Dieva vārds runā par trīs debesīm.

Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. (1. Mozus grāmata 1:1)

Vispār Bībelē ir minētas trīs veida debesis. Debesis no ebreju valodas “šamaim” (shamayim-ebr.) nozīmē valstības, tas ir daudzskaitlī, tātad vairākas debesis. Debesis ir minētas daudzskaitlī. Es domāju, ka pirmās, loģiski, tika radītas trešās debesis, bet mēs līdz tam nonāksim.

Kas brauc pa debesu debesīm, kas ir no pasaules sākuma! (Psalms 68:34)

Kas brauc pa debesu debesīm, tātad debesu debesis norāda uz vairākām debesīm. Tiešā tulkojumā “debesu debesis” ir augstākās debesis. Tātad ir trīs debesis trīs pakāpēs. Kas tad tās ir par trīs debesīm? Tātad, pirmais ir Dieva mājoklis. Tas ir pamatu pamats. Apzīmē to vietu, kur ir Dievs, Debesu valstība, Debesu Jeruzāleme. Debesu valstību Bībelē sauc par debesīm. Otrās debesis ir atmosfēra. Un trešās debesis ir kosmoss. Atmosfēra, tur kur ir skābeklis, tad sākas kosmoss, kurš ir bezgalīgs un ko arī nevar izskaidrot un aptvert, un pēc tam ir vēl kas vairāk, ko vispār nevar aptvert, tās ir debesu debesis, augstākās debesis, Dieva mājoklis, tur, kur visi eņģeļi un tā tālāk. Un pats labākais ir tas, ka tā valstība, tās debesis ir tevī. Vispār nevar saprast, viss ir tevī, viss ir manī, viss ir mūsos, mūsu vidū, tajā pašā laikā debesu debesis. Dievs mājo trešajās debesīs.

Es pazīstu cilvēku iekš Kristus, priekš četrpadsmit gadiem – vai miesā vai ārpus miesas, nezinu, Dievs to zina – tas tika aizrauts trešajās debesīs. (2. Korintiešiem vēstule 12:2)

Tas ir Dieva vārdā, un šeit Pāvils ir lietojis vārdu trešās debesis. Tātad, ir pirmās, otrās un trešās debesis. Iespējams, tas, kā Pāvils saka, viņš patiešām bija šajās trešajās debesīs un tur ir redzējis dažādas parādības un tamlīdzīgi.

Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu [..]. (Kolosiešiem vēstule 1:16)

Tātad Viņā ir radītas visas lietas, debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan trešās debesis, gan pirmās debesis – viss ir Dieva radīts. Un kāds ir otrais bauslis? “Nedarini elku,” otrais bauslis aizliedz pielūgt debesis, jo tā ir radība. Cilvēki mēdz pielūgt eņģeļus, debesis, bet ir jāpielūdz pats Dievs, kas to visu ir radījis. Ir jābūt pareizai attieksmei.

Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu [..]. (Lūkas evaņģēlijs 2:13)

Kad Jēzus piedzima, tad debespulku draudze slavēja, tātad debesīs ir debesu pulki jeb draudze, un tajā laikā, kad ganiņiem eņģeli atklāja labo vēsti, ka piedzimis Bērns. Debesīs ir eņģeļi un citas debesu būtnes. Vai tu tici, ka debesīs ir eņģeļi? Pats interesantākais ir tas, ka debesis saskaras ar materiālo pasauli.

“Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.” (Mateja evaņģēlijs 3:2)

Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Lai būtu skaidrāk, lasīsim tālāk.

“Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs.” (Mateja evaņģēlijs 16:19)

Tas, ko tu dari šeit, virs zemes, ir saistīts ar debesīm. Debesis ir šeit, debesis ir mūsu vidū. Viss, ko mēs izsakām, darām, saistās ar debesīm. Ko mēs lūdzam, kalpojam, tas izraisa kustību debesīs, jo ko sienu virs zemes, to sienu debesīs, un ko atraisu virs zemes, to atraisu debesīs. Vienīgais veids, kā celt Dieva valstību šeit, virs zemes, lai debesis ir mūsos, mēs izdarām miesā savas kustības, izsakām vārdus, strādājam, darbojamies, sludinām. Debesis ir saistītas ar miesu, debesis nevar nākt šeit bez miesas darbībām, tāpēc arī Jēzus, vienlaicīgi Dievs un cilvēks, nāca virs zemes cilvēka miesā. Ir ļoti svarīgi apzināties, ka Jēzus bija vienlaicīgi gan Dievs, gan cilvēks.

Kādi mēs izskatīsimies un būsim debesīs?

Sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa. (1. Korintiešiem vēstule 15:44)

Katram cilvēkam ir garīga miesa, ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti. Tātad mums ir dvēsele, gars, garīgā miesa, izskatās, ka arī mums būs atjaunota garīgā miesa tiem, kas aizies līdz galam. Pie augšāmcelšanās mums tiks piešķirta atjaunota, jauna miesa. Tās ir tādas nianses, kas varbūt nav svarīgākās, bet Bībele par to saka. Debesīs būsim tādi kā eņģeļi.

Jo augšāmcelšanās cēlienā ne precējas, nedz tiek precēti, bet visi ir kā eņģeļi debesīs. (Mateja evaņģēlijs 22:30)

Debesīs beidzot būsi brīvs, visi būs brīvi un neviens vairs neprecēsies. Un kā lai uz zemes gaidītu savu otru pusi, lai būtu kopā, tad tur būs vienalga. Jēzus saka, ka būs sagatavojis to, ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, precības tajā visā būs vispār nesvarīgā plānā. Sakarā ar to, ka dvēsele kaut kādā mērā arī dodas ar mums kopā uz debesīm, atmiņas mēs saglabāsim, tad jau ko atminēsimies, bet tas būs mazsvarīgi.

Kas notiks debesīs, kā tur izskatīsies?

Neviens to nezina. Ja kāds apgalvo, ka ir redzējis, tad viņš īstenībā nezina simtprocentīgi, bet ir kaut kādas norādes.

Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” (Atklāsmes grāmata 21:1-4)

Svarīgākais, ka Dievs pats būs ar cilvēkiem, nabadzības, slimību un bēdu nebūs. Ko no šī mēs varam saprast? Jānis redzēja jaunās debesis un jauno zemi, tur būs pilsētas, jaunā Jeruzāleme, mēs Dievu redzēsim pa tiešo, ka pats Dieva spožums būs saules un mēness vietā, visi pielūgs Jēru, nakts nebūs, nebūs grēka seku, tumsas nebūs. Viss nav tā tieši jāuztver, kādas pilsētas būs, bet tas palīdz mums izprast. Un galvenais, ko varam saprast – tur būs labi.

Jēzus tam sacīja: “Ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem; tad tev būs manta debesīs; un tad nāc un staigā Man pakaļ.” (Mateja evaņģēlijs 19:21)

Bet jauneklis noskuma par teikto, un Jēzus mācekļiem to paskaidroja.

Bet Jēzus sacīja tiem: “Patiesi Es jums saku: jūs, kas Man sekojuši, [..] un, kas atstājis mājas vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai sievu, vai bērnus, vai tīrumus Mana Vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgu dzīvību.” (Mateja evaņģēlijs 19:28-29)

Tātad viss, ko mēs šeit, virs zemes, atdodam ticības vārdā, lai iemantotu mūžīgo dzīvību, Dieva vārds saka, ka to atgūstam jau zemes dzīves laikā un nākamā laikā mūžīgo dzīvību. Tāpēc nevajag kautrēties maksāt cenu Jēzus un debesu dēļ.

Bet jūs esat tuvojušies Ciānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzālemei un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei. (Ebrejiem vēstule 12:22)

Iedomājies, ka debesīs būs svētku sapulces un dievkalpojumi.

Priecāsimies, gavilēsim un dosim Viņam godu, jo atnākušas Jēra kāzas un Viņa līgava sataisījusies. (Atklāsmes grāmata 19:7)

Debesīs būs dzīres.

Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tikvien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši Viņa parādīšanos. (2. Timotejam vēstule 4:7-8)

Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs [..]. (Mateja evaņģēlijs 5:12)

Debesīs ticīgie saņems balvas un katram būs sava alga. Arī tur būs līmeņi, ja tā var to nosaukt, alga būs pēc darbiem.

Katra darbs tiks redzams: tiesas diena to atklās, jo tā parādīsies ar uguni, un, kāds kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu; ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. (1. Korintiešiem vēstule 3:13-15)

Pilnībā šo rakstvietu nav iespējams tā izprast, bet šeit saka par algu, un, kontekstā ar citām rakstvietām, var saprast, ka arī debesīs katrs būs savā vietiņā, kā viņš šeit, uz zemes, būs veltījies Dievam. Ja neticīgie saņems algu pēc saviem darbiem, arī ticīgie saņems. Bet te ir runa par savu mājvietu debesīs.

Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais Debesu valstībā; bet, ja kas dara un māca, tas būs liels Debesu valstībā. (Mateja evaņģēlijs 5:19)

Iedomājies, ka ticīgs cilvēks, kas grēko, kaut ko neievēro un māca nepareizi citus, bet kuram ir Kristus upuris, viņš būs vismazākais Debesu valstībā, bet kas māca un dara pareizi – būs lielākais Debesu valstībā. Bībelē tiešām ir teikts, ka debesīs būs pakāpes. Modernais komunisms neīstenosies un tas nekam neder, tas nav bībelisks, arī debesīs būs kapitālisms, nevienlīdzība. Iedomājies, nevienlīdzība debesīs.

Tad ieradās pirmais un sacīja: kungs, tava mina piepelnīja desmit minas. Tad viņš tam teica: labi, tu godīgais kalps, tāpēc ka tu mazā lietā esi bijis uzticams, es tev dodu varu pār desmit pilsētām.  Pēc tam nāca otrs un sacīja: tava mina, kungs, piepelnījusi piecas minas. Arī šim viņš sacīja: arī tevi es iecelšu pār piecām pilsētām. (Lūkas evaņģēlijs 19:16-19)

Katram sava pakāpīte, kam piecas, kam desmit pilsētas tiks dotas. Katrs saņems pakāpes pēc savas ticības. Kā mērās ticība? Pēc darbiem. Kā jau iepriekš minēju, ka dažs labs tiks izglābts kā caur uguni, knapi pliks izglābsies, jo nekādu reālu darbu nebūs, varbūt kādi pāris mazi darbiņi būs, bet tie sadegs, jo nepilnīgi darbi.

Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. (Mateja evaņģēlijs 6:10)

Mums ir jāstrādā šeit, virs zemes, lai debesis parādās cilvēku vidū virs zemes, jāstrādā, paturot arī prātā, ka debesīs būs balvas un pakāpes. Tas ir mūsu uzdevums – strādāt, lai debesis nāk uz zemes, mēs esam tie vidutāji. Bet par ko vairāk ir jāpriecājas: par darbiem, balvu debesīs, par kalpošanas augļiem? Protams, par to visu jāpriecājas.

Un tie septiņdesmit pārnāca un ar lielu prieku stāstīja: “Kungs, pat ļaunie gari mums padodas Tavā Vārdā! [..] Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.” (Lūkas evaņģēlijs 10:17; 20)

Mācekļi atnāca pie Jēzus un lielīgi teica, ka ļaunie gari viņiem padodoties, Jēzus vārdā brīnumi notiekot, bet Jēzus nedaudz pakoriģē mācekļus, ka vairāk jāpriecājas par piederību debesīm, nevis par kalpošanas augļiem virs zemes, kādām izpausmēm vai brīnumiem. Es, personīgi, vienmēr pasakos par Kristus upuri, lūdzot Dievu vai pirms sludināšanas, jo nav nekā svarīgāka. Tev pietiek, ka tavs vārds ir debesīs, tev pieder mūžīgā dzīvība, un vari staigāt priecīgs. Bet Bībele to saka, un tas ir prieka un enerģijas avots – zināt savu piederību debesīm.

Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar Viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs. (Efeziešiem vēstule 2:6)

Mēs jau tagad esam paaugstināti debesīs, tu jau esi debesīs, esot uz zemes. Tev nav jāgaida nāve, bet tu jau esi debesīs un debesis ir tevī.

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu. (Filipiešiem vēstule 3:20)

Mūsu piederība ir debesīs.

Mēs zinām: kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. (2. Korintiešiem vēstule 5:1)

Iedomājies, ka Jēzus sacīja tā: “Es noeimu jums sataisīt vietu.” Pirms Jēzus tika pacelts debesīs, Viņš teica, ka dodas sagatavot mums mājvietu debesīs. Jēzus visu ir noorganizējis, cik interesanti tas viss ir.

Bet no Jāņa Kristītāja laika līdz mūsu dienām Debesu valstībā laužas iekšā un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt. (Mateja evaņģēlijs 11:12)

Tātad, lai iemantotu debesis, ir jālieto savas spējas virs zemes jeb jāmaksā sava cena. Ir vajadzīgs deklarēties un tos deklarēšanās nosacījumus ir jāizpilda.

Un debesīs pierakstīto pirmdzimto draudzei un Dievam, visu tiesnesim, un pilnību sasniegušo taisno gariem. (Ebrejiem vēstule 12:23)

Ikviens, kurš ir jaunpiedzimis un tic uz Kristu, ir deklarēts debesīs. Tev ir debesu pilsonība, esi debesu pilsonis. Tas ir tieši tāpat, ka tu esi deklarēts kaut kādā vietā, piemēram, dzīvoklī, un no tā arī izriet visas tiesības.

Mācītāja Mārča Jencīša sludināto Bībeles skolas 23. tēmu “Debesis” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija