtnei, kurai nav intelekta.

14. Tad, kad tu lasi Bībeli, tu iepazīsti sevi, tu aplūko sevi kā spogulī.

[..] kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī. (Jēkaba vēstule 1:23)

Lasot Dieva Vārdu, tu visu attiecini uz sevi un tā ir tava saruna ar Dievu. Tāpēc tu iepazīsti pats sevi, savu psiholoģiju, kā arī sāc sevi analizēt, kā labāk rīkoties.

15. Tu saņem Dieva vadību.

Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jāņa evaņģēlijs 8:12)

Ja tu nepārtraukti esi Dieva domās, tad tu esi Viņa vadīts, un saņem Viņa vadību.

16. Dievs šķīsta, izmaina caur Vārdu.

Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis. (Jāņa evaņģēlijs 15:3)

Šie Dieva Vārdi tevi šķīsta un maina tavu dzīvi.

17. Dieva Vārda izpratne un pielietojums tevi dara brīvu.

“[..] un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jāņa evaņģēlijs 8:32)

Tu atzīsti Dieva Vārdu, Bībeles patiesības, apgūsti veselīgu mācību, sāc to pielietot un atnāk brīvība. Tu iepazīsti patiesību un patiesība tevi darīs brīvu. Daudzi domā, ka kļūs brīvi un tad nāks uz draudzi, bet tā īsti nenotiek, no sākuma tu sāc pieņemt Dieva domas, nāc uz draudzi un tad atnāk brīvība. Esi grupiņā, draudzē, dari pareizas lietas un tad kļūsi brīvs. Daudzi, kuri ir atkrituši, nevēlās nākt uz draudzi, jo domā, ka uz viņiem šķībi skatīsies – aizmirsti šādu domu, tā nav. Tā ir tikai neveselīga vainas apziņa. Tev ir jāturpina lasīt Dieva Vārds, jābūt grupā un draudzē.

18. Dieva Vārda lasīšana uzlabo tavu veselību.

Mans dēls, ievēro manus vārdus, [..] jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņu miesai, kas dziedina. (Salamana pamācības 4:20-22)

Bībele saka, nevis ārsts, ka Dieva Vārds ir zāles visai tavai miesai. Pie ārsta arī jāiet, tas viss ir pareizi. Bet katrs normāls psihologs vai zinātnieks atzīst, ka tieši psiholoģiskais stāvoklis ietekmē viņa veselību. Ar Dieva Vārda palīdzību tu sakārto savu prātu, un tas atsaucās arī uz tavu miesu. Dieva Vārds ir zāles tavām emocijām. Es pats esmu daudzkārtīgi pārliecinājies, ka tad, kad tu esi kārtīgi uzņēmis Dieva Vārdu, tad visas lietas labi izdodas. Reizēm tu pats neesi pielicis roku un viss pārdabiski sāk notikt.

19. Dieva Vārds atspirdzina dvēseli.

20. Dieva Vārds dara gudru.

21. Dieva Vārds dara priecīgu.

22. Dieva Vārds dara skaidru prātu.

Ja tev ir kaut kas neskaidrs ar prātu, tad lasi vairāk Dieva Vārdu.

Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. (Psalms 19:8-9)

23. Bībele ir visaugstākā izglītība, bet tas neattiecas uz jebkādu citu augstāku vai zemāku izglītību, tās ir atsevišķas lietas.

Iespējams, kāds redzēja manu parlamentāro uzrunu un domāja, kā kaut ko tādu var runāt, bet Saeima nobalsoja tā, kā es gribēju, ka deputātam augstākā izglītība nav obligāti vajadzīga. Cilvēki bieži vien iegūst formālu izglītību un savos talantos nav motivēti, bet viņi kaut kur citur iegūst motivāciju, sāk apgūt to, kas viņiem vajadzīgs un bez šīs izglītības sasniedz panākumus.

Tad jūdi izbrīnījās un sacīja: “No kurienes šis pazīst rakstus, būdams bez izglītības?” (Jāņa evaņģēlijs 7:15)

Bībele ir visaugstākā izglītība, bet tas neattiecas uz jebkādu citu augstāku vai zemāku izglītību, tās ir atsevišķas lietas. Zinātne ir ārkārtīgi svarīga, bet tā ir pilnīga un konstruktīva tikai tad, ja apakšā ir Bībeles vērtības un zināšanas. Pretējā gadījumā šī zinātne ved postā, agri vai vēli iestājas haoss. Tāpēc ir ļoti svarīgi itin visā, gan medicīnā, gan kultūrā, ka visur mēs atzīstam, ka pats svarīgākais izglītībā un visā cita ir tas, ko saka Dieva Vārds. Pats Bībeles pamats, un, kā es jau minēju, Bībele nav zinātniskā grāmata, tur jau rodas tās problēmas, ir tie, kas uzskata, ka kāda zinātne ir slikta, kaut ko skatās, ka zeme nav apaļa, jo Bībele ir absolūta patiesība un zeme ir plakana. Problēma rodas, ka tie cilvēki, kas ir redzējuši, kāda zeme izskatās, kas paņem teleskopu un paskatās uz mēnesi, vai ar telefonu pievelk tuvāk un nofočē, redz – ir bumba. Un šādi cilvēki padara kristiešus par tumsoņiem. Bet es domāju, ka tieši Bībeles vērtības padara zinātni vēl efektīvāku. Cits ir tas, kā izmanto zinātni, kādiem mērķiem, tāpat Bībeles zināšanas var izmantot destruktīviem mērķiem. Tātad Bībele ir visaugstākā izglītība, jo Jēzus pazina Rakstus, perfekti izprata, bet Viņam nebija augstākās izglītības. Jēzum nebija izglītības, bet Viņš bija gudrāks par visiem tiem ar augstākām izglītībām. Pamatu pamatā izglītībai būtu labi, ja tajā arī vienmēr būtu Bībeles vērtības.

24. Dieva Vārds pasargā.

Tā Kunga vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts. (Salamana pamācības 18:10)

Kā Dievs sargā, draugi? Ļoti vienkārši. Tu klausies Dieva Vārdu, tu lasi Dieva Vārdu, tu mācies Dieva Vārdu, tu izproti Dieva Vārdu, pielieto Dieva Vārdu – Viņš tevi sargā.

25. Dieva Vārds dara tevi stipru.

Vieniem viņu spēks ir kara rati, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar tā Kunga, mūsu Dieva, vārdu. (Psalms 20:8}

Dieva Vārds tevi dara stipru.

26. Uzvaram ienaidnieku ar Dieva Vārdu.

Ar Tevi mēs satriecam ienaidniekus, Tava vārda spēkā saminam tos, kas stājas mums pretīm. (Psalms 44:6)

27. Dieva Vārds dara neiespējamo iespējamu.

“Vai Mans vārds nav kā uguns,” saka Tas Kungs, “un kā veseris, kas sagrauj klintis?” (Jeremijas grāmata 23:29)

Tu ņem lāpstu un tu noroc kalnu, Dieva Vārds dara neiespējamo iespējamu.

28. Lasot un klausoties Dieva Vārdu, tava sirds iedegas.

Vairāk lasi Dieva Vārdu, pārdomā to un sirds iedegsies.

Un tie sacīja savā starpā: “Vai mūsu sirds mūsos nedega, kad Viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams?” (Lūkas evaņģēlijs 24:32)

Kāpēc šī Bībeles skola ir? Lai motivētu tevi studēt, lai mācītos un veselīgi izprastu, es gribu izskaidrot, lai tu iedegtos. Mēs iedegamies, kad mēs izprotam Rakstus. Dieva doma jāpieņem, ka mēs to saprotam.

29. Dieva Vārds glābj.

Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. (Jēkaba vēstule 1:21)

Dieva Vārds glābj, bet izglābtajiem ir jāaiziet līdz galam. Lai aizietu līdz galam, ir visu laiku jāuzņem Dieva Vārds. Nepārtraukti pašam disciplinēti jālasa Bībele.

30. Mēs esam Jaunās Derības templis un mājoklis.

Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos mājo? (1. Korintiešiem vēstule 3:16)

Vecās Derības nams bija Dieva templis, kurā mājoja Dieva Vārds, šķirstā bija plāksnes ar Dieva vārdu, ar baušļiem. Jaunajā Derībā Pāvils saka: “Jūs esat Dieva nams un Dieva Gars jūsos mājo.” Tas nozīmē, ka mēs esam šis templis un šī tempļa centrā ir jābūt Dieva Vārdam.

31. Caur Dieva Vārdu iemīli pašu Dievu.

Vai var mīlēt Dievu, nezinot Dieva Vārdu? Loģiski, tas nav iespējams. Kā tu vari mīlēt to, kuru nepazīsti? Ja esi piedzīvojis, sāc studēt Dieva Vārdu, nepaļaujies uz emocijām. Es domāju tā, kad cilvēkam gadās dažādi piedzīvojumi, un ir piedāvājums kristīgā mācībā, viņš ņem un sāk studēt par Dievu.

Par manu paša piedzīvojumu, par mani ilgi lūdza Dievu, desmit gadus par mani lūdza Dievu, tas bija brīnums. Nav svarīgi, ko es esmu piedzīvojis, bet svarīgi, ko es pēc tam lieku iekšā sevī, savā prātā, savā sirdī. Kad es piedzimu no augšienes, pirmā grāmata, kas nonāca manās rokās, bija veca lūgšanu grāmata, un es sāku to lasīt. Tur bija par eņģeļiem, kaut kādas lūgšanas, tur vēl kaut kas, un kādreiz es interesējos par parapsiholoģiju un domāju, ka tas ir tas pats, ko mācījos parapsiholoģijā. Es savilku tādas paralēles. Domāju: forši, tad nekas daudz nebūs jāmācās, apmēram viss tas pats. Bet tad, kad manās rokās nonāca Bībele, kad sāku klausīties Bībeles skaidrojumus, kad sāku pats studēt Bībeli, tad es sapratu, ka tā lūgšanu grāmata ir kāds subjektīva cilvēka skaidrojums. Bet manā gadījumā tas bija svarīgi, ka nepaliku pie šīs grāmatiņas un sāku studēt Bībeli. Tu nevari mīlēt Dievu, ja nezini Dieva vārdu. Dievs ir jāizprot, Viņa domas ir jāsaprot. Arī cilvēki ir dažādi, bet vieno mūs, ka mēs iepazīstam, saprotam Viņa domas. Jo arī cilvēku rīcība ir izsaukta no tā, kā viņš domā.

Lūk, kā cilvēki viens otru iepazīst. Dievu nevar mīlēt, kamēr tu neesi uzņēmis domas. Draugi, tā ir Bībele. Bībele ir jāstudē.

32. Nav iespējams līdzināties Dievam, nelasot Vārdu.

33. Nav iespējams bez Dieva Vārda atjaunot dvēseli un miesu pēc gara, kas ir mūsos.

Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla. (Kolosiešiem vēstule 3:9-10)

Būtu jauki, ja varētu tādu rituālu – novilkt veco cilvēku. Bet tā nav. Nabadzību var novilkt, pieņemot Dieva Vārdu, par to, kas tu vari būt un kāds tu vari būt, kas tu esi, kad Jēzus ir miris un aplaupīts pie krusta, lai tu būtu bagāts. Ka Dievs grib, lai tev paliek labiem darbiem pāri un papildus tam visam tev ir kaut kādas biznesa zināšanas. Vismaz tādai vērtībai kā čakli strādāt. Vismaz pārzināt Dieva Vārdu: kas nestrādā, tam nebūs ēst. Elementārs princips. Tas viss ir saistīts ar galvu, ar Dieva Vārdu, caur galvu sirdī. Lūk, kā ir iespējams novilkt veco cilvēku. Kā var novilkt veco cilvēku un uzvilkt jauno? “Atjaunots atziņā.” Kas ir atziņa? Tu izproti Dieva Vārdu pēc viņa Radītāja tēla. Tu radītāja tēlu atklāj caur Dieva Vārdu, caur Dieva domām un sāc līdzināties Viņam. To nevar izdarīt, nelasot Dieva Vārdu.

34. Viss Bībelē rakstītais ir priekš tevis personīgi.

“Bet ko Es jums saku, to Es saku visiem. Esiet nomodā!” (Marka evaņģēlijs 13:37)

Tātad Dieva Vārds ir aktuāls katram personīgi. Dievs mīl tevi personīgi!

35. Dieva Vārds ir jālieto.

Tieši šī lasīšana dod impulsu rīkoties. Dieva Vārds ir jālieto, bet, lai to lietotu, tur vajag kaut kādu vēlmi. Un tieši šī lasīšana, studēšana, Dieva Vārda uzņemšana rada vēlmi arī rīkoties.

Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. (Mateja evaņģēlijs 7:21)

Tieši lasīšana izraisa vēlmi. Bībeli jau nu katrs var piespiesties lasīt. Ja gribi kaut ko mainīt, sāc lasīt Dieva Vārdu, draugs!

36. Tie, kas vārdu dzird un saprot, tie nes daudz augļu.

Bet cita krita labā zemē un nesa augļus, cita simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita trīsdesmitkārtīgus. (Mateja evaņģēlijs 13:8}

Tu esi auglīgs. Dieva Vārds tevi dara auglīgu visās lietās, tiešā nozīmē. Dieva Vārds dara neiedomājamas lietas. Brīnumi notiek un notiek caur Dieva Vārdu.

37. Katrs tiks tiesāts pēc viņa ticības Dieva Vārdam.

Ir svarīgi, ka tu tici Dieva Vārdam. Dieva Vārds spriedīs tiesu.

Kas Mani nievā un nepieņem Manus vārdus, tam jau ir savs tiesas spriedējs: Mans vārds, ko esmu runājis, spriedīs par viņu tiesu pastarā dienā. (Jāņa evaņģēlijs 12:48)

38. Svētība un lāsts būs atkarīgs no tā, vai paturēsi Dieva Vārdu.

Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojuma vārdus: ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā. Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības koka un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā. (Atklāsmes grāmata 22:18-19)
Svētība un lāsts ir atkarīgs no tā, vai tu paturēsi veselīgu Kristus mācību pilnībā un sekosi tai. Te nav runa par sīkumainu vārdu turēšanu visās detaļās, runa ir, ka tu turēsi Bībeles vārda būtību. Esam uzmanīgi un turamies pie paša kanona.

39. Dieva Vārds ir nezūdošs un mūžīgs.

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nekad nezudīs. (Mateja evaņģēlijs 24:35)

Viss iznīks, bet Dieva vārdi paliks. Dievs ir mūžīgs un Dieva Vārds ir mūžīgs. Mēs šodien un šeit varam to lietot un pieņemt.

40. Dieva kalpiem nav nekā svarīgāka kā vārds un lūgšana.

Bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. (Apustuļu darbi 6:4)

Bībelei un lūgšanai jābūt prioritātei. Arī draudzes centrā no kanceles jāskan Dieva Vārdam. Ja tu esi Dieva kalps, tad tev nav nekā svarīgāka.

Mācītāja Mārča Jencīša sludināto Bībeles skolas 2. tēmu “40 iemesli, kāpēc jālasa Bībele” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija