(Psalms 34:16-17)  Kunga acis vēro taisnos, un Viņa ausis uzklausa viņu palīdzības saucienus.
Tā Kunga vaigs ir vērsts dusmās pret visiem, kas dara ļaunu. Viņš izdeldēs viņu piemiņu no zemes virsus.

(Salamana pamācības 22:5) Daudz dzeloņu un valgu ir aplamam cilvēkam viņa dzīves ceļā, bet, kas turas tālu no tiem, tas saglabā savu dzīvību. 

„Absolūti visam, kas notiek mūsu dzīvēs, ir iemesls”, – tā savā svētrunā draudzes „Kristus pasaulei” 12. decembra dziedināšanas dievkalpojumā klātesošos uzrunā mācītājs Mārcis Jencītis. „Nav dūmu bez uguns! Visām pozitīvajām un arī negatīvajām lietām ir iemesls. Kad piedzimst bērniņš vai arī tu saņem algu, tam ir iemesls. Arī slimībai ir iemesls!”

Droši vien daudzus nomoka jautājums: „Kāpēc gan es gadiem cīnos ar vienu un to pašu problēmu savā dzīvē, un nevaru saņemt atbildi no Dieva. Nevaru piedzīvot savu risinājumu, savu dziedināšanu, lai gan gadiem ir lūgts par šo lietu. Esmu bijis daudz un dažādās draudzēs. Daudzi Dieva kalpi ir par mani aizlūguši, svaidījuši ar eļļu, likuši virsū rokas… Kas gan ir par iemeslu manai problēmai?”

Kā parasti draudzes „Kristus pasaulei” rīkotajos dziedināšanas dievkalpojumos, arī šajā reizē daudzi cilvēki redzami pirmo reizi. Viņi atnākuši šeit, lai saņemtu risinājumu savām problēmām. Ļoti bieži šīs problēmas ir hroniskas un ilgst jau gadiem. Draudzes mācītājs Mārcis Jencītis nosauc trīs iemeslus, kāpēc kristiešu dzīvēs ir ciešanas, slimības un problēmas: 

1. Ciešanas Kristus dēļ. „Katrs, kas grib svētbijīgi dzīvot Jēzu Kristū, tiks arī vajāts” – skan apsolījums. Katram, kurš izvēlas cieši tuvoties Dievam, jārēķinās ar to, ka viņa dzīvē būs problēmas. „Tās ir normālas un pareizas problēmas”, – saka Mārcis. „Tas gan nenozīmē, ka Dievs Saviem bērniem uzsūta slimības. Jo Jēzus brūcēs mēs esam dziedināti!”

2. Grēks. Kristiešu apslēptie grēki ir par iemeslu daudzām problēmām viņu dzīvēs. Un ne tikai viņu pašu, bet arī viņu vecāku un vecvecāku grēki. Arī citu cilvēku grēki, pastrādāti pret mums, var mūs ietekmēt. Šajā svētrunā mācītājs Mārcis Jencītis daudz runā par grēku kristiešu vidū. „Faktiski šī tēma man skan galvā jau divas nedēļas!”

3. Neizskaidrojamie iemesli. Arī tie ir pavisam reāli, konkrēti iemesli! Ne visu mēs varam apzināties un atcerēties. Kādi notikumi, piedzīvojumi bērnībā, kuri ir kā saknes nepareizām lietām mūsu dzīvēs, kā durvis, caur kurām ienāk slimības un saimnieko velns. Mums ir jālūdz, lai Svētais Gars atklāj apslēptos problēmu cēloņus. Dažam nepieciešams vairākas reizes būt draudzes rīkotajos inkaunteros, kur lūdz, lai šīs lietas tiek atklātas un var atnākt pilnīga dziedināšana. 

Savas svētrunas turpinājumā mācītājs daudz runā par grēku un tā postošo ietekmi uz mūsu dzīvēm. Aktieris Roberts Pettisons, zvaigzne un meiteņu mīlulis, kurš spēlē galveno lomu vampīru filmā „Krēsla”, savā personiskajā dzīvē cieš no maniakālās depresijas lēkmēm. Šai depresijai ir iemesls – līdzdalība šausmu filmu veidošanā! Arī Izraēla ķēniņa Salamana dzīvē bija problēmas. Aiz pasakainās bagātības un ārējās ķēniņa valsts varas spožuma slēpās emocionālās problēmas un depresija. Miesas tieksmju un vēlmju nepiepildāmība. Salamana harēmā bija 1000 sievietes! 

(1. Ķēniņu 11:1-4;11) Un ķēniņš Salamans iemīlēja daudz svešzemju sievu – gan faraona meitu, gan moābietes, amonietes, edomietes, sidonietes, hetietes – no tautām, par kurām Tas Kungs bija sacījis Israēla bērniem: neejiet jūs pie viņiem, un arī tie lai neienāk pie jums, ka tie jūsu sirdis nenovērš un ka jūs nepieķeraties viņu dieviem. Tomēr Salamans viņām pieķērās ar mīlestību. Viņam bija septiņi simti sievu no augstākām aprindām un trīs simti blakussievu. Un viņa sievas locīja viņa sirdi. Un, Salamanam vecam kļūstot, viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem, jo viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie Tā Kunga, sava Dieva, kā viņa tēva Dāvida sirds…  Un Tas Kungs sacīja Salamanam: “Tādēļ ka tu tā esi rīkojies pēc paša prāta un neesi pildījis Manu derību, nedz Manus likumus, kurus Es tev kā pavēli biju devis, tad Es arī no tevis atraušu ķēniņa valsts varu un nodošu to tavam kalpam.

„Ja palasām Salamana Mācītāja grāmatu Bībelē, tā ir pilna ar depresīvu noskaņu par cilvēka dzīves jēgu un tās neveiksmīgajiem meklējumiem. To rakstījis cilvēks, kurš savas dzīves laikā tā arī neatrada savas dzīves piepildījumu Dievā. Ne velti šī grāmata ir iekļauta Bībelē. Tā ir par pamācību mums visiem!” – saka mācītājs. „Ja mūsu dzīvēs ir apslēpts grēks, mūsu dzīve sabruks. Kādas tiesības ir velnam terorizēt mūsu dvēselei? Tikai tādas, ja mēs paši dodam velnam šādas tiesības, dzīvodami grēkā! Pravietis Jona bēga no Dieva un negribēja pildīt Viņa uzdevumu. Kuģis, uz kura atradās Jona, iekļuva vētrā. Sākās problēmas. Ko darīja pārējie jūrnieki? Izmeta Jonu aiz borta! Izmet arī tu savu grēku, savu Jonu, aiz savas dzīves borta! Atsakies un atstāj visu, kas nešķīsts un nav patīkams mūsu Kungam!” – saka mācītājs Mārcis Jencītis. 

(Jāņa 13:38) Jēzus atbild: “Savu dzīvību tu par Mani atdosi? Patiesi, patiesi Es tev saku: vēl gailis nebūs dziedājis, kad tu Mani jau trīskārt būsi aizliedzis.”

(Mateja 26:40) Un Viņš nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam un saka uz Pēteri: “Tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar Mani nomodā?

„Haltūra lūgšanu dzīvē draud ar krišanu. Kaut mēs saprastu nopietnību Dieva lietās!” – saka mācītājs. „Mūsu dzīvēs nav spēka pretoties grēkam un velna kārdinājumiem tāpēc, ka nav regulārs laiks, kad kopt mūsu attiecības ar Dievu lūgšanu kambarī. „Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat!”- saka Jēkabs. Spēks atbrīvoties no grēka atnāk vienīgi lūgšanu kambarī!”. 

(Lūkas 11:34) Miesas spīdeklis ir acs. Ja tava acs ir laba, tad arī visa tava miesa ir gaiša, bet, ja acs ir samaitāta, tad visa tava miesa ir tumša.

„Arī mūsu izturēšanās, mūsu izskats un stāja liecina par problēmām un grēkiem, kas valda mūsu dzīvēs”, – saka Mārcis. „Ļoti bieži cilvēka garīgo gaišumu var saskatīt pat tīri fiziski. Ja ienāk dzīvē grēks, šis gaišums pazūd. To var redzēt. Ja ģimenē kādam ir svārstīgs garastāvoklis, mainīgas emocijas, ja draudzē cilvēks nevar pasmaidīt un sveicināt savu brāli vai māsu, tas norāda uz iekšēju problēmu, kas, visticamāk, ir grēks!”