Tēma “Jēzus piedzimšana”. Jēzus piedzima no jaunavas. Jesaja apbrīnojami jau 700 gadus pirms saka.

Tādēļ Tas Kungs pats jums dos zīmi: redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls. (Jesajas grāmata 7:14)

Imanuēls nozīme ir Dievs ar mums. Jesaja ir uztvēris Dieva plānu, ka jaunavai piedzims dēls, ko sauks Imanuēls. Dievs piedzima uz zemes kā cilvēks un vienlaicīgi kā Dievs, jāsaprot, ka Jēzus ir vienlaicīgi cilvēks un Dievs. Jēzus ieņemšana notika tā, ka Tēvs ir Svētais Gars, bet māte ir cilvēks Marija.

Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā: kad Viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no Svētā Gara. (Mateja evaņģēlijs 1:18)

Viņi bija saderināti, pirms tie nāca kopā, viņiem nebija seksuālu attiecību, viņa kļuva grūta no Svētā Gara. Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams darīt viņai kauna, taisījās viņu slepeni atstāt. Tā Kunga eņģelis viņam atklājās un tas teica: “Jāzep, ņem Mariju, savu sievu, pie sevis, kas viņā ir iedzimis, tas ir no Svētā Gara, viņa dzemdēs dēlu, to sauks Jēzus un viņš izglābs savu tautu no tās grēkiem.” Viss tas ir noticis, lai piepildītos viss tas, ko Kungs ir minējis caur praviešu rakstiem. Jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu un viņu sauks Imanuēls, tulkojumā – Dievs ar mums. Jāzeps uzmodās no miega un darīja tā, kā eņģelis pavēlēja.

“Redzi, nāks dienas,” tā saka Tas Kungs, “kad Es izrietīšu Dāvidam īstu atvasi, kas valdīs kā ķēniņš, valdīs ar gudrību un uzturēs tiesu un taisnību valstī! Viņa laikā izglābs Jūdu un Israēls dzīvos drošībā. Un viņa vārds, kā to sauks, būs: Tas Kungs mūsu taisnība.” (Jeremijas grāmata 23:5-6)

Caur Jeremiju Dievs atklāj, ka Jēzus nāks no Dāvida cilts. “Es izrietīšu Dāvidam atvasi.” Tāpat ir arī rakstīts Mihas grāmatā, ka no Betlēmes nāks gan Dāvida cilts, gan Jūda cilts, arī to, ka Viņš iejās Jeruzālemē uz ēzeļa, Vecajā Derībā viss jau ir atklāts.

Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos. (Mihas grāmata 5:1)

Tika pravietots, ka Jēzus piedzimšana notiks Betlēmē.

“Vai nav sacīts rakstos, ka Kristus nāk no Dāvida dzimuma, no Betlēmes ciema, kur dzīvoja Dāvids?” (Jāņa evaņģēlijs 7:42)

Sanāk, ka Dāvids dzīvoja Betlēmē, no turienes nāk viņa pēctecis Kristus.

Te viens no vecajiem saka man: “Neraudi! Redzi, uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida sakne, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus.” (Atklāsmes grāmata 5:5)

Lauva uzvarētājs no Dāvida cilts, lauva no Jūdu cilts, tas ir Dāvida nams – Ādams, Sets, Noa, Šeims, Ābrahāms, Īzāks, Jēkabs, Jūda, Dāvids un Kristus, tie ir ciltsraksti. Piedzimšana ir ļoti īsa. Tikai viena rakstvieta.

Bet sestajā mēnesī eņģeli Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti pie jaunavas, kas bija saderināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: “Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi!” Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis: kas tas par sveicienu? Un eņģelis sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.” Bet Marija sacīja eņģelim: “Kā tas var notikt? Jo es vīra neapzinos.” Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls.” (Lūkas evaņģēlijs 1:26-35)

Mācītāja Mārča Jencīša sludināto Bībeles skolas 8. tēmu “Jēzus piedzimšana” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija