Šeit būs ļoti konkrēta, gana strikti Bībelē balstīta mācība, bet nevar pretendēt visās nianses uz absolūto patiesību, bet tas ir Bībeles konteksts. Vai gribi zināt, kas notiks rīt, pēc simts gadiem, pēc tūkstoš gadiem? To sauc par apokaliptiku, apokalipse, apokaliptiska mācība. Bībelē parasti caur simboliku tiek atklāta, tā nav īsti skaidra, katrs to māca, kā viņš vēlās, bet es esmu ņēmis par paraugu tikai un vienīgi Dieva vārdu, un tā ir veselīga Dieva vārda izpratne, bet tomēr nevar garantēt, ka tā precīzi notiks.

Jēzus otrā atnākšana un pēdējie laiki, kas notiks? Būs kāda diena, kad pēkšņi, ja tas notiks tajā laikā, kad visi būs draudzē, pēkšņi draudzes šeit vairs nebūs, notiks paraušana, daži paliks un nesapratīs, kas par lietu. Parauti tiks tie, kas ticēs uz Kristu, jo Dievs jau vien zina, katra attiecības ar Dievu. Jēzus nāks pakaļ Saviem cilvēkiem. Pēc tam, kad notiks paraušana, daudzi cilvēki paliks virs zemes, bet draudze tiks paņemta prom. Draudzes šeit vairs nebūs, būs tie cilvēki, kas nav ticējuši uz Kristu. Tie, kuri nokļūs debesīs, kuri tika parauti no zemes, būs septiņu gadu dzīres debesīs. Tie, kas tur jau bija un tie, kurus parāva, debesu pilsoņiem, kas ir deklarēti debesīs, ir svētki, karogi ir izkārti, bet nevis ar sēra lentēm, bet ar krāsainām lentēm, notiks dzīres debesīs. Tā kā draudzes vairs nav, tad Bībele saka, ka tiek atņemts kavēklis, kavēklis izpausties ļaunumam pilnībā, kad draudze tiek paņemta, notiek septiņu gadu dzīres debesīs, bet šajā laikā, septiņos gados, antikrists nāk pie varas, un trīs ar pus gadi no šiem septiņiem gadiem ir pilnīga antikrista kontrole. Bībele to sauc par lielo bēdu laiku, tādas bēdas nav bijušas un arī nebūs, tas notiks trīs ar pus gadu laikā. Vērojot šodienas tendences, iespējams, tā ir tikai versija, to absolūti nevar pateikt, bet tā atbilst Bībelei, ka būs arī čipošana. Ne tikai dzīvnieku čipošana, bet arī cilvēku, kas faktiski ir jau sākusies, bet tā ir viena no diagnozes daļām, iespējams, ka tieši šajā laikā antikrista kontrole tiks īstenota ar pilnīgu cilvēku pakļaušanu. Un ir versija, pamatojumu var atrast Bībelē, bet šeit es nevaru pretendēt uz to, ka es pilnīgi pareizi tulkoju, bet pēc konteksta sanāk, ka tie cilvēki, kuri paliek virs zemes, tomēr viņiem vēl ir iespēja atgriezties pie Dieva, bet tikai caur mocekļa nāvi. Likumi būs tādi, ja tu atzīsti Jēzu par savu Kungu, tu mirsti. Nebūs iespējas vairs izbēgt, tikai caur mocekļa nāvi.  Tie, kas piedzimst, var atgriezties, tikai caur mocekļa nāvi.

Kas notiek tālāk? Sātans tiek sasaistīts uz tūkstoš gadiem. Tie cilvēki, kas bija septiņus gadus dzīrēs, to sauc par Jēzus otro atnākšanu, Viņš nāk ar visiem Saviem svētajiem uguns liesmās  virs zemes. Kristus nāk kopā ar savu draudzi virs zemes un valda šeit tūkstoš gadus. Es gribu pieminēt, ka šo teoriju ir izmantojuši vairāki antikristi, piemēram, Hitlera trešais reihs, ko viņš veidoja šeit, virs zemes, tā ideoloģija bija tūkstoš gadu valstība. Hitlers gribēja šeit, virs zemes, nodibināt savu valstību, tūkstoš gadu reihu ar saviem tempļiem, tas bija dibināts uz nacionālisma un šķirām, tāda sātana izkropļota, pretējā Bībeles izpratne. Bet Jēzus nāks ar savu draudzi un ar līdz tam brīdim mirušiem, ar visiem, kas tika parauti, ar visiem tiem, arī kas caur moceklību būs iegājuši debesīs, kopā ar viņiem valdīs tūkstoš gadus. Sātans tiks sasaistīts, būs paradīze virs zemes. Ir rakstīts, ka tomēr, kad tūkstoš gadi būs pagājuši, sātans tiks atbrīvots un viņš maldinās cilvēkus, sakūdīs cilvēkus. Tie cilvēki, kas nav Jēra līgavas cienīgi, tie, kas nepieder pie tiem, kas nāca kopā ar Kristu valdīt, šie cilvēki vēlreiz sacelsies pret Dievu. To sauc par Armagedonu. Visas tautas tiks sapulcētas cīņā pret Dievu un Dieva tautu. Un notiks pēdējā cīņa – Armagedons. Un sātans un sātana draudze tiks pieveikta. Tas, kā tas viss ir apraksts Bībelē, tas ir šausmīgi. Tā būs lielākā kauja, kāda ir bijusi, un sātans zaudēs. Un tad notiek lielā baltā troņa tiesa, un visas tautas tiks sapulcētas troņa priekšā un būs tiesa. Tā ir tā rakstvieta, kad jūra atdeva savus mirušos. Visi atdeva savus mirušos, tie stāvēja Dieva priekšā, izņemot tos, kas bija draudzē. Lielajā baltajā troņa tiesā viņi visi tika tiesāti pēc darbiem. Visu laiku ticīgie saņem algu, un tiek norīkoti katrs savā vietā debesīs, bet neticīgie tiek tiesāti pēc darbiem un iemesti uguns jūrā un, galu galā, pat arī visa šī elle tiek iemesta uguns jūrā. Elle, sātans, sātana eņģeļi tiek iemesti uguns jūrā, un tas vēl nav viss, esošā pasaule iet bojā ugunī. Tiek izveidotas jaunas debesis, jauna zeme, varbūt uz vecās zemes pamata, un paliek tikai Dieva valstība un uguns jūra. Ļaunums tiek pilnībā nošķirts no Dieva valstības. Mēs turpinām dzīvot, ja mēs ejam uz to, tad mēs tur arī būsim. Tas ir tas, kas mūs sagaida nākotnē, ja mēs turpināsim iet Viņa ceļus. Mēs dzīvosim uz jaunas zemes, jaunā miesā kā Ādams un Ieva. Varbūt pat vēl labāk.

Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs. (Jāņa evaņģēlijs 14:2-3)

Jēzus saka, ka nāks atkal. Jēzus pēc augšāmcelšanās valda Debesu valstībā un gatavo mums debesu mājvietu, un saka, ka nāks vēlreiz.

Tie sacīja: “Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam.” (Apustuļu darbi 1:11)

Ir pagājuši jau 2000 gadi, šie vārdi ir pateikti. Eņģeļi šos vārdus teica mācekļiem, tur bija vairāki simti sapulcējušies. Augšāmceltais Kristus četrdesmit dienas staigāja virs zemes, un tad Viņš tika pacelts debesīs, visiem redzot. Un eņģeli saka: tāpat kā Viņš tika pacelts debesīs, tāpat arī Viņš otro reizi nāks atpakaļ.

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nekad nezudīs. Bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs. (Mateja evaņģēlijs 24:35-36)

Neviens nezina, kad tas notiks un, ja kāds tev apgalvo, ka zina, kad būs pasaules gals, tad tu saproti, ka viņš smagi maldās, jo tas ir pretrunā ar Bībeli. Bībelē ir teikts, ka neviens to stundu nezina, Jēzus saka arī par Sevi, ka Viņš nezina, kā tikai Tēvs.

Kad tas notiks un kas notiks Kristus otrās atnākšanas laikā?

1. Notiek draudzes paraušana, kad Jēzus nāk pakaļ savējiem. Tas notiks pēkšņi, bazūnēm atskanot, kad divi gulēs vienā gultā, vienu paņems, bet otru atstās, tas būs negaidot. Tāpat kā Noa dienās, kad visi dzēra, ēda, precējās, šķīrās un pēkšņi nāk Kristus, vienu paņem, bet otru atstāj.

Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības. Tie, kas ir miruši Kristū. Tāpat, kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšāmcēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar Viņu. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu Kunga vārdu: mēs, kas līdz mūsu Kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. (1. Tesaloniķiešiem vēstule 4:13-16)

Iedomājies, cilvēki, kuri ir palikuši virs zemes, redzēs mirušos, piemēram, Bībelē ir rakstvietas par to, ka kapi vērsies vaļā un dvēseles augšāmcelsies, bet nedomāju par fiziskajiem kapiem. Kapos dvēseles nav, tās ir jau šodien debesīs, lai cilvēkiem ir vieglāk saprast, nebūs tā, ka kaps vērsies vaļā un tu redzēsi, kā dvēsele nonāk debesīs, es tam neticu, tas ir pretrunā ar Bībeli. Bībele saka, kad cilvēks mirst, viņš jau tad iemanto debesis, faktiski, Dievs ir ārpus laika. Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs pavēlēs. Pirmie celsies tie, kas miruši, pēc tam mēs, dzīvie, tie, kas ir miruši, viņi jau ir debesīs. Bet mēs, dzīvie, esam kā sekundāri, tur gan būs šovs. Iedomājies, ka vilcieni, kuģi kursē, mašīnas brauc, un te pēkšņi paliekam bez kapteiņiem, kas tad notiks šeit, uz zemes? Tāpēc tici Kristum šodien.

Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr. Ieprieciniet cits citu ar šiem vārdiem! (1. Tesaloniķiešiem vēstule 4:17-18)

Es jūs iepriecinu, kad Jēzus nāks otro reizi, Viņš tevi ņems pie Sevis, un tu būsi kopā ar Viņu vienmēr. Arī beidzot šo zemes dzīvi, tu taisnā ceļā dosies pie Jēzus, tev būs dažādi piedzīvojumi, tu nāksi kopā ar Jēzu uz zemes un dzīvosi vēl tūkstoš gadus. Tātad draudzes paraušanā vispirms ir tie, kas ir miruši ticībā uz Kristu, pēc tam tiek paņemti tie, kas dzīvi palikuši virs zemes.

2. Septiņus gadus dzīres ticīgiem debesīs, un septiņus gadus bēdas neticīgajiem ar iespēju atgriezties caur mocībām šo septiņu gadu laika posmā.

“Priecāsimies, gavilēsim un dosim Viņam godu, jo atnākušas Jēra kāzas un Viņa līgava sataisījusies. Tai ir dots tērpties spožā, tīrā audeklā.” Proti, audekls ir svēto taisnības darbi. Un viņš man saka: “Raksti! Svētīgi ir tie, kas aicināti Jēra kāzu mielastā!” Viņš man saka: “Šie ir patiesie Dieva vārdi.” (Atklāsmes grāmata 19:7-9)

Šeit par pamatu ir ņemts gan no Daniēla grāmatas, gan no visas Bībeles konteksta, šie skaitļi, septiņi gadi un trīs ar pus gadi, ir ņemti no Bībeles konteksta. Bet garantēt precīzi es nevaru, ka būs tieši tā. “Kavēkļa atņemšana pēc paraušanas” nozīmē, ka draudze ir debesīs, paliek tie cilvēki, kuri nav atgriezušies.

Lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā: jo papriekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam. (2. Tesaloniķiešiem vēstule 2:3)

Jānis saka, ka daudzi antikristi jau ir nākuši, bet šeit būs tāds, kuram būs totāla kontrole pār visu zemeslodi. Antikrists, grēka cilvēks, pretinieks, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, būs absolūts ļaunums, kristieši nevarēs izdzīvot, Kristu pieņemt nevarēs, ja tu nemaksā ar savu dzīvību, ar moceklību.

Pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu. [..] Un jūs zināt, kas ir tagad tas kavēklis, kura dēļ viņš atklāti parādīsies tikai tad, kad būs pienācis viņa laiks. (2. Tesaloniķiešiem vēstule 2:4; 6)

Kamēr šeit ir draudze, antikrists nevar valdīt pilnībā, kamēr šeit ir draudze un Svētais Gars caur draudzi satur kārtību virs zemes, antikrists pilnā mērā nevar darboties. Kamēr draudze ir šeit, Dievs nepieļaus apvienoties jebkādai impērijai visā pasaulē vienlaicīgi. Ja tas būs vienlaicīgi visā pasaulē, tad draudzes vairs nebūs. Pastāv teorija, ka draudzes šeit būs, ļoti žēl, mums visiem būs jāatsakās no Kristus, jo mūs visus mocīs. Bet Bībeles kontekstā ir, ka vispirms šis kavēklis tiks paņemts un pēc tam sāksies bēdu laiks. Draudze jāpaņem prom.

Jo netaisnības noslēpumainais spēks jau ir darbā, tikai tam, kas to līdz šim kavē, papriekš jāpazūd. Tikai tad netaisnais parādīsies atklāti, un Kungs Jēzus iznīcinās viņu ar Savas mutes elpu un izdeldēs viņu, kad pats atnāks godībā. (2. Tesaloniķiešiem vēstule 2:7-8)

Un pirms bēdu laika tiek parauta draudze.

Un lai gaidītu no debesīm Viņa Dēlu, kuru Viņš uzmodinājis no miroņiem, Jēzu, kas mūs atpestīs no nākamās dusmības. (1. Tesaloniķiešiem vēstule 1:10)

Jēzus atpestīs mūs no nākamās dusmības – tas nozīmē to, ka, faktiski, šie septiņi gadi un trīs ar pus gadu lielo bēdu laiks ir minēts. Vēstulē Tesaloniķiešiem tiek minēts par apokalipsi, un lai sagaidītu otro atnākšanu, Jēzu, kas atpestīs no nākamās dusmības, rakstīts, ka šie cilvēki, kas to gaidīs, jau ir jaunpiedzimuši un ir atbrīvoti no dusmības, elles, no šī bēdu laika – draudze tiks parauta pirms tā laika.

3. Septiņu gadu antikrista valdīšanas laiks un lielo bēdu laiks. Antikrists pilnībā valdīs virs zemes trīs ar pus gadus, pamatojoties uz Daniēla grāmatu. Daniēlam bija dažādas vīzijas, ko Dievs viņam bija atklājis, un pēc vairākiem simtiem gadu tās precīzi piepildās, tāpēc tās ir diezgan uzticamas.

“Un viņš ar daudziem slēgs ciešu derību uz vienu nedēļu; un nedēļas vidū tiks atcelts kaujamais un ēdamais upuris; to vietā kā pirmās izvirzīsies postīšanas negantības, un proti – tik ilgi, kamēr iepriekš nolemtā iznīcināšana pārvelsies pāri arī pašai postīšanai un postītājiem.” (Daniēla grāmata 9:27)

Faktiski, šī nedēļa, septiņas dienas, ir kā septiņi gadi un trīs ar pus gadi. Salīdzinot ar citām rakstvietām pēc Bībeles konteksta, tiek tulkots, ka antikrists pilnībā valdīs pār zemi trīs ar pus gadus.

Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs. (Mateja evaņģēlijs 24:21)

Dieva vārdā ir teikts, ka būs briesmīgas, neiedomājamas bēdas. Varbūt kādam šī laika ciešanas šķiet briesmīgas, ka slikti dzīvojam, Jēzus saka, ka šī ir tikai prelūdija, ievads tādās bēdās, kuras būs patiešām vērā ņemamas. Iespējams, bēdu laikā būs iespēja atgriezties pie Kristus, bet tikai caur moceklību, jo Atklāsmes grāmatā ir tā rakstīts.

Pēc tam es redzēju, un raugi: liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās [..]. Tad viens no vecajiem sacīja man: “Tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi nākuši?” Es viņam atbildēju: “Mans Kungs, tu to zini!” Un viņš man sacīja: “Šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši Jēra asinīs. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo Viņam dienām un naktīm Viņa templī, un Tas, kas sēd goda krēslā, mājos pie viņiem. Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos nespiedīs, jo Jērs, kas pašā vidū, goda krēsla priekšā, tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm.” (Atklāsmes grāmatā 7:9-17)

Tiek uzskatīts, ka šie baltās drebēs tērptie ir īpaši tronim tuvākie, tad tie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām, bet absolūti šo teoriju uz rakstvietu es nebalstītu. Var lietot kontekstā ar citām rakstvietām, bet es nebalstītu, ka tieši ir tieši šie cilvēki. Šo rakstvietu arī var attiecināt, ka cilvēki, kuri ir cietuši vajāšanās, gājuši bojā šeit, virs zemes, ka viņi nāk no lielām bēdām, kas nenozīmē, ka tie ir viņi, kas caur moceklību pieņēma Jēzu. Tas ir tikai iespējams, tā ir tikai teorija, viela pārdomām.

Es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija rokā bezdibeņa atslēga un liela ķēde.
Viņš satvēra pūķi, veco čūsku, kas ir velns un sātans, un sasēja to uz tūkstoš gadiem. (Atklāsmes grāmata 20:1-2)

Notiek sātana sasaistīšana uz tūkstoš gadiem, draudzes vairs nav, tā ir debesīs, lielās bēdas ir beigušās, septiņi gadi pagājuši, sātans tiek sasaistīts uz tūkstoš gadiem.

Iemeta to bezdibenī, aizslēdza to un uzlika zīmogu virsū, lai tas nepieviltu vairs tautas, kamēr būs pagājuši tūkstoš gadi. Pēc tam viņam uz īsu laiku jātop atsvabinātam. (Atklāsmes grāmata 20:3)

Tie, kas palika virs zemes, viņus vairs nevar pievilt, kamēr būs pagājuši tūkstoš gadi. Viņam uz īsu laiku jābūt atbrīvotam, tūkstoš gadi beidzas, viņš tiek atbrīvots, pie viņa sapulcēsies visas tautas uz pēdējo cīņu, un tās arī ir beigas. Ja tēma ir par Jēzus otro atnākšanu, tad šis ir precīzi par šo notikumu.

Un lai stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu nevainojamas savā svētumā Dieva, mūsu Tēva, priekšā, kad mūsu Kungs Jēzus atnāks ar visiem Saviem svētajiem. (1. Tesaloniķiešiem 3:13)

Visa debesu draudze nāk kopā ar Jēzu virs zemes, un šeit ir tūkstoš gadu miera valdīšanas laiks, ne komunisms, ne trešais reihs, bet Dieva valstība. Daniēls redzēja vīziju, ka dažādi ķēniņi mainījās, dažādi notikumi, bet, galu galā, akmens vēlās no kalna lejā, kļuva par lielu akmeni un piepildīja visu zemi, satrieca šim tēlam kājas, kas ir dažādas impērijas.

Tev ar visu uzmanību tēlā noraugoties, pēkšņi no kalna bez kādas cilvēku roku palīdzības atraisījās akmens un gāzās lejup; tas ķēra tēla dzelzs un māla kājas un sašķaidīja tās. Līdz ar to sašķīda smalkās druskās arī tēla vara, sudraba un zelta daļas; tās izputēja kā pelavas vasarā uz klona, vējš tās aiznesa, tā ka no tām nekā vairs nepalika. Bet akmens, kas satrieca tēlu, kļuva par lielu kalnu, kas piepildīja visu zemi. (Daniēla grāmata 2:34-35)

Tūkstoš gadu Dieva valstība, paralēli visām valstībām, impērijām tiek celta Dieva valstības impērija, tūkstoš gadu valstības laikā būs tās kulminācija.

Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšāmcelšanās. Pār tādiem otrai nāvei nav varas; bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar Viņu tūkstoš gadu. (Atklāsmes grāmata 20:6)

Pirmā augšāmcelšanās ir tas, ka tu esi pieņēmis Jēzu par savu glābēju, tu esi augšāmcēlies, un tu valdīsi kopā ar Kristu tūkstoš gadus. Un kad tūkstoš gadi būs pagājuši, sātans tiks atsvabināts no sava cietuma uz neilgu brīdi. Sātans sacels pasaules tautas karam pret Dievu.

Un viņš tos sapulcināja kādā vietā, ko ebreju valodā sauc par Harmagedonu. (Atklāsmes grāmata 16:16)

Ir dažādas versijas, ka tieši tur tas viss notiks, bet es nedomāju, ka tas būs tur, bet vietai nav nozīmes, tā būs globāla cīņa, kas skars visu pasauli.

Un, kad tūkstoš gadu būs pagājis, sātans tiks atsvabināts no sava cietuma.
Un tas ies pievilt tautas, kas dzīvo četros zemes galos, Gogu un Magogu, un tos sapulcināt karam; viņu skaits ir kā jūras smiltis. Tie uzkāpa zemes augstienē, ielenca svēto nometni un mīļoto pilsētu. Tad uguns krita no debesīm un aprija tos. (Atklāsmes grāmata 20:7-9)

Būs brīdis, kad liksies, ka ir beigas, ka sātana armija uzvarēs, ielenca svēto nometni, tas nozīmē draudzi un institūcijas, ka viss ir beidzies, tad uguns krita no debesīm un aprija tos, pats Dievs iejauksies.

Tad es redzēju troņus, uz tiem apsēdās kādi, tiem bija dots tiesu spriest; un redzēju to dvēseles, kas Jēzus liecības un Dieva vārda dēļ noslepkavoti, kuri nebija pielūguši zvēru un viņa tēlu un nebija pieņēmuši zīmi uz savas pieres un rokas, tie kļuva dzīvi un valdīja kopā ar Kristu tūkstoš gadu. (Atklāsmes grāmata 20:4)

Uz šo rakstvietu var vairāk balstīties, ka tie, kas nākuši no lielām bēdām un ir pieņēmuši Kristu. Bībelē ir teikts to, ka viņi nebija pielūguši ne zvēru, ne tēlu, zīmi vai čipu uz rokas vai pieres, kas bija antikrista valdīšanas laikā. Čips simtprocentīgi atbilst, jo tā ir zīme. Protams, nevajadzētu visu tulkot burtiski apokaliptiskās nodaļās, bet rakstīts tas ir, un, vērojot mūsdienu tendences pasaulē, tās var tikt izmantotas. Elektroniskās ierīces tās tiek izmantotas kontrolei, tas nenozīmē to, ka nevar potēties vai nokārtot sertifikātu, kas bija nepieciešams. Bet tā ir tikai prelūdija, nedomā, ka tagad tev ir beigas. Ir runa vispārīgi, ja tu nepieņem šo zīmi, tad tevi nogalina, šo zīmi pieņem tikai tad, ja tu atsakies no Kristus. Bībelē ir skaidri teikts: viņi nevarēs ne pirkt, ne pārdot, bada nāvei nolemti, tu vienkārši mirsti. Ja tu gribi būt daļa no sistēmas, tev ir jāatsakās no Kristus, tā būs totāla kontrole. Tas viss iet kopā ar čipošanu, bet nevar celt simtprocentīgas teorijas.

[..] kuri nebija pielūguši zvēru un viņa tēlu un nebija pieņēmuši zīmi uz savas pieres un rokas, tie kļuva dzīvi un valdīja kopā ar Kristu tūkstoš gadu. Bet pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājis tūkstoš gadu. Šī ir pirmā augšāmcelšanās. (Atklāsmes grāmata 20:4-5)

Pirmā augšāmcelšanas ir visiem, kas Kristū bija miruši, kas parauti, ticību turējuši bēdu laikā, un neticīgie pēc tam celsies augšā uz troņa tiesu, baltā troņa tiesu. Kad notiek Armagedons, tiek sakauta sātana armija, viņš tiek sasaistīts, tad ir rakstīts Atklāsmes grāmatā:

Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un To, kas tanī sēdēja; no Viņa vaiga bēga zeme un debess, un tiem nebija kur palikt. Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos; un tie tika tiesāti, ikviens pēc viņa darbiem. Arī nāvi un nāves valstību iemeta uguns jūrā. Šī ir otrā nāve – uguns jūra. Ja, kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. (Atklāsmes grāmata 20:11-15)

Cilvēks var nomirt divreiz: vienreiz fiziski un otrreiz garīgi. Cilvēki, kuri nebija atzinuši Kristu, viņi tika tiesāti baltajā troņa tiesā pēc darbiem un tika iemesti uguns jūrā. Arī visu laiku ticīgie saņem savu algu, un tiek norīkoti katrs savā mājvietā debesīs.

Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam. (Jāņa evaņģēlijs 3:18)

Atceries šo rakstvietu! Ticīgiem būs tāda kā sadalīšanas komisija, ierādīs tev labāko vietu. Piemēram, tad, kad tu ej pirkt jaunu māju vai mašīnu, tu izpēti visu, tie ir kā svētki. Tāpat arī debesīs mēs saņemsim katrs algu pēc saviem darbiem.

“[..] Tā stunda, kur tiesās mirušos un kur algu saņems Tavi kalpi pravieši un svētie un visi, kas Tavu Vārdu bīstas, mazie un lielie, un samaitāšanu tie, kas zemi samaitā.” (Atklāsmes grāmata 11:18)

Pēc lielās troņa tiesas arī elle tiek iemesta uguns jūrā.

Velnu, kas viņus pievīla, iemeta uguns un sēra jūrā, tur bija arī zvērs un viltus pravietis; tie tiks mocīti dienām un naktīm mūžīgi mūžam. (Atklāsmes grāmata 20:10)

Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs. Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. (2. Pētera vēstule 3:10-13)

Tā Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs un pasaules pamati degdami izjuks. Skaties, ko Pēteris saka:

Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļie, to gaidīdami, centieties, ka Viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus. (2. Pētera vēstule 3:13-14)

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nekad nezudīs. (Mateja evaņģēlijs 24:35)

Es, personīgi, domāju, ka šī atklāsme cilvēkiem ir pietiekoša, bet tanī pašā laikā tā ir ļoti virspusēja. Šī atklāsme pilnībā neaptver un neatklāj ne tuvu, kas mūs sagaida, kas notiks, bet no šiem Bībeles pantiem mēs varam kaut ko izlobīt. Vai tu esi gatavs Tā Kunga dienai?

Bēdas tiem, kas ilgojas pēc Tā Kunga dienas! Ko tā jums dos? Jo Tā Kunga diena ir tumsa un ne gaisma! (Āmosa grāmata 5:18)

Arī tāda rakstvieta ir atrodama Vecajā Derībā, jūs ilgosieties pēc Tā Kunga dienas, bet šī Kunga diena sadala cilvēkus divās daļās, galēji sadala uz visiem laikiem: tie cilvēki, kuri ļaunumam pieslejas, tie pilnībā tiek nošķirti no tiem, kas izvēlas pilnībā dzīvot mūžīgā gaismā. Tas ir brīdis, kad tas notiek, un atpakaļceļa vairs nav.

Vēlreiz izejot visam cauri – notiek draudzes paraušana, Jēzus nāk pakaļ savējiem, septiņu gadu dzīres debesīs, kavēklis tiek atņemts, septiņus gadus valda antikrists, no šiem septiņiem gadiem trīs ar pus gadus būs tādās bēdas, kādas nekad nav bijušas. Būs pilnīga antikrista kontrole, septiņu gadu laikā cilvēki, kuri ir palikuši virs zemes un klāt pienācēji, tiek, iespējams, glābti caur moceklību, pēc tam sātans tiek saistīts uz tūkstoš gadiem, izdzīvojušie bēdu laikā un no dzīrēm draudze ar Kristu nāk un valda tūkstoš gadus virs zemes, tā ir Jēzus otrā atnākšana. Sātans uz īsu brīdi tiek atsvabināts, saceļ uz cīņu pret Dieva tautu un Dieva visas pasaules tautu, šo cīņu sauc par Armagedonu, sātans un viņa armija tiek sakauta, tad notiek baltā troņa tiesa, debesīs notiek sadalījums, bet šie cilvēki, kuri bija troņa tiesā un nav ticējuši Kristum, viņus tiesās pēc darbiem, katram tiek piešķirta soda pakāpe ellē. Elle, sātans un visi velni tiek iemesti uguns jūrā, esošā pasaule iet bojā ugunī, jaunas debesis un jauna zeme esošās vietā, jo vecā aiziet bojā ugunī, un paliek tikai Dieva valstība un uguns jūra, un ļaunums tiek pilnībā nošķirts. Mēs esam uz jaunas zemes, jaunā miesā kā Ādams un Ieva.

Mācītāja Mārča Jencīša sludināto Bībeles skolas 24. tēmu “Jēzus otrā atnākšana” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija