Tālāk tēma ir “Kā tikt izglābtam?”. Ko tad darīt, kā tikt izglābtam?

Ticībā viņš izpildīja Pashā svētku ieražu un slacīšanu ar asinīm, lai pirmdzimušo maitātājs tos neaiztiktu. (Ebrejiem vēstule 11:28)

Te par Mozu tā ir teikts: “Ticībā Viņš izpildīja Pasā svētku ieražu un slacīšanu ar asinīm, lai pirmdzimušo nomaitātājs tos neaiztiktu.” Kurus cilvēkus neaiztika maitātāja eņģelis? Kurus? Vai tos, kuri juta lielu ticību? Kurus? Tie, kas izdarīja to, ko Mozus bija teicis – uzzieda asinis. Tātad Mozus vienkārši paklausīja Dieva norādījumiem par Pasā. Tāpat tauta paklausīja Mozum, un maitātājs pagāja garām. Kā viņi izgāja cauri jūrai? Vienkārši izgāja. Sekoja Mozum. Vienkārši gāja cauri jūrai un tika izglābti – to sauc par ticību. Un kas ir šī ticība? Tā ir vienkārša paklausība. Citiem vārdiem:

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. (Jāņa evaņģēlijs 3:16)

Kas tic Dēlam, tam pieder mūžīgā dzīvība, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, jo Dieva dusmība paliek uz viņa. Kā tikt izglābtam? Mēs elementāri pieņemam lēmumu ticēt evaņģēlijam. Tam, ko es mācīju, ka Viņš ir Pasā jērs, ka Viņš ir miris par taviem grēkiem, augšāmcēlies, ka Viņš ir upurējies, ka Viņš ir augstais priesteris, kurš ieradies vissvētākajā vietā, ka viņš ieved tevi, jo tu Viņam tici, tu vienkārši paklausi.

Kā to izdarīt? Pirmais solis.

Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. (Romiešiem vēstule 3:23)

Visi ir grēkojuši, nav perfektu cilvēku. Mēs visi grēkos jau dzimstam.

Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. (1. Jāņa vēstule 1:9)

Tātad ir jāatzīst to, ka mēs esam grēcīgi un jāatzīst savi grēki. Tātad pirmais solis – es atzīstu, ka esmu grēcīgs un pats sevi izglābt nevaru, jo evaņģēlijs un Kristus upuris ir visa centrs. Bez Viņa visi ir pazuduši. Bet es atzīstos, ka esmu grēkos piedzimis, lai cik pareizi cenšos dzīvot, bet vienalga man ir grēcīgā daba, es to atzīstu. Atzīstu arī savus grēkus.

Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā. (Romiešiem vēstule 6:23)

Es atzīstu, ka par saviem grēkiem esmu pelnījis tādu pašu likteni kā Ādams un Ieva, kas tika izdzīti no paradīzes dārza. Kas bija mūžīgi, bet kļuva mirstīgi. Esmu pelnījis pazušanu. Ir jāatzīst, ka tu esi pelnījis tūlītēju garīgu nāvi un pēc zemes dzīves – mūžīgu nāvi. Jo ir garīga nāve un ir mūžīga nāve. Grēka alga ir nāve.

Un, kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. (Ebrejiem vēstule 9:27)

Jāatzīst ka Kristus ir vienīgais. Jāatzīst, ka tu esi pelnījis garīgu nāvi un pēc dzīves mūžīgu nāvi.

Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. (Apustuļu darbi 4:12)

Pestīšana ir glābšana. Tātad jāatzīst, ka esi grēcīgs un ka nav cita ceļa. Ka Kristus ir vienīgais un tavs personīgais glābējs un grēku izpircējs. Tu nāc pie Kristus kā pie vienīgā glābēja. Mums nav jārunā vispār par citām reliģijām, lai viņi paši tiek galā tur. Mums ir grāmata, Bībele, kas atsaucas ne tikai teorētiski manā galvā, bet arī manā sirdī. Šīs grāmatas vēsts mani izmainīja par 180 grādiem vienā sekundē. Tā ir populārākā grāmata pasaulē, un būs populārākā grāmata. Un šīs grāmatas vēsts glābj mani, glābj tevi un glābj arī visu mūsu valsti. Jāatzīst, ka Kristus ir vienīgais un tavs personīgais glābējs.

Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. (Romiešiem vēstule 10:9)

Kas ir jādara, lai tu tiktu izglābts? Jāpieņem lēmums ticēt un paklausīt: es pieņemu lēmumu, ka es tam visam, kas ir rakstīts, ko mācītājs tagad te skaidro, tagad ticēšu. No šīs dienas es tam ticēšu. Tu vienkārši izdomā, ka tu tici un viss. Tev nekas nav jājūt, tu izdomā, ka no šī brīža tici, ka Viņš ir vienīgais ceļš, ka esmu grēcīgs, ka bez Viņa es nevaru tikt izpirkts, es tagad pieņemu lēmumu tam ticēt, paklausīt. Vienkārši sākt domāt tādā veidā, kā to mums Bībele sniedz. Jāpieņem lēmums ticēt un ar muti šī ticība ir jāapliecina: ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un sirdī ticēsi. Kad jāpieņem lēmums? Tagad.

Jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu; jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist. (Jēkaba vēstule 4:14)

Jo Viņš saka: labvēlīgā laikā Es tevi paklausīju un pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. – Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena. (2. Korintiešiem vēstule 6:2)

Tas ir lēmums, kurš nav jāatliek, bet ir jāpieņem šodien. Nāc pie Jēzus lūgšanā, skaitīsim lūgšanu visi. Un šī lūgšana ir paraugs, tā ir pilnīga, lai pilnībā aptvertu visas nianses, kas mums ir vajadzīgas, bet kad cilvēks nāk pie Jēzus, tad obligāti nevajag visu šo garo skaitīt, bet mēs šeit, draudzē, esam pieņēmuši, ka ir kārtīgi jāizsaka šie vārdi pilnībā Dievam, bet ne obligāti vienmēr, nav tā, ja nenoskaitīsi visu tieši tā, kā tev draudzē mācīja, tad tu neesi pieņēmis Kristu. Jēzu var pieņemt vienkārši ar vārdiem: “Jēzu, piedod man manus grēkus un nāc manā sirdī un esi mans Kungs. Āmen.” Pat ar to pietiek, bet zināšanu līmenī laikam ar to tomēr būs par maz, lai ko vairāk saprastu, tamdēļ skaitīsim visi kopā pilnīgu lūgšanu.

Grēku nožēlas lūgšana.

Visvarenais Dievs, Tu, kas radīji debesis un zemi, visu dzīvo un arī mani, es nāku pie Tevis lūgšanā, šodien es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu nāci virs zemes cilvēka miesā Jēzū Kristū. Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, no Dieva nācis, es ticu, ka Jēzus Kristus nomira pie krusta, izlēja Savas asinis, lai izpirktu mani no grēkiem un no mūžīgas pazušanas. Es ticu, ka Jēzus bija trīs dienas kapā un trešajā dienā augšāmcēlās, ir dzīvs, sēž pie Dieva labās rokas un caur Svēto Garu ir klātesošs. Jēzu, es atzīstu, ka esmu piedzimis grēcīgs, grēkos dzīvojis un pats nevaru sevi izglābt. Lūdzu, piedod visus manus grēkus, nāc manā sirdī un esi manas dzīves Kungs un Vadītājs. Paldies Tev, Jēzu, ka no šī brīža visi mani grēki ir piedoti. Viss, kas ir bijis, ir pagājis, es esmu jauns radījums, man ir jauna dzīve. Paldies Tev, Dievs, ka Tu mājo manī un man pieder mūžīga dzīvība. Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen!

Spēcīga lūgšana, vai ne? Kas patiešām maina cilvēku dzīves, kad Jēzus asinis sāk darboties konkrēti cilvēku dzīvēs, kad šo lūgšanu lūdz. Savu ticību vajag apliecināt. Nolasīšu Apustuļu ticības apliecību. Tā ir gadu simtiem jau iznesta cauri un tieši šo lūgšanu lietoja jau 2. gadsimtā. Ir gandrīz jau 2000 gadi pagājuši. Un to sauc par Apustuļu ticības apliecinājumu, un šajā lūgšanā ietverts ir visvarīgākais. Tā kā to, ko mēs tikko skaitījām, tā bija tāda paplašināta lūgšana, šī ir tāda īsa un konkrēta. Šī tiek uzskatīta par senāko, jo radusies uz Romas kristības apliecības pamata un pēc 2. gadsimta lietoja gan Romā, Ziemeļāfrikā, gan Gallijā, gan Mazāzijā.

Apustuļu ticības apliecība.

Mēs ticam uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debess un zemes Radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvus un mirušus. Mēs ticam uz Svēto Garu, vienu svētu vispārīgu baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen!

Šī lūgšana ir arī ļoti spēcīga. Man pat patīk labāk nekā grēku nožēlas, bet tā ir tāda nesaprotamāka. Tur vajag vairāk zināšanu, lai labāk izprastu, bet tā ietver pašu evaņģēlija pamatu. Ticības apliecība. Šis ir pats pamats. Un dažreiz mācu, ka mēs koncentrējamies uz otršķirīgām lietām, ko kristietība arī ietver, bet šeit ir pats pamats, kam mēs ticam. Arī interesanti teikts: ka mēs ticam uz vienu svētu, vispārīgu baznīcu. Cik tad baznīcu ir Dievam? Viena patiesība. Ir daudz un dažādas, tāpat kā mēs, cilvēki, esam dažādi, tāpat arī dažādas baznīcas, konfesijas ir, bet mēs ticam vienam Tēvam. Un ļoti labi ir, ka mēs spējam ne tikai uz papīra zināt, ka mūsu ir daudz un esam dažādi, bet ka mums ir viens Tēvs un viena baznīca. Ka sanākt varam kopā un kopā Dievu palūgt, kādus kopīgs mērķus paveikt kopā.

Mācītāja Mārča Jencīša sludināto Bībeles skolas 10. tēmu “Kā tikt izglābtam?” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija