Vai Atklāsmes grāmata ir tā, kuru mēs, kristieši, visvairāk lasām un vislabāk saprotam?
Bet pirmās trīs nodaļas šajā grāmatā tiešām ir ļoti viegli saprotamas. Tie ir septiņi vēstījumi septiņām draudzēm septiņās daļās. Es ticu, ka Dievs runās caur tiem arī uz tevi personīgi.

Atklāsmes grāmatu ir sarakstījis Jānis, kad viņš bija izsūtīts katorgā Patmas salā, Egejas jūrā. Tas ir vēstījums konkrētām draudzēm. Draudzes, kurām viņš rakstīja, bija draudzes, kuras viņš pats arī pārraudzīja kā bīskaps. Mazāzija šodien atrodas Turcijas teritorijā, bet tajā laikā tā piederēja pie Romas impērijas. Kā uzskata vēsturnieki, vēstule rakstīta laika posmā no mūsu ēras 81. līdz 96. gadam. Jānis ir vienīgais no Jēzus apustuļiem, kurš nomira dabīgā nāvē. Taču apstākļi tur nebija tie labākie. Dažs labs vēlētos labāk mirt, nekā būt tur. Bet Jēzus atklājās Jānim tieši tur, un teica: „Raksti draudzēm!”

Šajos vēstījumos vairākas reizes atkārtojas skaitlis „septiņi”. Septiņas draudzes, septiņi vēstījumi un katram no šiem vēstījumiem ir septiņas daļas.

1. Adresāts, kam, konkrētas draudzes eņģelim jeb mācītājam.

2. Autors, Pats Jēzus.

3. Vēstījuma Autors visu zina par draudzes stāvokli, neatkarīgi no tā, kā tas izskatās no malas.

4. Spriedums, kas saistīts ar draudzes stāvokli. Smirnai un Filadelfijai ir negatīvs spriedums, Sardiem un Laodiķejai vispār nav nevienas uzslavas. Visi grēki vēstījumā ir saistīti ar iekšēju atkrišanu no sākotnējās uzticības Kristum.

5. Iespaidīga pavēle, ko izmainīt un brīdinājums par sekām, ja nepaklausīs.

6.Vārdi: „Kam ir ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm”, Dieva Vārdu.

7. Apsolījumi uzvarētājiem, tiem kas turēs šīs grāmatas vārdus.

Atklāsmes grāmata šķiet sarežģīta, ar simboliem un apokaliptiku. Bet, kad mēs tajā iedziļināmies, tad runa ir par ļoti vienkāršām lietām. Visos septiņos vēstījumos ir divi galvenie pārmetumi šīm draudzēm:

1. Draudze nestrādā uz pilnu jaudu. Sekas tam ir pazušana.

2. Iecietība pret grēku un viltus mācībām.

Varbūt tev liekas: „Kam mums to visu vajag?” Tas attiecas vistiešākajā veidā uz tevi. Skaitlis „septiņi” Bībelē apzīmē pilnību. Septiņas draudzes, kurām rakstīja Jānis, bija konkrētas vēsturiskas draudzes. Bet tās šodien simbolizē visas draudzes. Un šie septiņi punkti katrai draudzei attiecas arī uz tevi un mani. Tas attiecas gan uz mums kā draudzi, gan uz katru personīgi. Ja tu šodien vadi mājas grupiņu, tad šis vārds uz tevi attiecas īpaši.

Šī vēsts septiņām draudzēm ir sakārtota noteiktā kārtībā. Saraksts sākas ar Efesas, bet noslēdzas ar Laodiķejas draudzi. Tajā laikā lielceļš, pa kuru pārvietojās daudzi ceļotāji Mazāzijā, sākās Efezas pilsētā, veda cauri visām šīm pilsētām un beidzās Laodiķejā. Šis vēstījums ir perfekti sakārtots!

Kas būtu jāzina mums, pirms mēs ejam tālāk? Vai Turcija šodien ir kristīga zeme? Tur valda islāms. Turki šodien ir visur. Viņi ceļ savas mošejas visur, pat Norvēģijā. Bet vēstījums bija kristiešu draudzēm toreizējā Romas impērijā. Toreiz tur nebija islāms, bet šodien ir. Uz ko tas varētu norādīt? Vai toreiz šīs draudzes ņēma vērā šos vārdus? Laikam jau tomēr neņēma vērā. Varbūt, ka tās konkrētās draudzes arī ņēma vērā, bet viņu pēcnācēji vairs neņēma vērā. Dievs neļaujas apsmieties. Ko mēs sēsim, to mēs arī pļausim.

Vai mūsu Latvija ir kristīga valsts? Vai nav tā, ka patiesus kristiešus šeit var saskaitīt uz pirkstiem? Latvija ir pagāniski reliģioza valsts. Pie mums pagānisms ir sajaukts ar reliģiju. Jaunpiedzimušu kristiešu ir ļoti mazs procents. Tas nozīmē, ka šīs vēstules vārdi ir sveši arī latviešiem. Un ja mēs šodien šos vārdus, ko Dievs saka septiņām draudzēm, neņemsim vērā, kas notiks ar mums? Tas ir vēstījums mums. Septītais punkts ir apsolījums uzvarētājiem. Ja mēs tos ņemsim vērā, tad pie mums piepildīsies visi tie vārdi, ko Dievs ir apsolījis.

Ko Dievs teica, kad Viņš radīja cilvēku pēc Savas līdzības? „Augļojieties un vairojaties!” Ko Dievs parādīja Ābrāmam, kad pavēlēja viņam iziet no kaldeju zemes? Zvaigznes. Dievs parādīja, ka Ābrahāma pēcteči būs neskaitāmi kā zvaigznes debesīs. Kādas domas Dievam ir par mums un arī par tiem cilvēkiem, kuri Viņu vēl nepazīst šodien? Par tiem, par kuriem mēs lūdzam? Svētības domas! Kāpēc Jēzus atnāca virs zemes? Lai uzmeklētu un glābtu pazudušo. Lai atpirktu mūs no grēka varas. Izrautu no elles un pārceltu debesu valstībā. Āmen!

Es zinu, kas notiek tad, kad cilvēki paklausa Dieva aicinājumam un dara Viņa gribu. Piemērs ir Dienvidkoreja. Maza valsts, pēc teritorijas kā Latvija, bet kāda ietekme visā pasaulē! Ko viņi ražo! Tur kristieši ir 30 procenti. Un tie nav vārda kristieši, bet Svētā gara piepildīti kristieši. Esmu pārliecināts, ka arī konfesionālie kristieši tur nav tie paši, kas šeit. Tās ir lūdzēju draudzes. Svētā Gara piepildītas draudzes neatkarīgi no denominācijas.

Kas ir jāzina mums, lai izprastu turpmāko vēstījumu? Pirmkārt, Dievs runā par septiņiem lukturiem. Septiņi lukturi ir septiņas draudzes. Tad Dievs saka, ka Viņš Savā rokā tur septiņas zvaigznes un vēl Viņš saka, ka raksta šo vēsti eņģelim, nevis draudzei!

Efezas draudzes eņģelim raksti… Atklāsmes grāmata 2:1

Un tā tas turpinās. Smirnas, Tiatīras, Pergamas draudzes eņģelim raksti. Un tā septiņām draudzēm. Esmu dzirdējis divu veidu skaidrojumus. Vieni saka, ka tie tiešām bija eņģeļi, garīgas būtnes, bet citi, ka šeit runa ir par draudžu mācītājiem. Kāpēc gan Jānim būtu jāsaņem atklāsme no Dieva, lai rakstītu vēstuli eņģelim? Tas ir draudzes mācītājs. Tātad, šis vēstījums ir adresēts draudzes mācītājam. Katrs vēstījums sākas ar konkrētu adresātu. Tas Kungs tur savā rokā septiņas zvaigznes, septiņus mācītājus un staigā septiņu lukturu, septiņu draudžu vidū. Viņš ir klātesošs savas draudzes vidū! Kāpēc šeit ir tik liels uzsvars uz mācītāju? Ir kaut kas, ko parasti cilvēki negrib atzīt. Dievs runā uz draudzi tikai caur mācītāju! Tas nenozīmē, ka Dievs uz mums vairs nerunā, kad mēs Viņu pielūdzam un lasām Bībeli. Dievs runā uz mums arī personīgi. Taču tad, kad runa ir par draudzes virzienu, pārraudzību, procesiem draudzē, Dievs nerunā ar atsevišķiem cilvēkiem, katru savādāk. Par lietā, kas attiecas uz visu draudzi kopumā, Dievs runā caur mācītāju. Šis vēstījums attiecas uz vadītājiem. Un tā ir vadītāja atbildība – nodot to draudzei vai nenodot. Ja vadītājs to nenodod, draudze to neuzzina. Šādā draudzē katrs dara un plāno kaut ko pats. Tā nav draudze, tas ir neorganizēts bars, „kā gars vada”, absolūti bez nākotnes. Jo vairāk es esmu ar Dievu un lasu Viņa vārdu, jo konkrētāk es redzu veidu, kā Dievs vada. Mozus kāpa kalnā un saņēma atklāsmi un vadību Izraēla tautai. Vīziju G12 mācītājs saņem no Dieva un tad tālāk sludina to draudzei. Mēs nesaņemam katrs savu vīziju. Mums ir kopīga vīzija. Lūk, kā runā Dievs.

Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu nesis Mana Vārda dēļ un neesi piekusis. Bet Man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Tad nu pārdomā, no kā tu esi atkritis; atgriezies un dari pirmos darbus. Bet, ja ne, tad Es nākšu pie tevis un nostumšu tavu lukturi no tā vietas, ja tu neatgriezīsies. Atklāsmes grāmata 2:2-5

Kā gan Dievs var „nostumt” draudzi? Ja līderis atkāpjas no Dieva ieceltās vietas. Mācītājs – tas ir draudze. Grupas vadītājs ir grupa. Nav grupas bez vadītāja un nav draudzes bez mācītāja. Jēzus bija konkrēts cilvēks miesā un Viņam bija 12 mācekļi un konkrēta mācība.

Šī tēma ir nopietna. būs kāds vārds, kuru es atkārtošu daudzas reizes. Es gribu, lai tas paliek prātā.

Efezas draudzē ir uzslava, bet ir arī grēks. Jēzus uzslavē draudzi par to, ka tur ir kārtība, nav maldu mācības, draudzes mācītājs ir nomodā par draudzi, lai tur nesludina pusevaņģēlijus  vai atvieglotus evaņģēlijus. Draudze reāli strādā Dieva darbu, tā nedomā apstāties un neskatās uz grūtībām. Bet ir notikusi atkrišana no pirmās mīlestības.

Ko nozīmē atkrist no pirmās mīlestības? Vairs nedarīt Dieva darbu, Viņa gribu ar pilnu atdevi. Jēzus saka Efezas draudzei: „Tev ir kārtība un struktūra. Viss ir super. Līderi tiek celti un sagatavoti. Tiek pirkts tehniskais aprīkojums. Ir skaidra, veselīga mācība. Bet tu, mācītāj, esi atkritis no pirmās mīlestības. Tu esi sācis skatīties televizoru vairāk, nekā kādreiz. Tu vairs nekalpo cilvēkiem tā, kā tu darīji to kādreiz.” Nav pat patiesībā tik svarīgi, kā tu kalpoji kādreiz. Tev tagad Dieva griba ir jādara uz pilnu atdevi. Pretējā gadījumā tā ir remdenība un atkrišana no pirmās mīlestības. Tālāk Dievs runā: „Atgriezies! Ja ne, smagi cietīs visa draudze.” Tavā grupā var būt kārtība, sadalīti pienākumi, pie sienas tabulas un sazvanīšanās reizi nedēļā. Bet, ja tu kā grupas vadītājs atkrīti no pirmās mīlestības un nestrādā ar pilnu atdevi, tad Dievs nostums tavu lukturi. Dievs atņems tev grupiņu! Tā izjuks un cilvēki izklīdīs.

Ir viens Debesu valstības princips – visu, vai neko!

Un Smirnas draudzes eņģelim raksti: tā saka Pirmais un Pēdējais, kas bija miris un tapis dzīvs: Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts, un ka tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir sātana sinagoga. Nebīsties par to, ka tev būs jācieš! Redzi, velns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas desmit dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu dzīvības vainagu. Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm. To, kas uzvar, neievainos otrā nāve. Atklāsmes grāmata 2:8-11

 

Smirnas draudzei ir tikai uzslava! Tomēr viņiem pašiem tā neliekas. Viņiem bija grūtības un problēmas. Bet Jēzus saka: „Jums Man nav ko aizrādīt”. Viņš brīdina par problēmām un vajāšanām. Maldu mācītāji un atkritēji vajās Dieva draudzi. Viņi apvienosies savā starpā un sadarbosies ar valsts struktūrām. Esi uzticams līdz nāvei!” Romas impērijā ik pa laikam bija kristiešu vajāšanas. Tikai tie, kas pastāvēs bēdās un vajāšanās, tikai tie tiks izglābti.

Tikai divās draudzēs, Smirnā un Filadelfijā, viss ir kārtībā. Sardu un Laodiķejas draudzēm vispār nav nevienas uzslavas.

Un Pergamas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kam zobens abās pusēs ass: Es zinu, ka tu dzīvo tur, kur sātana tronis, bet tu turies pie Mana Vārda un neaizliedz Manu ticību, arī Mana uzticīgā liecinieka Antipas dienās, kurš tika nokauts pie jums, kur sātans mājo. Bet tas vien Man ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balaama mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgrēcību Israēla bērnu vidū, ēst elku upurus un piekopt netiklību. Tev tur ir arī daži Nikolaītu mācības cienītāji. Atgriezies! Bet, ja ne, tad Es nākšu drīz pie tevis un karošu pret viņiem ar Savas mutes zobenu. Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm! Atklāsmes grāmata 2:12-17

 

Jēzus uzslavē Pergamas draudzi par to, ka neraugoties uz ļoti grūtiem apstākļiem un garīgu opozīciju, viņi saglabāja savu ticību un neaizliedza Jēzu. Tomēr ir grēks draudzē. Tu, mācītāj, pieļauj to, ka draudzē saimnieko daži grēcīgi cilvēki, kuri māca aplamības. Lūk, cik liela ir mācītāja un līderu atbildība! Kas tās ir par viltus mācībām? Viltus mācība nav kaut kas tāds, kas nāk un skaļi kliedz: „Maldi!” Nevienam uz pieres nav rakstīts: „Viltus mācība”. Populāra viltus mācība tajā laikā bija gnosticisms. Tā ir populāra arī tagad, tiesa, ar citiem nosaukumiem. Arī tev derētu zināt, kas tad ir gnosticisms.

Nosaukumu šai maldu mācībai vēlāk deva vēsturnieki, no grieķu vārda gnosis, kas nozīmē pazīt jeb zināt. Tas ir izpratnes vai apziņas stāvoklis, kas iegūts personiskas pieredzes rezultātā, nevis no Dieva vārda. Mums nevajag pieredzi, kas nav pamatota Bībelē. Šis nosaukums apvieno daudzas pirmkristiešu reliģiskās grupas ar īpatnēju, mistiski reliģiozu pasaules uztveri.

No kurienes šāda mācība? Pirmo kristiešu draudzei nebija vienota Svēto Rakstu kanona. Pa draudzēm ceļoja dažādas vēstules, kuras bija rakstījuši apustuļi un vadītāji, bet Jaunā Derība vēl nebija apkopota vienā kanonā. Cilvēki arvien ir centušies filozofiski skaidrot ļaunuma rašanos, to, kāpēc mēs rīkojamies pareizi vai nepareizi. Kristīgā gnosticisma saknes meklējamas 1. gadsimtā vai pat senāk. Tas tika pārņemts no grieķiem. Apustuļu darbos mēs varam lasīt par burvi Sīmani, kurš pieņēma Jēzu, tika kristīts un pēc tam gribēja nopirkt Svētā Gara dāvanu par naudu. Pēteris, atnācis no Jeruzālemes, teica viņam: „Tu esi pilns ar velniem un tev galvā ir sajukums!”  Tas bija okultisma, savu zināšanu un kristietības mistrojums.

Gnostiķi uzskatīja, ka realitāte ir sadalīta divās nesavienojamās jomās – Dievišķā sfēra, kas ir laba un materiālā pasaule, kas ir ļauna. Garīgais un materiālais tika strikti nodalīts. Vieni uzskatīja, ka nekas nespēj aptumšot viņu dievišķo kodolu. Katrā cilvēkā ir kaut kas no Dieva un nekas nespēj atņemt tavu pestīšanu, tu vari dzīvot, kā tu vēlies. Arī šodien šādas mācības ir ļoti populāras. Tu esi pieņēmis Svēto Garu, runā mēlēs, esi draudzē, milzīgā Dieva žēlastība ir pār tevi un tu vari dzīvot, kā tu vēlies. Patiesībā tā ir maldu mācība, kura iet cauri vēsturei gadu simtiem un pat tūkstošiem un uz kuras cilvēki ir uzķērušies. Ir veselas konfesijas, kuras uzsver tikai to, ka „no žēlastības mēs esam pestīti” un pietiek ar sakramentu saņemšanu. Šajās konfesijās ir simtiem tūkstošu nosacītu kristiešu, taču cik no viņiem dzīvo patiesi svētu dzīvi? Otra pazīme – baznīca viduslaikos. „Nekādas žēlastības, jūs elles bērni! Dariet labus darbus, pelniet žēlastību un klausiet saviem kungiem!”

Gnosticismu raksturo divas pretējas iezīmes. Viena – ka mums pašiem jānopelna Dieva žēlastība ar saviem labajiem darbiem, bet otra, ka mēs nedzīvojam svētu dzīvi un nekalpojam Dievam ar pilnu atdevi, atļaujamies darīt grēcīgas lietas un ticam un mācām, ka Dievs ir žēlīgs un mani grēki ir piedoti. Lūk, šīs viltus mācības paveidi mūsdienu draudzē.

Pirmajā gadsimtā kristiešu vidū apgrozībā bija daudzi evaņģēliji, ne tikai mums zināmie četri. Bija Toma un Basilija evaņģēliji, Salamana odas, Pētera atklāsmes grāmata. Kāpēc tie nav iekļauti Bībelē? Tāpēc, ka veidojot Jaunās Derības kanonu, tika nošķirtas nost visas tās grāmatas, kurās bija piemaisījums no gnosticisma. Bija noteikti kritēriji un visas aizdomīgās grāmatas netika iekļautas Bībelē. Kanonā tika iekļautas tikai tās, kuras atbilda veselīgai mācībai. Justīns apraksta Helēnas kultu. Viņa bija Romas imperatora Konstantīna māte. Kulta sekotāji uzskatīja, ka viņa iemiesojusies tīras kurtizānes veidolā un identificēja ar visa dzīvā pirmmāti. Tādējādi tika pavērts ceļš Marijas kultam. Citi turpretim nicināja visu materiālo un nonāca līdz pilnīgam askētismam. Arī šodien ir ticīgie, kuri uzskata, ka dzimumattiecības ir vienīgi pēcnācēju radīšanai. Ja mēs uzskatām, ka mūsu miesa nekad nevar tikt atpestīta, tad tas noved mūs divās galējībās – vai nu pie askētisma, miesas un tās vajadzību noliegšanas, vai arī pie pilnīgi amorāla un grēcīga dzīvesveida.

Gnostiķi nodalīja Veco Derību no Jaunās. Bija novirziens viņu vidū, kurš mācīja, ka ļaunais jūdu Dievs ir aprakstīts Vecajā Derībā. turpretim Jēzus Jaunajā Derībā ir no ļaunā Dieva pārvērties par labo un pilnīgi cits Dievs. Ādolfs Hitlers bija apsēsts ar šo ideju. Ļaunā Dieva vārds bija „Demiurgs” un viņš mēģināja pasauli padarīt brīvu no šī ļaunā, Vecās Derības Dieva ietekmes, likvidējot visus jūdus, „Demiurga” adeptus. Tādējādi ļaunajam ebreju Dievam tiks liegta iespēja valdīt pār cilvēci. Nacisma ideologi centās „pierādīt”, ka Jēzus bija nevis jūds, bet gan ārietis, kuru ļaunie jūdi nomocīja Golgātā. Gnosticisms ir cieši saistīts ar okultismu, kas ir sātana darbības sfēra. Arī Mārtiņš Luters noticēja šiem uzskatiem un tāpēc nav brīnums, ka šodien šajā konfesijā ir tik daudz nepareizu lietu. Lai tie, kas ir šajā baznīcā, man piedod, bet tā ir patiesība. Viņš mācīja, ka ebreji ir Dieva atmesta tauta, kuru aizvieto Baznīca – jaunais Izraēls. Sekas mēs visi zinām. Holokausts. Antisemītisms un iecietīgā attieksme pret grēku, ir tas, kas vēsturiski raksturīgi šai konfesijai, un ir skaidri redzamas saknes, no kurienes nāk šie murgi.

Pirmās baznīcas tēvi uz šo haotisko gnosticisma mistiku reaģēja ar teoloģiski formulētu mācību, sistematizējot bieži vien to sajaucot kopā ar kristietību. Lūk, kāpēc mums šodien ir tik daudz milzīgu konfesiju, kurās ir gnosticisma un kristietības sajaukums.

Īsumā, ko tad māca gnosticisms? Vai nu miesa ir neglābjami ļauna un tā nepārtraukti „jāliek rāmī”, vai arī var atļauties dzīvot grēkā un darīt to, kas vien iepatīkas, tajā pašā laikā ticot, ka joprojām esam dievišķi. Vai arī tu esi pamanījis līdzīgus uzskatus šodien draudzē? Patiesībā tos var sastapt ik uz soļa. Septiņi vēstījumi septiņām draudzēm un septiņiem mācītājiem, ar ko sākas Jāņa atklāsmes grāmata, brīdina draudžu līderus par to, ka viņi ir iecietīgi pret šādām mācībām. Ja tas tiek pieļauts, Jēzus saka: „Es nostumšu tavu lukturi!” Otrs brīdinājums – ja tu un tava draudze nestrādājat ar pilnu atdevi. Ja tu ņemsi vērā visus šos brīdinājumus un darīsi to, kas rakstīts šeit, Atklāsmes grāmatā, visi Dieva apsolījumi piepildīsies pie tevis, tavas draudzes un tavas mājas grupiņas.

Ir dažādi novirzieni, kas aizpilda kādu tukšumu draudzes kalpošanā vai mācībā. Ar ko ievērojama draudze „Hillsong”? ar ko viņi atšķiras no citām draudzēm? Ar slavēšanu. Uzsvars tiek likts uz slavēšanu. Ar savu mācību un kalpošanu viņi piepilda šo tukšumu visā Kristus draudzē pasaulē. Bet, ja cilvēks skatās šīs draudzes kalpošanu un Dieva slavēšanu pieņem kā vienīgo un pārējās lietas, kas ir mācībā, tiek atstātas novārtā, tad tā jau ir maldu mācība! Sergejs Šidlovskis māca par personīgām attiecībām ar Dievu, kas ir pats svarīgākais katram kristietim. Bet, ja es neņemu vērā visas pārējās sastāvdaļas Kristus mācībā, tad arī tie ir maldi. Nepietiek tikai ar mācību par lūgšanu kambari vien. Visa mācība ir svarīga! Atgriešanās no grēkiem, kristības, svēta dzīve, aprūpe, māceklība, piepildīšanās ar Svēto Garu… Tik daudz svarīgu lietu ir mācībā! Ja es izceļu kaut ko vienu, bet mazinu pārējā nozīmi, tad tā ir maldu mācība. Lūk, kāpēc ir bīstami nepārtraukti klausīties vai lasīt „vienvirziena” sludinātājus. Mums ir vajadzīga veselīga mācība. Visa Bībele, gan Vecā, gan Jaunā Derība. Tas nenozīmē, ka „Hillsong” vai Sergejs Šidlovskis ir nepareizi. Viņi aizpilda noteiktu „robu” Kristus draudzē, māca par lietām, kuru nozīme ir tikusi atstāta novārtā. Tomēr es nevaru dzīvot tikai no vienas šīs mācības, noliekot malā visu pārējo. Tad tā kļūst par maldu mācību, faktiski gnosticisma paveidu.

Varbūt tev nepatīk vārds „mācība”? Bet patiesībā mācība ir vienīgais ierocis cīņā pret elles mācībām. Pirmās baznīcas tēvi rakstīja vēstules un cīnījās pret maldiem, līdz saprata, ka netiek ar to galā. Visdažādākās mācības un viltus literatūra bija savairojusies tā, ka to izkontrolēt vairs nebija iespējams. Tad viņi izveidoja šo Jaunās Derības kanonu. Lūk, veselīgā mācība. Mums nevajag citas Bībeles. Varbūt tev liekas, ka pietiek tikai lasīt Bībeli? Jā to vajag, bet ir arī Bībeles mācība! Katrā draudzē ir jābūt veselīgai un skaidrai mācībai. Ja tu sastopi draudzi, kur nav skaidras, veselīgas un kompleksas mācības, tad ņem kājas no turienes! Tā ir viltus draudze un viltus grupa. Ja tevi māc šaubas, vai jāpaklausa arī mācībai, tad te būs Rakstu vietas:

Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par Viņa mācību, jo Viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu mācītāji. Mateja 7:28, 29

 

Bet velti tie Mani godā, sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi. Mateja 15:9

 

Un, kad ļaudis to dzirdēja, tie iztrūcinājās par Viņa mācību. Mateja 22:33

Un tie visi iztrūcinājās, tā ka tie savā starpā sprieda, sacīdami: “Kas tas ir? Jauna mācība ar spēku! Marka 1:27

 

Un Viņš tiem daudz mācīja līdzībās un Savā mācībā uz tiem sacīja. Marka 4:2

 

Bet no rītiem agri visa tauta steidzās pie Viņa, lai Templī klausītos Viņa mācības. Lūkas 21:38

Jēzus viņiem atbildēja: “Mana mācība nav Manis paša, bet Tā, kas Mani sūtījis.  Ja kāds grib darīt Viņa prātu, tas sapratīs, vai Mana mācība ir no Dieva vai Es runāju pats no Sevis. Jāņa 7:16;17

Pa to laiku augstais priesteris vaicāja Jēzum par Viņa mācekļiem un par Viņa mācību. Jāņa 18:19

 

Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. Apustuļu darbi 2:42

 

Un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai, atradis kādus šīs mācības sekotājus, vīrus vai sievas, tos saistītus vestu uz Jeruzālemi. Apustuļu darbi 9:2

 

Tad prokonsuls, redzēdams notikušo, kļuva ticīgs, brīnīdamies par Tā Kunga mācību. Apustuļu darbi 13:12

 

Saņēmuši tie viņu veda uz areiopagu, sacīdami: “Vai mēs nevarētu dabūt zināt, kas tā par jaunu mācību, ko tu sludini? Apustuļu darbi 17:19

 

Tā mācība auga un kļuva stipra Tā Kunga spēkā. Apustuļu darbi 19:20

 

Tanī laikā izcēlās liels nemiers mācības dēļ. Apustuļu darbi 19:23

 

Bet es tev atzīstos, ka es kalpoju savu tēvu Dievam pēc tās mācības, ko viņi sauc par maldu mācību, ticēdams visam, kas saskan ar bauslību un kas rakstīts praviešos. Apustuļu darbi 24:14

 

Tā kā Fēlikss šo mācību pazina tuvāk, viņš atlika viņu lietu un sacīja: “Kad komandieris Lizijs atnāks, tad es jūsu lietu izlemšu.” Apustuļu darbi 24:22

 

Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies: vairieties no viņiem! Romiešiem 16:17

 

Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Kolosiešiem 2:8

 

Tad nu, brāļi, stāviet stipri, turēdami tās mācības, kuras esat smēlušies gan no mūsu runām, gan no mūsu vēstules. 2. Tesaloniķiešiem 2:15

 

…netikļiem, vīru piegulētājiem, cilvēku pārdevējiem, melkuļiem, zvēresta lauzējiem un ja kas vien vēl ir pretim veselīgai mācībai. 1. Timotejam 1:10

 

Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām. 1. Timotejam 4:1

 

 

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi. 1. Timotejam 4:16

 

Ja kāds māca ko citu un nepiegriežas mūsu Kunga Jēzus Kristus veselīgajiem vārdiem un dievbijības mācībai… 1. Timotejam 6:3

 

Un viņu mācība kā sērga izplatās; tādi ir Himenajs un Filēts. 2. Timotejam 2:17

 

Bet tu esi sekojis manai mācībai, manam dzīves veidam, manam nodomam, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai. 2. Timotejam 3:10

 

Bet tu paliec mācībā, ko esi mācījies un par ko esi pārliecinājies; jo tu zini, kas tev to ir mācījuši. 2. Timotejam 3:14

 

Cilvēku, kas turas pie maldu mācības, vienreiz un otrreiz pamācījis, noraidi. Titam 3:10

 

Tāpēc, atstājuši Kristus mācības sākumu, dosimies pretim pilnībai, nelikdami atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam, ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšāmcelšanos un mūžīgo tiesu. Ebrejiem 6:1,2

 

Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt To, kas runā. Jo, ja tie nav izbēguši, kuri atmeta To, kas zemes virsū Dieva mācību mācījis, jo mazāk mēs, ja novēršamies no Tā, kas ir no debesīm. Ebrejiem 12:25

 

Lūk, cik svarīga ir mācība! Ja tu novērsies no mācības, tu novērsies no Dieva. Kā Dievs vada un māca draudzi? Caur mācītāju. Kā Dievs vada grupiņu? Caur tās vadītāju.

Viltus mācību divi paveidi – askētisms un visatļautība.

Lai mācītājs varētu runāt uz draudzi un mācīt, ir jābūt uzticībai. Cilvēks nevar arī gūt no tevis kā no grupas vadītāja, ja viņš nav uzticams. Arī es nevaru tev neko sniegt, ja tu neesi uzticams. Lūk, kāpēc mums jābūt uzticamiem! Jo Dievs runā caur mācītāju. Ja tu ignorē to, ko mācītājs tev māca, vai pieņem daļēji, Dievs nedarbojas pie tevis tādā mērā, kā Viņš to grib. Ja grupas cilvēks nav uzticams savam vadītājam, viņš nevar pieaugt, jo grupā Dievs lieto tieši vadītāju, lai runātu uz tevi. Jā, tu kambarī lasi Bībeli un saņem no Dieva, bet konkrētā draudzē ir konkrēta mācība un konkrēti vadītāji, kas virza mūs vienā virzienā.

Ja nav uzticamības, tad Dieva vadība gan draudzē, gan arī tavā dzīvē automātiski tiek atcelta. Vai neesi pamanījis? Cilvēks tev kā vadītājam neuzticas. Un kādi augļi ir viņa dzīvē? Visvieglāk tādam ir aiziet uz citu draudzi, kur par viņu neviens neinteresējas. Tur viņš var piekopt savu mācību, ticēt, kā viņš grib un domāt, ka viss ir kārtībā.

Tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Atklāsmes grāmata 3:17

 

Šī draudze mācīja, ka viņiem viss ir kārtībā. Viņi taču ir saņēmuši Svēto Garu un ir atpirkti no pasaules.

Lūk, četras uzticama cilvēka īpašības:

1. Viņš mīl tevi bez nosacījumiem. Vai kāds no mums ir perfekts? Caur Jēzus asinīm mēs visi esam darīti svēti, bet dzīvē mēs ne vienmēr rīkojamies pareizi. Un te mums tiešām ir vajadzīga žēlastība. Tāpēc mīliet savus vadītājus un mācītāju bez nosacījumiem! Arī es kādreiz kļūdos un pasaku kādam kaut ko asu. Neesmu es ģeniāls. Normāls, gudrs vīrietis. Dievs ir ģeniāls. Ja es paklausu Dievam, tad tas, ko es daru, ir ģeniāli.

2. Viņš labi atsaucas par tevi citu priekšā. Citu priekšā tu labi atsaucies par savu vadītāju. Cilvēki tavā grupā labi atsaucas par tevi. Tie, kas par tevi neatsaucas labi, nav uzticami un viņi nesaņem no Dieva pilnā mērā to, kas viņiem ir jāsaņem un viņi klibo uz visām pusēm. Viņu dzīvē nekas nemainās.

3. Viņš raudās un smiesies kopā ar tevi. Gan bēdās, gan priekos.

4. Tavs sapnis kļūst viņa sapnis. Ja tev ir tādi cilvēki, tad turi viņus vairāk, nekā zelta vērtībā! Tie ir īstie. Viņu dzīves mainīsies, viņi augs un nesīs augļus. Jūs iesit un sasniegsit virsotnes.

Jūs visi esat mani uzticamie, vai ne?

Lūk, septiņi vēstījumi septiņām draudzēm, septiņās daļās. Patiesībā to var pateikt pāris vārdos – strādā uz pilnu jaudu un nekādi grēki! Viss. Turies pie veselīgas mācības un esi neiecietīgs pret visām viltus mācībām. Vispirms jau pats savā dzīvē. Necel mācības pats sev, kāpēc tu vari atļauties to vai šito. Pietiek filozofēt. Dieva vārds ir patiesība. Tikai tas ir vienīgais kritērijs.

Debesu Tēvs! Es Tev pateicos par Tavu vārdu, kas ir dzīvs un spēcīgs. Es Tev pateicos par Jāni, kurš saņēma šo atklāsmi no Tevis konkrētām draudzēm, kuras viņš pārraudzīja, un ka šis vēstījums ir domāts mums, visām šodienas draudzēm. Dzīvais Debesu Tēvs! Es lūdzu, ka mēs visi strādājam ar pilnu atdevi un darām Tavu gribu ar pilnu atdevi, Jēzu. Es lūdzu, Dievs, ka mēs esam uzmanīgi un nepakļaujamies svešām viltus mācībām un ka mēs neuzceļam paši savas mācības, lai attaisnotu savu grēku. Dievs, es lūdzos arī, lai mēs neizpelnāmies Tavu žēlastību ar kādiem labiem darbiem. Lai mēs zinām, ka esam glābti un šķīstīti ar Tavām asinīm, un tā ir dāvana. Tu atbrīvoji un šķīstīji mūs, un tā ir dāvana. Un mīlestībā uz Tevi mēs gribam darīt Tavu prātu, Tavu gribu no visas savas sirds, no visas dvēseles, prāta un spēka. Svētī katru, kas šodien dzird Tavu vārdu. Svētī mūs visās jomās, ka mēs lūdzam Tevi un meklējam Tavu prātu, Tēvs. Ka mēs stāvam Tavā mācībā, ka mēs augam un vairojamies. Svētī mūs ar veselu prātu, dari mūs stiprus un veselus. Ka mēs dzīvojam mūžīgi un vedam cilvēkus pie tevis. Nācarieša Jēzus vārdā. Āmen!

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Artūrs Danenbaums.