„Tas, ko es gribu jums šovakar dot, jau labu laiku ir manā sirdī.
Augstā priestera lūgšana Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā ir īpaša lūgšana, kuru lūdza pats Jēzus, īsi pirms Savas nāves Golgātā iestājoties par Saviem 12 mācekļiem”, – tā 4. oktobra līderu sapulci iesāk draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis. „Šī lūgšana darbojas. Jau divtūkstoš gadu tai ir milzīgs spēks. Pateicoties šai lūgšanai, Evaņģēlijs ir nonācis līdz mums. Tā ir kā paraugs arī mums, esošajiem un topošajiem mājas grupu vadītājiem. Patiesībā mēs nespējam pacelt savus sekotājus, ja mēs nelūdzam Jēzus Augstā priestera lūgšanu!”

„Šo lūgšanu var lūgt secībā pēc Rakstu vietām, bet es esmu arī sagatavojis divpadsmit punktus!” – saka mācītājs. „Šajā vakarā visas rakstu vietas būs tikai no Jāņa evaņģēlija 17. nodaļas”.

Lūgšana pēc punktiem:

1. Šīs lūgšanas svarīgums

2. Lai atzīst Dievu.

3. Lai skaidrība ir viņos

4. Lai dzīvo mūžīgi.

5. Uzturi viņus.

6. Lai man prieks viņos ir pilnīgs.

7. Lai pasargā no ļauna pasaules vidū

8. Lai Dieva Vārdā dzīvotu

9. Lai caur 12 nāk citi 12

10. Lai pasaule tic caur 12

11. Lai viņi ir viens.

12. Lai es pats svētījos nāvē

 

1.  Augstā priestera lūgšanas svarīgums.

 

Es Tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt Tu Man esi uzdevisJņ.17:4

 

Jēzus lūdza šo lūgšanu pirms Golgātas krusta. Tātad, uzdevums, par kuru Jēzus šeit runā un kuru Viņš ir saņēmis no Tēva un pabeidzis, ir nevis Viņa upuris pie krusta, bet gan 12 sagatavoti mācekļi. Bez iestāšanās lūgšanas nav iespējams pacelt mācekļus un līderus, jo Dievs neko nedara bez mūsu lūgšanām un līdzdalības. Tāda ir Viņa kārtība. Tālāk lūgšana ir tieši par Viņa divpadsmit mācekļiem un tiem, kas caur viņu vārdiem ticēs, nevis „pasauli” kopumā. Šī lūgšana ir kā paraugs, ko Viņš ir atstājis mums, mājas grupu vadītājiem un mācekļu veidotājiem.

 

2. Lai atzīst Dievu. Personiskas attiecības ar Dievu.

 

Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Jņ.17:3

 

Jēzus lūdza par savu 12 vīru grupu, lai viņiem katram būtu personīgas un disciplinētas attiecības ar Tēvu, kā Viņam Pašam. Arī mums vadītājiem, jeb „augstajiem priesteriem” pirmais uzdevums ir rūpes par to, lai mūsu grupas cilvēkiem būtu regulāras un personīgas attiecības ar Dievu.

 

Jo tos vārdus, ko Tu Man devi, Es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka Es esmu nācis no Tevis, un ticējuši, ka Tu Mani esi sūtījis. Jņ.17:8

 

Tātad, par Kristus mācekļiem mēs topam no brīža, kad atzīstam Viņu par savu Glābēju un Kungu. Nav „jānobriest” un „jānogatavojas” gadiem, vai jāpabeidz piecas Bībeles skolas, lai sāktu kalpot un īstenot Viņa gribu.

 

Tavus vārdus Es tiem esmu devis, un pasaule viņus ir ienīdusi, tāpēc, ka viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules. Jņ.17:14

 

Bez rūpēm par mācekļu attiecībām ar Dievu lūgšanas kambarī vadītājam jārūpējas par īpašu Dieva vārdu, jeb „rema” katram cilvēkam individuāli un grupai kopumā, jāaicina mācīties Bībeles un Līderu skolās. Man jādod mācekļiem Dieva Vārds, jārūpējas, lai katram ir personisks laiks ar Dievu, lai mācās mūsu skolās. Jārūpējas par REMU līderu sapulcēs un grupās, kā arī par REMU katram individuāli. Kā rādītājs tam, ka mācekļi ir briedumā ir fakts, ka pasaule viņus ienīst un viņi ienīst pasauli, tās uzskatu un vērtību sistēmu, nevis cilvēkus.

 

Tēvs, Es gribu, lai, kur Es esmu, arī tie ir pie Manis, ko Tu Man esi devis, lai viņi redzētu Manu skaidrību, ko Tu Man esi devis, tāpēc, ka Tu Mani esi mīlējis, pirms pasaule bija radīta. Jņ.17:24

 

Lai mums būtu, ko dot saviem mācekļiem, mums pašiem vispirms ir jāiepazīst Dievs.

 

Taisnais Tēvs! Pasaule Tevi nav atzinusi, bet Es Tevi esmu atzinis, un šie ir atzinuši, ka Tu Mani esi sūtījis. Jņ.17:25

 

Mani mācekļi ir tie, kuri paši ir iepazinuši Kristu un kuriem ir personīgas attiecības ar Viņu.

 

3. Lai skaidrība, skaidra vīzija, veselīga mācība ir viņos.

 

Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens. Jņ.17:22

 

„Skaidrība” nozīmē skaidru vīziju, veselīgu mācību un tīru sirdsapziņu. Mēs lūdzam, lai mūsu mācekļiem būtu skaidri mērķi un stratēģija no Dieva, kā tos sasniegt. Mums nav jāpiespiež mūsu sekotāji pareizas lietas, bet mums ir jālūdz, lai viņi saņem skaidrību no Dieva!

 

4. Lai dzīvo mūžīgi. Lai apzinās garīgo realitāti.

 

Tā Jēzus runāja un, Savas acis uz debesīm pacēlis, sacīja: “Tēvs, Mana stunda ir nākusi: apskaidro Savu Dēlu, lai Dēls apskaidro Tevi. Itin kā Tu Viņam esi devis varu pār visu miesu, lai Viņš visiem, ko Tu Viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Jņ.17:1-2

 

Jēzus lūdza par Saviem mācekļiem, lai viņi iemanto mūžīgo dzīvību un nepazaudē to. Arī mums ir jāaizlūdz par saviem grupas cilvēkiem, lai viņi manto un saglabā savu pestīšanu, attiecības ar Dievu un iemanto mūžību.

 

5. Uzturi viņus. Lai visi apsolījumi piepildās mācekļos.

 

Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un Es eimu pie Tevis. Svētais Tēvs, uzturi tos Savā Vārdā, ko Tu Man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs. Kamēr Es biju pie viņiem, Es tos uzturēju Tavā Vārdā, ko Tu Man esi devis, un pasargāju tos, ka neviens nav pazudis kā vien pazušanas dēls, lai raksti piepildītos.Jņ.17:11-12

 

Jēzus lūdza, lai Viņa mācekļi saglabā vienotību un mīlestību savā starpā. Vārds „uzturēt” nozīmē VISU Dieva apsolījumu piepildīšanos mācekļu dzīvēs visās dzīves jomās, garīgās, emocionālās, materiālās un finansiālās. Pilnībā tas iespējams tikai mājas grupā, G12 vīzijās draudzē. Vadītājam, lūdzot un aprūpējot savus mācekļus, jārēķinās arī ar nodevību un nepateicību. Arī Jēzu viens no Viņa mācekļiem nodeva. Tomēr vienpadsmit palika uzticami. Tas nav Dieva prāts, lai cilvēki ietu pazušanā. Tāpēc mums ir jārūpējas, lai mūsu mājas grupa neizjūk un neviens no mācekļiem neatkrīt no Dieva un draudzes.

 

6. Lai man prieks viņos ir pilnīgs. Lai es projicēju sevi viņos.

 

Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un Es eimu pie Tevis. Svētais Tēvs, uzturi tos Savā Vārdā, ko Tu Man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs. Jņ.17:11

 

Tas nozīmē to raksturu, ko Tēvs izveidojis manī, ielikt savos mācekļos. Savas triju gadu kalpošanas laikā Jēzus panāca, ka visa Viņa pilnība iemājoja Viņa mācekļos.

 

Bet tagad Es eimu pie Tevis; un par to Es runāju pasaulē, lai Mans prieks viņos būtu pilnīgs. Jņ.17:13

 

Katrs tētis un mamma priecājas par saviem bērniem. Ir svarīgi panākt, lai mana kalpošana turpinātos arī pēc manis. Pazīstamais evaņģēlists Billijs Grēms priecājas par savu dēlu, kurš arī ir evaņģēlists Arī es priecājos par savu ģimeni un saviem mācekļiem. Jēzus dzīvo mūsos un priecājas!

 

7. Lai pasargā no ļauna pasaules vidū.

 

Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna. Jņ.17:7

 

Jēzus nemāca iet klosterī vai pilnībā norobežoties no neticīgiem cilvēkiem. Viņš lūdz un nodrošina apsardzību no ļauna. Arī mums ir jālūdz par savu komandu, viņu ģimenēm, jāapliecina Jēzus asins spēks pār viņiem un apsardzība. Iestājies par savu ģimeni un savējiem grupā!

 

8. Lai mācekļi dzīvotu Dieva Vārdā.

 

Un tagad apskaidro Tu Mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas Man bija pie Tevis, pirms pasaule bija. Es Tavu Vārdu esmu darījis zināmu cilvēkiem, ko Tu Man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un Man Tu viņus devi, un Tavus vārdus tie ir turējuši. Jņ.17:5-6

 

Mums jārūpējas, lai mācekļi zina Dieva Vārdu un dzīvo tajā, lai viņi īsteno Dieva gribu savās dzīvēs.

 

Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība. Jņ.17:17

 

Mēs lūdzam, lai Dievs atklāj Savu vārdu mūsu grupas cilvēkiem un palīdz to pildīt.

 

Un Es viņiem esmu darījis zināmu Tavu Vārdu un darīšu To zināmu, lai mīlestība, ar ko Tu Mani esi mīlējis, būtu viņos un arī Es būtu viņos. Jņ.17:26

 

Jēzus atklāj savu Vārdu un Sevi, arī Pats miesā klāt neesot. Mums jālūdz, lai mācekļi kļūst patstāvīgi, lai viņi, mums klāt neesot, joprojām dzīvo tajā mācībā, kuru esam viņos ielikuši.

 

9.Lai caur 12 nāk citi 12.

 

Es lūdzu par viņiem; Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko Tu Man esi devis, jo viņi ir Tavi. Jņ.17:9

 

Jēzus nelūdza par bezpersonisku cilvēku pūli, abstraktu „pasauli”, bet gan par saviem 12 mācekļiem. Lai glābtu pasauli, ir jālūdz par saviem mācekļiem nevis jācenšas mainīt pasauli. Pasauli Dievs mainīs caur 12. Prioritāte tavā kalpošanā ir tavi 12 mācekļi. Visa Dieva pilnība iemājo grupās caur 12. Jēzus mērķis ir vairot Sevi caur grupām 12.

 

Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs. Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.Jņ.17:20-21

 

Tātad, Jēzus plāns nepārprotami ir G12. Tikai tā pasaule atzīs Jēzu Kristu kā Vienīgo un Patieso. Arī mēs lūdzam ne tikai par saviem mācekļiem, bet arī par viņu sekotājiem. Par 144 un 1728. Mājas grupās mēs lūdzam par savu mācekļu mācekļiem un par tiem, ka vēl nav viņu plānos. Savā ticībā mēs redzam glābtus cilvēkus viņu grupās un auglību.

Līdzīgi, kā Jēzus svētījās nāvē par saviem 12 mācekļiem un visiem, kas caur viņiem ticēs, arī mums ir jāmaksā sava cena, lai tas piepildās pie simtiem un tūkstošiem. Un tad, kad tu jau sen būsi pie Tēva mājās, tavs iesāktais darbs turpināsies!

 

10. Lai pasaule tic caur 12, ka Jēzus ir no Tēva. Lai Dievs tiek paaugstināts caur 12.

 

Es Tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt Tu Man esi uzdevisJņ.17:4

 

Jēzus vēl nav izgājis Golgātu. Tas norāda, ka pabeigtais uzdevums ir sagatavoti mācekļi.

 

Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis. Es viņos un Tu Manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka Tu esi Mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā Tu Mani esi mīlējis.Jņ.17:21;23

 

Jēzus lūdza par Saviem mācekļiem un arī mums, lai mēs esam tuvās attiecībās ar Dievu personīgi un ciešās attiecībās arī savā starpā. Tikai tā lai pasaules tautas atzīst Jēzu kā Dieva Dēlu.

 

11. Lai viņi ir viens. Tas nav ekumenisms, bet G12.

 

Un viss, kas ir Mans, tas ir Tavs, un, kas ir Tavs, ir Mans, un Es esmu apskaidrots viņos. Jņ.17:10

 

Pirmajā pantā Jēzus saka, ka Viņš apskaidrots Tēvā un Tēvs Viņā, bet šeit, ka Jēzus apskaidrots mūsos. Tas nozīmē, ka visa Dieva pilnība iemājo un darbojas mūsos un CAUR GRUPĀM 12! Mācekļi un cilvēki grupā nepieder mums. Viņi pieder Dievam! Tas mūs atbrīvo no daudzām problēmām un neauglības. Esi vadītājs, nevis kontrolētājs.

 

Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis. Jņ.17:21

 

Šeit nav runa par ekumēnisku vienotību, ne arī par pārprastu vienlīdzību draudzē, bet gan par tuvām attiecībām ar Tēvu un par māceklību caur 12. Šeit ir runa par paklausību saviem garīgajiem vadītājiem, mācītājam un kārtībai draudzē. Caur to arī pasaule ticēs.

 

12. Lai es pats svētījos nāvē, esmu par paraugu un nododos par mācekļiem.

 

Un viņu labā Es pats svētījos nāvē, lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. Jņ.17:19

 

Tas ir pats grūtākais, taču svarīgākais! Jēzus atdeva Savu dzīvību pie krusta Golgātā. Arī mēs esam aicināti atdot savu dzīvi pat dzīvību par saviem mācekļiem. Taču mums dzīvība nav jāatdod, jo Jēzus to jau izdarīja, lai mēs tiktu glābti, taču par Jēzu un mērķiem mēs esam gatavi uz VISU!