Tēvs, mēs Tev pasakamies par Tavu svēto klātbūtni.
Paldies par Tavu spēku. Svētais Gars, mēs Tevi aicinām šajā vietā. Paliec kopā ar mums šajā dievkalpojumā! Tēvs, mēs paaugstinām Tavu vareno Vārdu. Esi paaugstināts mūsu dzīvēs! Esi pagodināts visā, ko mēs darām! Pieņem, Kungs, šodien mūsu slavu un pielūgsmi Tev! Paldies par Tavu varenību! Paldies, ka Tu, Dievs, esi varenais Karavīrs, kurš cīnās mūsu labā! Mēs svētījam Tavu vareno Vārdu, mūsu visvarenais Dievs! Mēs pielūdzam un pagodinām Tevi, Kungs, Tēvs! To mēs lūdzam Jēzus varenajā Vārdā, āmen!

Lai Dievs jūs svētī! Es gribu šodien savākt īpašu ziedojumu. Es lūgšu pienest Dievam īpašu ziedojumu, jo šodien ir īpaša diena mūsu dzīvēs un šīs konkrētās draudzes dzīvē. Mēs šodien svinam “Kristus Pasaulei” divpadsmito gadadienu! Dievs mums ir bijis labvēlīgs visus šos divpadsmit labos gadus. Dievs mums ir devis draudzi un labas lietas tajā, tāpēc šodien mēs esam sanākuši un vēlamies pateikties mūsu Tēvam par visu, un ir vēl daudz labu lietu, ko Viņš ir gatavs darīt šajā draudzē. Tas cilvēks, kurš kādreiz tev pasaka paldies, kļūst it kā skaistāks tavās acīs. Bieži vien tu dari kādas labas lietas citiem cilvēkiem, bet viņi par to tev nepasakās un pat neievēro, ka tu to esi izdarījis. Es zinu brāli, kurš kādam cilvēkam uzdāvināja ļoti labu dāvanu, un, dodot šo dārgo dāvanu, viņš pēc brāļa acīm redzēja, ka viņš nesaprot to, cik dārga tā ir, tāpēc paskaidroja. Bieži vien mēs neapzināmies, cik vērtīgu lietu mums kāds dod, un tāpēc nespējam pienācīgi par to pateikties. Saprotiet, draudze ir viena no lietām, kuru Dievs mums dod. Draudze maina tavu dzīvi, ģimeni un pat karjeru. Bez draudzes daži no mums pat nebūtu normāli. Draudze šo divpadsmit gadu laikā ir devusi mums daudz labu lietu, tāpēc es ticu, ka šodien mēs gribam nākt pie Tā Kunga un pateikties ar mūsu ziedojumiem par to, ko Viņš mūsu dzīvēs ir darījis. Pasakies Viņam par brīnišķīgo balsi, ko Dievs tev ir devis, lai tu varētu Viņam dziedāt. Pasakies Dievam par to, ka tu vari lēkāt un dejot.

Bībelē ir teikts: “Pagodini To Kungu ar savu būtību!” Kā tu patiesi vari Dievam pateikties? Caur savu būtību, caur došanu. Šodien es lūgšu katram no mums dziļi ierakties savās kabatās un pat bankas kontos un uzticēties Dievam, un dot Viņam tik daudz, cik līdz šim neesi devis. Caur to mēs pasakāmies Dievam. Vai piekritīsi tam, ka vajag pateikties Dievam par šiem divpadsmit gadiem? Pasakies par to Dievam! Pasakies par to pareizi! Tev šodien ir jāpārliecinās par to, ka ziedojums, ko tu Viņam pienesīsi, ir pienācīgs ziedojums un Dievs to ir pelnījis. Bieži vien, kad Dievam pienesam ziedojumu, mēs pat nejūtam, ka tas būtu kaut kas nozīmīgs. Ķēniņš Dāvids teica: “Es Dievam nesīšu tādu ziedojumu jeb upuri, kas man personīgi kaut ko maksās.” Ja tu patiešām gribi just svētības un Dieva labvēlību savā dzīvē, pienes Viņam tādus ziedojumus, kuri kaut ko maksā. Piemēram, aizejot uz Makdonaldu ar pieciem eiro, tu neko prātīgu nenopirksi, savukārt, atnākot ar šo pašu summu uz draudzi, tā tev šķitīs liela summa. Draudzes locekļiem es uzdodu šādu jautājumu: “Kā viena un tā pati naudas summa var būt liela draudzē, bet maza veikalā?” Aizejot uz lielveikalu, simts eiro šķiet maza summa, taču, aizejot uz draudzi, cilvēks šādu summu nevēlas dot, jo tā šķiet pārāk liela. Es vēlos, lai šodien tu pateicībā Dievam pienes 50, 100, 200 eiro vai tādu summu, kādu Dievs tev liek. Pienes šo pienācīgo upuri Dievam! Nevajag dot to, kas patiesībā tev neko nemaksā!

Ziedo tā, lai tu patiešām Dievam ar to pasaki: “Es esmu Tev pateicīgs par šo draudzi! Esmu pateicīgs par sprediķiem, ko esmu dzirdējis! Esmu pateicīgs par mācītājiem, kurus Tu man esi devis! Es pateicos Tev par līderiem, ar kuriem es varu iet un parunāt tad, kad man tas ir nepieciešams! Es pateicos, ka man ir vieta, kuru varu saukt par savu draudzi!” Valdība mūs spēj nodrošināt ar skolām, slimnīcām un dažkārt pat ar dzīvokļiem, bet tikai Dievs mums spēj dot draudzi. Tikai Dievs mums dod mācītāju. Kad tu skaties uz mācītāju, tu redzi viņā draudzi. Tev ir jāsaprot, ka mācītājs ir Dieva dots nodrošinājums tavai dzīvei. Iedomājies savu dzīvi bez draudzes… Tāpēc šodien mēs ar savu ziedojumu sakām: “Paldies Tev, Dievs!” Es vienmēr lūdzu, lai manas draudzes ziedojumu vācēji, ašeri un slavētāji arī paši pienes ziedojumu. Bieži vien kalpotāji uzskata, ka viņu uzdevums ir tikai savākt ziedojumu. Tāpat mūziķi bieži domā, ka viņu muzicēšana jau ir ziedojums, un mācītāji mēdz uzskatīt, ka viņu sludināšana ir kā ziedojums, bet patiesībā mēs visi esam kristieši un mums ir jādara tā, kā visi kristieši dara. Es vēlos, lai mēs visi sagatavotu ziedojumu. Labu ziedojumu! Šodien ir laba ziedošanas diena!

“Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu.” (Jāņa evaņģēlijs 12:24)

Ja mēs skatāmies visu Bībeli no Pirmās Mozus grāmatas līdz Atklāsmes grāmatai, tad redzam, ka nav nekāda iemesla, kāpēc Dievam vajadzētu mūs svētīt finansiāli vai jebkādā citā veidā, izņemot situācijas, kad mēs vispirms dodam Viņam. Bieži vien cilvēki saka: “Lūdz par mani, lai man būtu nauda un es varētu atļauties to un to!” Šādam cilvēkam es atbildu: “Tas, ko tu man lūdz, nav bībeliski.” Lai tev būtu nauda un laba pļauja, sākumā ir jāiesēj sēkla. Ja tu neiesēsi sēklu, nekādus augļus nedabūsi. Roku uzlikšana un lūgšana patiesībā nenes nekādus augļus. Tā var dot dziedināšanu tavai miesai, varbūt tevī var ieiet svaidījums vai gudrība, bet tad, kad mēs runājam par turību, pārpilnību un uzplaukuma likumiem, tu nevari izvairīties no došanas. Tev sākumā ir jādod, lai tu būtu svētīts, un tev ir jāturpina dot vienmēr. Došanai ir jākļūst par tavu dzīvesveidu! Bībele saka: “Kamēr kviešu grauds nekritīs zemē un nemirs, tikmēr tev paliek tikai tas, kas tev ir, līdz tu nesāc to dot.” Tad, kad kviešu grauds mirst, tas tiek izņemts no tavas dzīves, un tikai tad tas spēj nest daudz augļu. Tāpēc šodien mēs sēsim īpašu sēklu, kas mums ir paņemta līdzi. Es lūgšu pēc Dieva svētībām. Es lūgšu, lai šī sēkla pavairojas un atgriežas pie tevis. Es vēlos, lai tu pateicībā Dievam sagatavo īpašu ziedojumu. Es lūgšu un mēs nāksim priekšā un pienesīsim Dievam savus ziedojumus. Mums tos vajag pienest ar prieku un mūziku. Bībelē rakstīts, ka Dievs mīl priecīgu devēju.

Dievs mūs ir svētījis šos divpadsmit gadus, tāpēc mēs savāksim īpašo ziedojumu. Piecdesmit, simts, divsimts – dod to no savas sirds, un tad Dievs ienesīs pārpilnību tavā dzīvē. Tava sēkla patiesībā ir Dieva pielūgsme un tavs upuris. Pacel savu ziedojumu rokās un lūdz kopā ar mani! Kungs, Tēvs, es lūdzu par ikvienu pacelto roku, kas tagad ir gatava iesēt sēklu. Es lūdzu, Dievs, lai viņi piedzīvo finansiālus brīnumus savā dzīvē! Es lūdzu, lai šī sēkla pavairojas viņu dzīvēs, mans Kungs! Es lūdzu, lai tas, ko par naudu nav iespējams nopirkt, viņiem tiek dots! Lai viņu dzīvēs tiek salauzts nabadzības gars! Lai finansiālas grūtības apstājas viņu dzīvēs! Lai pārdabiska Dieva apgādība nāk viņu dzīvēs! Lai debesu logi atveras un svētības līst pār viņu dzīvēm! Svētī, Tēvs, ikvienu sēklu, kas šeit tiek sēta! Es to lūdzu varenā Jēzus Kristus Vārdā, āmen! Pienesīsim savu upuri Kungam ar prieka dziesmu!

Bīskapa Ričarda Erī sprediķi “Došana kā pateicība” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija