Apustuļu ticības apliecinājums.

“Mēs ticam uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, Debess un zemes Radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus. Mēs ticam uz Svēto Garu, vienu svētu vispārīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.”

 • 1. Draudzes darbības un ticības mācības pamats ir Bībele.
  1.1 Bībele – mēs ticam, ka Bībele un tikai Bībele ir patiess Dieva vārds (Pāvila 2. vēstule Timotejam 3:16, Pētera 2. vēstule 1:20–21).
 • 2. Trīsvienība – mēs ticam, ka Dievs ir trīsvienīgs jeb Viens Dievs trijās personās: Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars (1. Mozus grāmata 1:26; Mateja evaņģēlijs 28:19, 3:16–17) .
 • 3. Jēzus Kristus – mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, virs zemes Viņš bija patiess Dievs un patiess cilvēks vienlaicīgi. Viņš bija vienīgais cilvēks, kura dzīvē nebija grēka. Jēzu sauc par Dieva Dēlu un Cilvēka Dēlu tāpēc, ka Viņš tika ieņemts no Dieva Svētā Gara un piedzima kā cilvēks jaunavai Marijai (Jāņa evaņģēlijs 1:1, 1:14, 20:28; Pāvila 1. vēstule Timotejam 3:16).
 • 4. Dzimšana no jaunavas – mēs ticam, ka jaunava Marija ieņēma Jēzu no Dieva caur Svēto Garu (Mateja evaņģēlijs 1:18, 1:20, 3:17; Lūkas evaņģēlijs 1:35).
 • 5. Glābšana – mēs ticam, ka cilvēki tiek glābti caur Dieva žēlastību ticot Jēzum Kristum kā Dieva Dēlam, Kurš ir nomiris un augšāmcēlies. Glābšana ir Dieva dāvana, nevis cilvēku labo darbu nopelns vai kāds īpašs cilvēku sasniegums (Pāvila vēstule efeziešiem 2:4–9; Pāvila vēstule galatiešiem 2:16; Pāvila vēstule Titam 3:5).
 • 6. Kristus asinis – mēs ticam, ka Jēzus Kristus Asinis, kuras Viņš izlēja mirstot pie Golgātas krusta, šķīsta mūs no visas netaisnības un katra grēka. Jēzus uzņēmās vainu un sodu par visas pasaules grēkiem (Jāņa 1. vēstule 1:7; Jāņa atklāsmes grāmata 1:5, 5:9).
 • 7. Grēku piedošana – mēs ticam, ka grēku piedošanu cilvēks var saņemt personīgi un apzināti atzīstot savu grēcīgumu, novēršoties (atgriežoties) no grēkiem un ticībā pieņemot Jēzus Kristus krusta nāves izpērkošo upuri, kas izdzēš katru grēku un tā sekas (Apustuļi darbi 2:38, 3:19).
 • 8. Svētošana – mēs ticam, ka tas ir (stvēttapšanas) process jeb pastāvīga sevis nodošana Dievam, ar mērķi līdzināties Kristum (Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem 4:3, 5:23).
 • 9. Kristum ticīgais jeb kristietis – mēs ticam, ka kristietis ir cilvēks, kurā mājo Dieva Gars, kurš dzīvo svētu dzīvi no visas sirds, ar visu spēka un visu prātu mīlot Dievu un cenšoties pildīt Dieva gribu savā dzīvē (Jāņa evaņģēlijs 14:17,23; 1:12,15:4; Mateja evaņģēlijs 22:37; Lūkas evaņģēlijs 10:27).
 • 10. Augšāmcelšanās – mēs ticam, ka Jēzus Kristus augšāmcēlās trešajā dienā pēc nāves pie krusta. Nāks diena, kad visi ticīgie Kristū augšāmcelsies tāpat kā Viņš, lai saņemtu savu balvu – mūžīgo dzīvi debesīs kopā ar Dievu (Jāņa evaņģēlijs 21:14, Apustuļu darbi 1:11; Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem 4:16–17).
 • 11. Debesis – mēs ticam, ka tā ir vieta mūžīgai (pēc nāves) dzīvei visiem Kristū ticīgajiem. (Pāvila 2. vēstule korintiešiem 5:1; Pētera 1. vēstule 1:4).
 • 12. Elle – mēs ticam, ka grēcinieki pēc savas zemes dzīves tiks Dieva tiesāti un nosūtīti uz elli. Elle ir konkrēta vieta, kurā notiesātie cilvēki atradīsies mūžīgā atšķirtībā no Dieva (Vēstule ebrejiem 9:27; Mateja evaņģēlijs 25:41).
 • 13. Ūdens kristība – mēs ticam, ka kristība ir ticīgā, kurš ir apzināti atzinis un pieņēmis Jēzu par savu Kungu un Glābēju, pilnīga ūdens pagremde. Dieva Vārds saka, ka tiem, kas tic Kungam Jēzum Kristum, jātiek kristītiem Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara vārdā. (Mateja evaņģēlijs 28:19; Apustuļu darbi 2:38; 8:36–38).
 • 14. Kristība Svētajā Garā – mēs ticam, ka kristība Svētajā Garā dod spēku kristietim būt par Kristus liecinieku pasaulē, pārdabiskas spējas kalpot, lietojot Svētā Gara dāvanas Draudzē slimo dziedināšanai, atbrīvošanai no okultās un citām destruktīvām atkarībām, kā arī Gara augļus, kas izpaužas katra ticīgā ikdienas dzīvē (Apustuļu darbi 1:4–5,8; 2:17, 2:38–39; Marka evaņģēlijs 16:17–18; Jāņa evaņģēlijs 14:26; 15:26–27; Lūkas evaņģēlijs 4:18;Pāvila vēstule galatiešiem 5:22).
 • 15. Svētais vakarēdiens – mēs ticam, ka Jēzus Kristus pirms savas krusta nāves bija kopā ar Saviem mācekļiem pēdējā mielastā un tajā deva pavēli šādu mielastu svinēt draudzē kā piemiņu Kristus izpērkošajam upurim. Maize un vīnogu sula simbolizē Jēzus Kristus pie krusta salauzto miesu un izlietās asinis. (Marka evaņģēlijs 14:22–25; Pāvila 1. vēstule korintiešiem 11:23–25; Apustuļu darbi 2:42).
 • 16. Otrā atnākšana – mēs ticam, Jēzus Kristus nāks uz zemes otrreiz, lai celtu Savu Valstību. Viņa atnākšana būs visiem redzama parādība. Diena, kad tas notiks, Rakstos nav konkrēti norādīta. (Jāņa atklāsmes grāmata 1:7; Apustuļu darbi 1: 9–11).
 • 17. Slimo dziedināšana – mēs ticam Bībelē pamatotai slimo dziedināšanai. Jēzus Savas zemes dzīves laikā kalpoja arī dziedinot slimos. To pašu Jēzus pavēlēja darīt Saviem mācekļiem. Dziedināšana ir viena no zīmēm, kas, saskaņā ar Jēzus vārdiem “pavada ticīgo kalpošanu””. (Mateja evaņģēlijs 8:16–17, Apustuļu darbi 8:6–7; Marka evaņģēlijs 16:17–18).
 • 18. Laicīgā vara – mēs ticam, ka Dievs Savā Vārdā – Svētajos Rakstos – pavēl draudzei kopumā un katram ticīgajam respektēt un ar cieņu izturēties pret cilvēku iedibinātām valdībām un varām, ja vien šī varas izpausme nav pretrunā ar Evaņģēliju, Bībeles morāli un ticīgā sirdsapziņu. (Vēstule romiešiem 13:1–7; Titam 3:1; Apustuļu darbi 4–19).
Go to Top