Draudzes līderu sapulcē 5. decembrī mācītājs runāja par to,
cik ļoti cilvēkiem nepieciešams Jēzus – Glābējs un Pestītājs. Tikpat liela nepieciešamība pazudušajai pasaulei ir pēc cilvēkiem, kuri pasludina vēsti par Jēzu. Nosaukums šai svētrunai, kas adresēta galvenokārt vadītājiem – „Jēzus, Glābējs!”

Jēzus Kristus – Kristus tulkojumā nozīmē Svaidītais, Jēzus nozīmē Glābējs. Dievs sūtīja Savu Dēlu un pavēstīja caur eņģeļiem, ka Viņu būs saukt: Jēzus – Glābējs.

Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.” Lūkas 19:10.

Bībelē ir skaidri norādīts mērķis, kādēļ Jēzus nāca virs zemes:

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa.3:16

Tātad, pats Dievs nāca miesā virs zemes, lai glābtu. Paskaidrojumi lieki. Bībele skaidri to saka un skaidri to pierāda, ka mērķis, kādēļ Viņš nāca virs zemes ir, lai glābtu pazudušo. Jēzus sagatavoja Savus 12. mācekļus. Tad Viņš deva Lielo Pavēli.

Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā… Mateja.28:19

Viņš dod pilnvaras tiem cilvēkiem, kuri Viņam tic. Un Viņš dod Pavēli – ejiet un glābiet. Jēzus ir Glābējs. Ja mēs gribam līdzināties Jēzum Kristum, kas ir mūsu mērķis šeit virs zemes, meklēt Viņa Vaigu un darīt Viņa gribu, tad mums nākas pieņemt Viņa sirdi, Viņa Garu. Viņš ir Glābējs. Un ja mēs esam Viņa bērni, tad arī mēs esam pazudušo glābēji. Ja mēs neesam Viņa bērni, tad mēs neesam glābēji. Tātad, ja tu neesi pazudušo glābējs, tu neesi Dieva bērns. Ļoti loģiski un sakarīgi. Un ja draudze nepilda savu funkciju un neved pie Dieva pazudušos cilvēkus, tad šo draudzi kopumā nevar apzīmēt par Dieva draudzi. Ja es nedaru no savas puses to, ko es varu, lai izglābtu cilvēkus no elles, tad arī mani nevar saukt par Dieva bērnu, jo es neesmu līdzīgs Viņam. Dieva bērni ir līdzīgi savam Tēvam. Jēzus teica farizejiem, ka jūsu tēvs ir velns. Kas ir tavs tēvs, tam tu esi arī līdzīgs. Ja mēs esam Dieva bērni, tad arī visā līdzināmies Viņam. Un Dieva galvenais mērķis un būtība ir glābt.

Tad kungs sacīja kalpam: ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Lūkas 14:23.

Tā ir līdzība par Debesu Valstību. Kungs saka Savam kalpam: „Ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns!” Lūk, kā Dievs izsaka Savu vēlmi, Savu pavēli Savam kalpam. Ja tu uzskati sevi par Viņa kalpu, tad Viņš arī tev saka: „Ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns”. Vārds „kalps” Bībelē ir savādākā izpratnē, nekā mēs to izprotam šodien. Tajā laikā kalpi un pat vergi varēja ieņemt ļoti augstu stāvokli sabiedrībā, ja vien bija uzticami savam kungam. Jāzeps Ēģiptē bija otrais aiz faraona, kaut arī viņš skaitījās vergs.

Dieva galvenais mērķis ir glābt. Viņš ir atstājis mūs, draudzi, kas ir atsaukusies Viņa aicinājumam. Cilvēkus, kuri ir atdzimuši no augšienes, Viņš ir organizējis draudzē, komandā, lai mēs ejam un glābjam pazudušos. Tas ir draudzes uzdevums. Tas ir vispasaules draudzes uzdevums, un tas ir vietējās draudzes uzdevums, tas ir katras mājas grupiņas uzdevums un tas ir katra ticīga cilvēka uzdevums. Katra ticīgā uzdevums ir glābt pazudušo.

Kas ir līderis? Mēs daudzi draudzē esam vadītāji, vadām kalpošanas un mājas grupiņas. Es saku, tad kad tu atvedīsi pie Jēzus savu pirmo cilvēku un viņš arī paliks tavā grupiņā, tad tu tiešām varēsi saukt sevi par līderi. Līderis patiesībā nav tas, kurš saņem grupā cilvēkus, kuri jau ir atgriezti un nostiprināti kristieši. Patiesībā līderība sākas no brīža, kad tu pats atved cilvēku pie Kristus un kad tu lūdz un aprūpē viņu tā, ka viņš nostiprinās un kļūst par Kristus mācekli. Lūk, kur sākas līderība. Nevis, kad kāds atved tev cilvēku vai iedod cilvēku.

Pirmkārt jau līderiem cilvēku glābšanai ir jābūt prioritātei, tam jābūt dzīves veidam. Cilvēka glābšana ir katra ticīgā dzīves veids. Tieši tāpat, kā tev ir vajadzība ēst, dzert, gulēt… Ja esmu gribu līdzināties Jēzum, tad man tāpat kā Jēzum ir vajadzība glābt pazudušos un vest cilvēkus pie Kristus. Man personīgi un tev. Šodien ir  līderu sapulce, tāpēc es to visu saku tieši līderiem un topošiem līderiem draudzē.

Ja kāds nāk pie Manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt Mans māceklis. Kas nenes savu krustu un neseko Man, tas nevar būt Mans māceklis. Jo kurš būtu jūsu starpā, kas gribētu celt torni un papriekš neapsēstos, lai aprēķinātu izdevumus, vai viņam pietiks līdzekļu darba izvešanai, lai vēlāk, kad viņš jau ir licis pamatu un nevar to pabeigt, visi, kas to redz, nesāktu zoboties par viņu, sacīdami: šis cilvēks iesāka gan celt, bet nevarēja darbu izvest līdz galam. Vai arī – kurš ķēniņš, kas grib iet karot pret otru ķēniņu, papriekš neapsēdīsies, lai apspriestos, vai viņš ar saviem desmit tūkstošiem varēs stāties pretim tam, kas nāk virsū ar divdesmit tūkstošiem; un, ja ne, viņš, kamēr tas vēl ir tālu, sūtīs vēstnesi, lai lūgtu mieru. Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Lūkas 14:26-33

Ja es nenolieku kā prioritāti cilvēku glābšanu, tad es nevaru būt Jēzus māceklis. Ja es nepalieku malā tēvu, māti, sievu, bērnus, brāļus, māsas, savus tīrumus un mantu, ja es neņemu savu krustu un nesekoju Jēzum un neatsakos no visa, kas man pieder, lai glābtu pazudušo, es nevaru būt Kristus māceklis.

Svētais Gars katrā pilsētā man liecina, sacīdams, ka mani gaida važas un bēdas. Bet mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu nepabeigtu savu ceļu un uzdevumu, ko esmu dabūjis no Kunga Jēzus, apliecināt Dieva žēlastības evaņģēliju. Apustuļu darbi 20:23,24

Pavils saka: „Man sava dzīvība nav tik dārga, lai es nepabeigtu sev uzticēto uzdevumu, glābt cilvēkus, sludināt evaņģēliju”.

Kā saprast, vai cilvēku glābšana manā dzīvē ir prioritāte? Neliels piemērs. Es zinu, ka mūsu Veltiņa strādā apdrošināšanas kompānijā. Viņa sēž pie telefona un zvana klientiem. Veltiņa dabū klientus un par to viņai maksā algu. Veltiņa zvana svešiem cilvēkiem un viņa dabū klientus, kas noslēdz līgumu un maksā naudu kompānijai. Lai nopelnītu naudiņu un būtu paēdis, vēders dzen kaut ko darīt. Un Velta strādā apdrošināšanas kompānijā, zvana un dabū klientus. Kas ir apdrošināšana salīdzinot ar citām cilvēku vajadzībām? apdrošināšanu nemaz tik daudz cilvēku Latvijā neizmanto. Bet Velta zvana un dabū klientus. Tātad, ja Velta var dabūt klientus tikai vienai no cilvēku vajadzībām, tad Jēzus ir atbilde uz visām cilvēku vajadzībām. Ja Velta var dabūt klientus apdrošināšanas kompānijai, tad Velta var dabūt klientus arī Debesu Valstībai. Redzi, lai Debess Valstībai iegūtu cilvēkus, vēders uz priekšu nedzen. Tikai mācītājs sauc no kanceles, ka cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Mēs esam Viņa bērni, mēs esam Viņam līdzīgi un mēs esam glābēji. Svētais Gars runā mūsos un pamudina glābt pazudušo. Es domāju, ka kādam radās skaidrība par prioritātēm. Līdzīgi piemēri, kā Veltiņai, kā dabūt klientus, ir gan juvelierim Arvim, gan arī Indriņai, kas taisa sievietēm skaistus nagus. Gan Arvis, gan Indra ir iemācījušies dabūt klientus savam biznesam. Viņi zina, ja nebūs klienti, tad nebūs nauda iztikai. Un ja Arvis un Indra var dabūt klientus savam biznesam, tad Arvis un Indra var glābt pazudušos. Jautājums ir prioritātēs. Kas ir mana prioritāte? Nebūs klienti, nebūs ko ēst. Bet, ja nebūs glābtie cilvēki, nekas jau nebūs pirmā brīdī. Tikai pēc tam mēs visi stāsimies Dieva priekšā. Kā mēs nāksim Viņa priekšā ar pilnām vai tukšām rokām? Jautājums – vai mēs varam aiziet līdz galam, neglābjot pazudušos?

Evaņģēlijs pamatā izplatās caur attiecībām. Cilvēki tiek izglābti pamatā caur attiecībām.

Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi no viņa mācekļiem. Ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš saka: “Redzi, Dieva Jērs!” Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum. Bet Jēzus apgriezies redzēja viņus sekojam un saka viņiem: “Ko jūs meklējat?” Tie Viņam atbildēja: “Rabi (tulkojumā: mācītājs), kur Tu mājo?” Viņš tiem sacīja: “Nāciet, tad redzēsit.” Tad tie nogāja un redzēja, kur Viņš mājo, un palika to dienu pie Viņa… Jāņa1:35-39

Caur ko šie cilvēki tiek izglābti? Caur attiecībām. Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija Viņam sekojuši. Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka: “Mēs esam atraduši Mesiju” Viņš to aizveda pie Jēzus. Jēzus, viņu uzlūkojis, sacīja: “Tu esi Sīmanis”. Otrā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrod Filipu un viņam saka: “Seko Man!” Bet Filips bija no Betsaidas, Andreja un Pētera pilsētas. Filips atrod Nātānaēlu un saka viņam: “Mēs esam To atraduši, par ko Mozus bauslībā un pravieši rakstījuši, Jēzu no Nacaretes, Jāzepa dēlu.” Lūk, dažas rakstu vietas, kurās ir skaidri redzams, ka pamatā evaņģēlijs un glābšanas darbs notiek caur attiecībām.

Jēzus pavadīja laiku ar grēciniekiem. Farizeji Viņam pārmeta, ka Viņš sēž kopā ar grēciniekiem pie viena galda. ’’To redzot, visi kurnēja un sacīja: “Pie grēcīga cilvēka Viņš ir apmeties!”  Lūkas 19:7. Viņš sēdēja pie galda un ēda kopā ar grēciniekiem. Kāpēc Viņš sēž pie galda ar grēciniekiem? Lūk, atbilde: Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.” Lūkas 19:10

Drīz beigsies kampaņa „Pārmaiņu laiks-2”. Mēs katrs esam lūguši par saviem trim cilvēkiem, esam centušies kontaktēties ar viņiem un aicināsim viņus uz Ziemassvētku dievkalpojumu. Bet, ja nu tā nebūs, kā mēs esam domājuši, ko tad? Varbūt kāds nav īstais izvēlēts? Varbūt kāds ir iegājis aizsardzībā. Ko nu darīt?… Izvēlēsimies citus un, sākot no Jaunā gada, sākas Pārmaiņu laiks-3! Turpināsim lūgt, turpināsim karot.

Cilvēki neizvēlas draudzi pēc denominācijas vai  konfesijas. Cilvēki izvēlas draudzi, kas piepilda viņu vajadzības. Viņam ir vienalga, vai tu esi katolis, vai luterānis, baptists vai pentakosts. Ja tu spēj viņam palīdzēt, viņš būs šeit. Jākoncentrējas ir uz avīm, nevis uz āžiem. Avis ir tie cilvēki, kas grib, lai tu viņiem palīdz un kuri ir gatavi iet kopā ar tevi. Āži ir tie cilvēki, kuri negrib mainīties. Viņi atņem tev laiku, kuru tev bija jāveltī avīm.

Viņš katru sabatu mācīja sinagogā un centās pārliecināt jūdus un grieķus. Kad Sīla un Timotejs bija atnākuši no Maķedonijas, Pāvils ar visu sirdi sludināja, apliecinādams jūdiem, ka Jēzus ir Kristus. Bet, kad tie pretojās un zaimoja, viņš, drēbes izkratījis, tiem sacīja: “Jūsu asinis lai nāk pār jums, es esmu bez vainas; no šī brīža es iešu pie pagāniem.”  Apustuļu darbi 18:4-6

Tie jūdi un grieķi zaga viņam laiku, pretojās viņa mācībai, līdz Pāvils saprata, ka nav jēgas ar viņiem ņemties, bet labāk ir iet pie pagāniem. Mums ir tieši tas pats. Mēs daudzkārt tērējam laiku ar cilvēkiem, kuri negrib mainīties. Es silti iesaku atstāt viņus savā vaļā un labāk iet un glābt cilvēkus, kuri pieņem evaņģēlija vēsti! Kad mēs sākām principu pielietot draudzē, tad tie cilvēki, kuri negribēja mainīties un kuriem mēs sākām veltīt mazāk laika un uzmanības, sacēlās. Viņi citādi nemācēja piesaistīt sev uzmanību. Tāpat, kā Pāvilam, arī viņi pretojas un zaimo. Viņi aprunā draudzi, zog tev laiku un bojā nervus. Reizēm daži vadītāji uzķeras uz viņiem un tad paši ir depresijā. Gluži tāpat ir ar tiem trim cilvēkiem, par kuriem mēs lūdzam. Ja kāds no tiem pretojas un zaimo, tad atstāj viņu un ej pie cita. Pavadi laiku kopā ar citiem cilvēkiem un koncentrējies uz tiem, kas grib mainīties.

Un, ja tas nams ir vērts, tad jūsu miers lai nāk pār to, bet, ja tas nav vērts, tad lai jūsu miers atkal pie jums atgriežas. Mateja 10:13

Nepārdzīvo, ja kāds tevi apsaukāja. Neuztraucies, lai tavs miers atkal pie tevis atgriežas! Bībelē ir skaidri pateikts – ja kas negrib klausīt un pretojas, tad nokrati pīšļus un ej pie citiem.

Tu pievilksi sev tādus cilvēkus, kāds pats esi, nevis tos, kurus tu gribi izglābt. Kad cilvēks ienāk draudzē, viņš meklē sev līdzīgus. Ja piemēram, viņš ir policijas formā, viņš meklē, vai ir te vēl kāds formā. Ja nav, eju tālāk.. Ja draudzē ienāk vīrietis, viņš raugās, vai ir te vēl kāds vīrietis. Cilvēki meklē līdzīgus sev.

Zivis vajag ķert tur, kur viņas ķeras. Tad, kad tu izvēlies cilvēku, tad izvēlies nevis uz „dullo”, bet gan tādu cilvēku, kuram ir liela iespēja atgriezties pie Dieva. Būs daži punkti, pēc kuriem tu vari spriest, kas ir tie, kuri visticamāk varētu nākt pie Dieva. Nu, pirmkārt tev līdzīgie. Ja jāizvēlas – sev līdzīgo, vai kādu citu, tad labāk izvēlēties sev līdzīgo. Bet arī bez viņiem ir cilvēki, kuri ir atvērtāki Dievam, kuri „labāk ķeras”.

1. Tie ir draudzes apmeklētāji. Draudzes apmeklētāji nav glābti cilvēki. Draudze pati ir piedzimusi no augšas, bet ciemiņi ir neglābti cilvēki.

2. Jaunatgriezto cilvēku radinieki un draugi. Mums ir jāiepazīstas ar jaunatgriezto cilvēku draugiem un vecākiem. Iepazīsties ar viņiem un parādi, ka tu esi normāls cilvēks, kuram ragi neaug.

3. Laulātie un civillaulātie pāri, kas ir uz šķiršanās robežas. Arī tie, kam ir problēmas laulībā.

4. Atkarīgie cilvēki. Narkotikas, alkohols, sekss utt. Cilvēki, kuri netiek galā ar sevi.

5. Jaunie vecāki. Pāri, kuriem ir bērniņi.

6. Vientuļās māmiņas.

7. Smagi slimie un viņu tuvinieki.

8. Vecāki ar problemātiskiem bērniem.

9. Cilvēki, kuri pazaudējuši darbu.

10. Jauni cilvēki tavā pilsētā. Krievu draudzēs Amerikā ir pieplūdums tāpēc, ka iebraucēji vispirms meklē savus tautiešus. Tas pats ir arī latviešu draudzēs Īrijā. Rīga savukārt ir pilna ar iebraucējiem no laukiem, kam ar ir vajadzīga palīdzība.

Latvija ir atvērta evaņģēlijam, kā nekad. Mācītājs Riks Vorens saka: „Pasaulē ir daudz vairāk cilvēku, kas ir gatavi pieņemt Jēzu, nekā ticīgie, kas gatavi viņiem liecināt”. Latvijā cilvēki pieņemt ir gatavi Jēzu, viņi to grib. Viņi ir vairāk, nekā ticīgie, kas spēj viņiem liecināt.

„Vai jūs nesakāt: vēl četri mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? – Redziet, Es jums saku: paceliet savas acis un skatait druvas, jo viņas ir baltas pļaujai”. Jāņa 4:35

Jēzus saka – druvas ir gatavas pļaujai. Šodien Latvijā cilvēki ir gatavi evaņģēlija vēstij. Kas ir tas, kas man traucē iet un to darīt? Nedrošība, bailes, neticība, bezdievība un atkarība…

„Bet, lai mēs tiem nedotu apgrēcību, tad ej uz jūru un izmet makšķeri un ņem pirmo zivi, kas pieķersies, un, tās muti atdarījis, tu atradīsi vienu stateri, to dod viņiem par Mani un par sevi.” Mateja 17:27

Ja runa ir par naudu, tad nauda ir zivīm mutē. Es esmu apbraucis daudz pilsētu bez naudas. Tūkstošiem cilvēku izgāja caur mūsu kalpošanu. Nepazīstami cilvēki ziedoja. Kad tu ej un dari, tad nauda tev seko. Lai kāds nebūtu tavs iemesls, dari, un tu redzēsi Dieva varenību. Ej un dari! Atceries, nauda ir zivīm mutē. Jēzus pabaroja piecus tūkstošus ar divām zivīm un piecām maizēm. Jēzus lauza un deva to maizi, kas bija mācekļiem, un pēc tam mācekļi savukārt deva cilvēkiem. Jēzus dod tev tad, kad tu dod cilvēkiem. Kad tu esi gatavs pabarot viņus ar to, kas tev ir. Ja tu lieto to, kas tev ir, nauda seko. Te nav runa tikai par naudu.

Ja tu pildi Lielo Pavēli, neviens tevi neapturēs!

Bet augstais priesteris un saduķeju sektas piederīgie, kas ap viņu bija, dusmās iedegušies, apcietināja apustuļus un iemeta tos pilsētas cietumā. Bet Tā Kunga eņģelis naktī atvēra cietuma durvis un, tos izvedis, sacīja: “Ejiet, nostājieties Templī un runājiet ļaudīm visus šīs dzīvības vārdus!” Apustuļu darbi 5:17-20

Ja tu ej un runā ļaudīm Dzīvības Vārdus, ja tu ej un glāb viņus, tad ne cietums, ne apstākļi, ne naudas vai laika trūkums, ne tava miesa, nekas tevi neapturēs! Un nekad neapturēs!

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Andris Meiers.