Vīzijas konferences svētrunu mācītājs Mārcis Jencītis sāka ar lūgumu Dievam:
„Palīdzi mums, Debesu Tēvs, ieraudzīt Tavus mērķus! Palīdzi, ka mēs neizdomājam un neizfantazējam savu mērķus, bet tiešām domājam tā, kā Tu to Savā Vārdā esi mums atklājis. Palīdzi mums saprast, ka Tavus mērķus var piepildīt tikai tādā veidā, kā Tu mums atklāj Bībelē. Palīdzi, Dievs, ka mēs ieraugām rezultātus, ka redzam ticības galamērķi, ka mēs redzam piepildītu Tavu gribu savā dzīvē, ģimenē, kaimiņu dzīvē, savā grupiņā un draudzē, savā pilsētā un Latvijā! Āmen!”

Draugs, atver savas ausis un acis! Tas nozīmē – pieņem. Noliec malā visas ikdienas rūpes, aizspriedumus un pieņem Dieva Vārdus šodienai. Ja tu to pieņemsi, tas atnesīs izmaiņas tavā dzīvē un caur tavu dzīvi arī citu cilvēku dzīvēs.

Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei! Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu. Filipiešiem 2:1-11

Dievs caur Pāvilu to teica draudzei pirms 2000 gadiem, un šī pati vēsts ir aktuāla arī draudzei šodien, jo Bībelē ir rakstīts, ka Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Pirmkārt, Dievs grib, ka mums ir mērķi. Vienoti dvēselēs, vienoti ar vienu mērķi! Dievs grib, lai mums kā Kristus miesai ir vienots mērķis. Dievs grib, lai mums ir mērķis, kas ir saistīts ne tikai ar savām, bet arī ar citu cilvēku vajadzībām. Gan tava vajadzība, gan tavas grupas un draudzes cilvēka, gan ģimenes vajadzība, gan arī tā cilvēka vajadzība pēc Dieva, kas šodien Dievu nepazīst, kas dzīvo tev blakus. Tā cilvēka vajadzība pēc Dieva, kurš ir tavā atmiņā aizķēries, kuru tu vairāk vai mazāk zini un ar kuru tevi ir bijusi kāda darīšana. Varbūt tas ir kāds cilvēks, ar kuru tu šodien pat neesi pazīstams, bet tu viņu esi redzējis un viņam ir vajadzība.

Mūsu mērķim ir jābūt saskaņā ar Dieva gribu. Mūsu domām un uzskatiem attiecībā pret sevi, pret Dievu, citiem cilvēkiem un tiem, kas tālu no mums, ir jābūt tādiem, kā Dievs to atklāj Savā Vārdā. Jēzus samaksāja pilnu cenu! Par ko? Par tiem mērķiem, kurus Viņam uzticēja Tēvs. Visu, ko darīja Tēvs, to darīja Jēzus. Tātad Dievs grib, ka mums ir vienots mērķis, kas ir saistīts ar mani un citiem cilvēkiem, un ka mēs par šiem mērķiem samaksājam pilnu cenu, ka turam tādu prātu kā Jēzus, kurš pazemojās līdz krusta nāvei, kurš neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Jēzus neturējās pie savas dievišķības ārējās formas, Viņš pazemojās un kļuva cilvēkam līdzīgs. Sasniegt dievišķus mērķus ir iespējams tikai pazemojoties un samaksājot pilnu cenu. Tas nozīmē, ka nu nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Es līdz ar Kristu esmu krustā sists. Āmen!

Ir jāiet uz mērķiem un jāmaksā pilna cena. Tas ir dievišķs veids. Jēzus atnāca šeit uz zemes ar mērķi – uzmeklēt un glābt pazudušo. Kas Viņš devās atpakaļ pie Sava Tēva labās rokas, Viņš pavēlēja mācekļiem – ejiet dariet par mācekļiem visas tautas. Lūk, kāpēc atnāca Kristus – lai glābtu un celtu Savu valstību. Viņš izvēlējās 12 mācekļus un visu Sevi ieguldīja viņos. Tas bija veids, kā Viņš atnesa glābšanu pasaulei. Tātad tikai dievišķā veidā ir iespējams piepildīt dievišķus mērķus, lai glābtu pasauli, lai glābtu cilvēkus, celtu draudzi un grupiņas, kā arī lai celtu pats sevi. Tikai maksājot pilnu cenu un darot visu tā, kā tas ir atklāts Bībelē.

Mums nav jāseko kaktu praviešiem. Visas atklāsmes un sapņi ir jāsaskaņo ar Dieva Vārdu. Dievs izdarīja Savu gribu caur Jēzu un Viņu paaugstināja. Dievs panāca, ka visas mēles apliecina, ka Viņš ir Dievs. Ja tu gribi, lai cilvēki tev apkārt iepazīst Dievu, ja gribi redzēt atmodu savā ģimenē un cilvēkos, kuriem tu kalpo, ja vēlies redzēt atmodu savā draudzē, pilsētā un valstī, to, kā Dievs paaugstina Latviju un tevi, tad tev nāksies redzēt Dieva mērķus un iet uz tiem, maksājot pilnu cenu. Pirmkārt, ir Dieva mērķi un ne mani vai mūsu mērķi.

Baptistu mācītājs Riks Vorens Amerikā, kuram ir ļoti liela draudze, stāsta par dažādiem principiem un atklāsmēm. Kāda no tām, kas ir saistīta ar Dieva mērķiem, mani ļoti uzrunāja. Štatā, kur viņš dzīvo, ir daudz skolu, kur māca sērfotājus sērfot pa viļņiem. Šajās skolās instruktori un treneri māca, kā noturēties uz viļņa un kā izmanot šo spēku, esot uz viļņa. Taču neviens treneris, neviens cilvēks nevar radīt okeāna viļņus. Man nav jāizdomā savi mērķi, savi īpašie viļņi. Man ir Dieva Vārdā jāierauga Viņa mērķis un jāsāk tas piepildīt tā, kā Dievs to ir atklājis. Es nevaru pats radīt kustību, man ir nepieciešama Dieva kustība. Tas ir iespējams tikai tad, kas esmu uz viļņa, ko Dievs radījis.

Cik daudz kristiešu kalpo un kaut ko dara, taču mērķi, uz kuriem viņi iet, nav Dieva doti. Bieži vien tie pat nesaskan ar Dieva Vārdu. Ja arī saskan, tad nav pilnīgā kontekstā. Viņi iet uz pašu izdomātiem mērķiem. Tie ir paša radīti viļņi. Ja tā arī izdodas kaut ko panākt, tad jebkurā gadījumā tā ir cilvēku valstība, pasaules valstība, bet ne Dieva valstība. Bībele skaidri saka – lai katrs pielūko, kā viņš ceļ. Tu jau vari celt uz sava vai kāda cita pamata, taču Dievs saka, ka tiesas dienā tas sadegs. Kas ir celts uz Dieva vārda pamata, tas paliks mūžīgi! Mums nav jāizdomā savi mērķi un tad jālūdz un jāgavē, lai Dievs tos akceptē. Ir jādara Dieva griba! Tad mēs būsim uz viļņa!

Kāpēc Jēzus atnāca virs zemes? Lai atjaunotu attiecības ar cilvēku, bet tas nav iespējams bez upura par viņu grēkiem. Jēzus pats mira par mūsu grēkiem. Viņš sagatavoja 12 mācekļus, kas savukārt sagatavoja savus 12 mācekļus. Šādā veidā Jēzus asinis joprojām darbojas. Tās joprojām šķīsta pasaules tautas. Kur redzēt, kāds ir Dieva mērķis? Tā ir Dieva vadība caur divpadsmit. G12.

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3:16

Dievs mīl mani un tevi. Viņš mīl to, kurš šodien Dievu vēl nepazīst. Lai piepildītu Savu mērķi, Viņš nomira pie krusta, bet pirms tam izvēlējās savus 12 cilvēkus, kuros ielēja Sevi, Savu dzīvi. Dievišķus mērķus var sasniegt tikai dievišķā veidā, zinot, kāpēc tu dzīvo virs zemes! Dieva baušļi – mīli sevi un mīli savu tuvāko. Neraugies tikai uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Dievs norādīja mērķi draudzei:

Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā. Mateja 28: 19

Lūk, Dieva mērķis un jēga dzīvot virs zemes. Tu esi glābts, tagad glāb citus. Kādā veidā? Vai tev ir jāizzīž no pirksta, kādā veidā to darīt? Tas ir Dieva Vārdā! Uzrunā cilvēkus, mīli viņus, lūdz un gavē par viņiem, esi pats mājas grupiņā. Caur tevi cilvēkiem ir jānāk pie Jēzus, jātop aizsniegtiem un nostiprinātiem. Tu mīli un kalpo viņiem, kamēr šie cilvēki kļūst Dieva vadīti un nostiprinās uz savām kājām, brīvi un dziedināti. Viņiem ir jābūt kristīgā sadraudzībā, grupiņā, kur viņiem ir draugi. Tad viņi paši iegūst iemaņas un vēlmi dalīties vīzijā, glābt pazudušos. Reālus dievišķus mērķus var sasniegt tikai dievišķā veidā. Bez mācekļu veidošanas un mīlestības tas nav iespējams. Aizsniegt, nostiprināt, apmācīt un izsūtīt – lūk, dievišķs mērķis, par ko tev cīnīties. Esiet vienoti, ar vienu mērķi.

Nav iespējams atvest pie Jēzus cilvēkus, nesamaksājot pilnu cenu. Šad tad es sev uzdodu jautājumu, kas ir aktuāls draudzē: Laulātie ģimenēs rej viens uz otru kā suņi, vīri un sievas nespēj ieņemt savu vietu ģimenē, bērni slikti izturas pret saviem vecākiem. Vai tiešām tā tam ir jābūt? Vai tiešām nevar sadzīvot? Es zinu, ka Dievs negrib, ka tā notiek mūsu ģimenēs. Tā nav Dievs griba, un es ar to nekad nesamierināšos! Tomēr- kāpēc gan tā notiek? Jo mēs nemaksājam pilnu cenu.  Viens no Dieva mērķiem ir katram ģimenē ieņemt to vietu, ko Dievs paredzējis. Tikai tad tu būsi pilnībā laimīgs. Citādāk nekādi Dieva mērķi tavā dzīvē nenotiks. Kamēr neiesi uz Dieva mērķiem dievišķā veidā un nemaksāsi pilnu cenu, nekas tev nebūs.

Katram ir paredzēta sava vieta Dieva ģimenē, jeb draudzē ar reāliem cilvēkiem, kas kļūst par taviem draugiem ar vienotiem mērķiem, kas maksā pilnu cenu. Tev ir jāieiet tajā vietā, ko Dievs paredzējis tieši tev un kur tev ir jābūt. Nevar būt piecas minūtes vienā draudzē un piecas minūtes citā draudzē. Vai Jēzum bija sava grupiņa? Bija! Kā tad tu gribi bez savas grupiņas? Dieva vārds saka, ka mums ir jātur tāds prāts, kāds ir Jēzu Kristū. Tu jau vari meklēt Bībelē kādu vietu, kur rakstīts, ka var iztikt bez kristīgās sadraudzības, bet Jēzus saka – mīliet cits citu! Caur ko ir jāskatās visa Bībele? Caur to, ko darīja Jēzus! Dieva mērķus var piepildīt tikai dievišķā veidā!

Kad konferencēs pie mums atnāk cilvēki no citām draudzēm, var pamanīt vienu daļu cilvēku, kas sēž aizsardzības pozīcijā. Ja pie viņa pieiet, tad var just, ka cilvēks domā: „Ko tu no manis gribi? Nenāc man klāt!” Es gribu tikai parunāties, uzzināt, kā viņam klājas, bet viņš sēž aizsardzības pozīcijā. Reizēm ir ļoti nepatīkami, kad tevi atgrūž. Šie cilvēki nāk no draudzēm, kurās nav mājas grupu, kur cilvēki nezina, kas ir mīlestība. Viņi domā, ka vienmēr no viņiem tikai kaut ko vajag. Protams, ja reizi gadā kāds pienāk klāt, tad noteikti var likties, ka kaut ko vajag. Bērni, kuri ģimenēs nav mīlēti, ir tādi kā eži. Viņi nav saņēmuši glāstus, nav pietiekoši saņēmuši mīļumu, nav ucināti un mīļoti. Viņi neizprot, ka viņus var apkampt un apķert, ka var tāpat vien parunāties.

Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos. Jāņa 15:16

Ir kristieši, kas tic, ka Dievs vai nu izredz vai nu neizredz. Kāda jēga tad ticēt Dievam? Draugs, tu pats šodien izvēlies, vai gribi būt Dieva izredzēts. Dievs mani izglāba, lai es ietu un nestu augļus. Mums ir jānes augļi visās dzīves jomās un prioritātēs – Dievs, es, ģimene, kalpošana, darbs. Katra cilvēka izvēle un uzdevums ir cīnīties līdz galam, uz 100%. Katrs ir aicināts atvērt savu mājas grupiņu. Tas nenozīmē, ka tu to izdarīsi rīt vai parīt, bet tas ir tas, pēc kā ir jātiecas, tā ir Dieva griba. Esmu pārliecināts, ka Dievs grib, lai katram draudzes cilvēkam ir kāds pienākums mājas grupiņā un draudzē, ka katram ir pienākums vest dvēseles pie Dieva.

Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu Tā Kunga darbus. Psalms. 118:17

Dzīvot nozīmē sludināt! Tas nozīmēs vest cilvēkus pie Dieva, veidot mācekļus! Lūk, Dieva mērķi, ko var piepildīt tikai dievišķā veidā. Lūk, piemērs. Vai kristiešiem būt politikā ir Dieva mērķis? Dievs grib ietekmēt visas sfēras. Kas ir politika? Tā ir tautas sapulce, kas pieņem likumus. Loģiski, ka tur jābūt cilvēkiem, kas pārstāv Dieva un draudzes intereses. Kurš cits par mums rūpēsies? Pirms vairākiem gadiem mani aicināja iestāties Pirmajā partijā, lai aktīvi darbotos. Es lūgšanu kambarī jautāju Dievam: ko man darīt? Toreiz Dievs mani nepārprotami uzrunāja. Viņš teica: „Man nav viens ceļš ejams ar bezdievjiem”. Man nebija saprašanas – kas par bezdievjiem. Kas sastāda valdību? Tauta, kas ievēl 100 deputātus no sava vidus. Kāda ir tauta, tāda mums ir Saeima un likumi, tāda ir dzīve mūsu valstī. Dievs mani atturēja no iešanas politikā, kaut gan es atbalstu kristiešus, kas dodas politikā. Vecajā Derībā ir teikts, kādam ir jābūt ķēniņam:

Un, kad tu nonāksi tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos, un tu to iemantosi, un tur dzīvosi, un tad teiksi: es gribu pār sevi iecelt ķēniņu, kā visas citas tautas, kas ir man apkārt,- tad tu arī vari iecelt sev par ķēniņu to, ko Tas Kungs, tavs Dievs, izraudzīs, un no savu tautas brāļu vidus tev būs sev iecelt ķēniņu; bet tu nedrīksti pār sevi celt svešinieku, vīru, kas nav tavs brālis. 5. Mozus 17:14-15

Lūk, kādu cilvēku draudze drīkst virzīt politikā. To, kurš ir tavs brālis, kam ir personīgas attiecības ar Dievu, kurš ir reālā kristīgā sadraudzībā, kam ir mācītājs, kas ir Dieva gribā, jaunpiedzimis kristietis, kas dzīvo svētu dzīvi. Vai cilvēki, kas nedzird Dievu, var lemt tā, kā grib Dievs? Tas, ka partijas, kuras sevi sauc par kristīgām, vēlēšanās paliek ārpus borta, ir Dieva griba. Ja arī šīm partijām kaut kas izdotos, tad tās nebūtu Dieva gribas pārstāves Latvijā, bet cilvēku gribas.

Pat Latvijas Republikas Satversmē ir rakstīts: „Par Valsts Prezidentu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš sasniedzis četrdesmit gadu vecumu. Par Valsts Prezidentu nevar ievēlēt pilsoni ar dubultpilsonību.” (37. Pants, 04.12.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.12.1997.) Tātad, ievēlēt var tikai savas valsts pārstāvi. Šī norma atbilst Bībelei. Mēs no sava vidus nevaram virzīt politikā cilvēkus ar dubultu pilsonību, mēs nevaram ņemt cilvēkus no pasaules, lai papildinātu skaitu partijā. Kā politikā var būt kristieši, ja nav elektorāts, kas par viņiem balsotu, ja nav draudzes, kas atbalsta savus cilvēkus? Mēs kā draudze ar 200 cilvēkiem uz Latvijas 2 miljonu fona esam piliens jūrā. Latvijā ir tik maz jaunpiedzimušo kristiešu. Kas vēlēs? Kā politikā var būt kristieši? Lūk, kāpēc notiek tā, kā notika. Ja mēs gribam Latviju reāli ietekmēt caur politiku, lai Dievs nāk un svētī Latviju visās sfērās, tad nav citas iespējas kā atgriezt cilvēkus pie Jēzus, celt mācekļus, augt un vairoties. Nav citu variantu!

Mums nevajag partijas bez Dieva. Mums nevajag draudzes bez Dieva! Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir augt skaitliski un tad dabiskā un demokrātiskā veidā ieņemt to vietu, kur mums ir jābūt. Mēs augsim un izvirzīsim savus politiķus, kurus ievēlēs tās draudzes, kas reāli augs. Dievišķus mērķus var sasniegt tikai dievišķā veidā!

Vai draudze, par kuru tu lasi Apustuļu darbos, auga vai neauga? Vai viņiem bija ietekme politikā vai nebija? Bija! Jēzus sagatavoja 12 mācekļus, samaksājot pilnu cenu. Savukārt mācekļi maksāja pilnu cenu, izplatot kristīgo mācību Eiropā un pasaulē. Viņi maksāja savu cenu. Ja mēs šodienas draudzi vēlamies redzēt nesam augļus, kas paliek, ka mēs augam un pildām Dieva gribu, ja griba redzēt Dieva prātu notiekam, tad nāksies sekot Jēzus piemēram un maksāt pilnu cenu. Tā ir cena par to, par ko tu lasi Apustuļu darbos – izmainītas dzīves, reāli cilvēki, mācekļi, reālas draudzes, tā ir Dieva griba. Mūsu Tēvs debesīs, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs tā arī virs zemes!

Nobeigumā mācītājs demonstrēja klipu par Jēzus mācekļiem, kas cieta mocekļu nāvi. Ikviens klātesošais ir aicināts domāt par cenas maksāšanu.

Mēs dodam startu Pārmaiņu laikam 2! Mēs izvēlamies trīs cilvēkus, par kuriem mēs cīnīsimies. Jautājums – vai mēs to gribam? Jo cilvēkus nevar no elles nogādāt debesīs saviem spēkiem. Dievišķiem mērķiem ir nepieciešams dievišķs veids un dievišķs spēks. Katrs no mums to var. Nav panākumu bez upura! Kuru šodien no jums vajā? Kuru draud nogalināt? Vai tu esi gatavs vest cilvēkus pie Dieva?

Laura Zeniņa.