Draudzes „Kristus Pasaulei” dievkalpojumā 30. jūlijā bija divas svētrunas.
Vispirms sludināja Sandija, un pēc tam arī mācītājs Mārcis Jencītis teica savu svētrunu, kuras tēma: ”Neatlaidīga lūgšana”.

Mēs ikviens lūdzam Dievu, cits vairāk, cits mazāk. Vai mēs saņemam atbildes no Dieva uz savām lūgšanām? Protams, katram kristietim būs atbildētas lūgšanas, kuras saskan ar Dieva prātu.

Tomēr katram no mums noteikti ir arī lietas, par kurām mēs gadiem ilgi esam lūguši, bet vēl neesam saņēmuši atbildes no Dieva. Arī šādas, pagaidām neatbildētas lūgšanas katram noteikti ir. Mēs ikviens vairāk vai mazāk esam lūguši par finansēm. Un dažiem no mums ir problēmas ar finansēm. Mēs lūdzam Dievu, bet atbildes nav. Es runāju par lūgšanām, kas ir saskaņā ar Dieva prātu.

Tā ir normāla parādība, ka mēs varam lūgt Dievu, bet atbildi nedabūt, vismaz uzreiz ne.

Lūkas evaņģēlija 18. nodaļā ir aprakstīta līdzība par atraitni un netaisno tiesnesi.

Atraitne regulāri apmeklēja korumpētu tiesnesi un neatlaidīgi lūdza izlemt savu lietu pret viņas pretinieku. Kāda šodien ir tiesu sistēma Latvijā? Ja tev nav pietiekoši naudas, tu nevari ne iesākt tiesas procesu, ne normāli virzīt to uz priekšu. Labi advokāti un juristi maksā labu naudu, un arī tiesneši pie mums ir korumpēti.

Atraitnei, visticamāk, naudas nebija, jo viņa piederēja pie sociāli visneaizsargātāko cilvēku kategorijas. Tomēr, vienalga, viņa devās pie tiesneša un pieprasīja, lai tas izskata viņas lietu. Tiesnesis, kas Dieva nebijās un no cilvēkiem nekaunējās, ilgu laiku to negribēja darīt. Tomēr šī sieva bija neatlaidīga un, lai viņu šī uzstājīgā atraitne liktu mierā,

..viņš sāka spriest sevī: „Lai gan es Dieva nebīstos un no cilvēkiem nekaunos, tomēr, lai viņa mani nemocītu, es gribu viņas lietu izlemt, citādi viņa vēl beigās nāks un man sitīs vaigā.” Un Tas Kungs sacīja: „Vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka? Un Dievs lai nedotu tiesu Saviem izredzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan Viņš vilcinās?” Lūkas 18:4-7

Pastāv iespēja, ka Dievs vilcinās. Salamans saka: ”Katrai lietai ir savs laiks.” Šajā Rakstu vietā par atraitni un tiesnesi Dievs liek mums saprast, ka Dieva atbildei ir savs laiks un neatlaidīga lūgšana vienmēr nes augļus. Draugi, kas esat glābti un esat šeit! Par jums kāds ir lūdzis! Tas var būt tētis, mamma, vectētiņš, vecmāmiņa, vecvectētiņš, vecvecmāmiņa vai kaimiņš. Varbūt, ka viņi vairs nav virs zemes. Taču kāds no viņiem reiz ir lūdzis par tevi. Varbūt paši viņi nepieredzēja tavu glābšanu, taču uz viņu lūgšanu Dievs atbildēja. Neatlaidīgai lūgšanai būs rezultāts. Tāpēc neskumsti, nepadodies un nenokar degunu, ja šobrīd kādas tavas lūgšanas par taviem mērķiem un sapņiem vēl nav piepildītas.

Ja tu strādāsi un lūgsi pēc Dieva gribas, neatlaidīgai lūgšanai būs rezultāts.

Mateja evaņģēlija 15. nodaļā ir stāsts par kānaānieša sievas ticību.

„Un redzi, viena kānaāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja: “Ak, Kungs, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka.” Bet Viņš tai neatbildēja neviena vārda. Tad Viņa mācekļi pienāca, lūdza Viņu un sacīja: “Atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ.” Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Es esmu sūtīts vienīgi pie Israēla cilts pazudušajām avīm.” Bet tā nāca, metās Viņa priekšā zemē un sacīja: “Kungs, palīdzi man!” Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā.” Bet viņa sacīja: “Tā gan, Kungs! Bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda.” Tad Jēzus atbildēja un tai sacīja: “Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi.” Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā.” Mateja15:22-28.

Šī sieviete, kura meklēja palīdzību, nebija no Dieva tautas – Izraēla. Tobrīd Jēzus kalpoja tikai Savai tautai. Tomēr viņa bija neatlaidīga, sekoja Jēzum un Viņa mācekļu pulkam no muguras un nepārtraukti sauca uz Viņu. Šī ir vienīgā Rakstu vieta Bībelē, kur Jēzus neatbild uz lūgšanu! Lasi, kur gribi, visur Jēzus atbild uz lūgšanām. Bet šeit neatbild. Un tam ir savs iemesls. Dieva plāns – vispirms nest evaņģēliju Izraēla cilts pazudušām avīm un tikai tad – pagānu tautām. Tā kā šī sieviete bija kānaāniete, tad Jēzus neatbildēja uz viņas lūgšanu. Pat mācekļi nāca un teica: „Atlaid šo sievieti, viņa nāk un brēc, viņa mums jau ir līdz kaklam!” Bet Jēzus viņiem atbildēja, ka ir sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. Viņš pat nosauca šo nabaga sievieti par suni! Bet viņa pat neapvainojās! Viņa teica: “Tā gan, Kungs! Bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņu kungu galda.” Tad Jēzus tai sacīja: “Ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi.” Un viņas meita kļuva vesela tai pašā stundā.

Draugs, neatlaidīgai lūgšanai būs rezultāts. Nekad nepadodies! Ja pat tu šodien neredzi atbildi savai lūgšanai, neatlaidies, turpini lūgt, turpini brēkt.

Un notika, ka Viņš kādā vietā lūdza Dievu; kad Viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no Viņa mācekļiem sacīja Viņam: “Kungs, māci mums Dievu lūgt, itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus.” Tad Viņš tiem sacīja: “Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Tēvs! Svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dod mums katru dienu un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un neieved mūs kārdināšanā.” Lūkas 11:1-4

Aizmirsti, ka pietiek tikai ar to, ka tu skaiti Tēvreizi. Tā nav gatavs uzrakstīts teksts, tā ir paraugs lūgšanai. Jēzus parāda secību, kā tev un man būs lūgt. Viņš dod mums paraugu un tad saka:

Kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidū un tam teiktu: mīļais, aizdod man trīs maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā, un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu: neapgrūtini mani; durvis ir jau aizslēgtas, un mani bērni ir jau pie manis gultā; es nevaru celties un tev dot. Lūkas 11:57

Kādus cilvēkus ir vieglāk atraidīt un ignorēt? Protams, savus tuvākos. Saviem tuvākajiem mēs varam atļauties pateikt to, ko nepateiksim citiem. Savu tuvinieku lokā mēs bieži atļaujamies visādas vaļības. Šajā rakstu vietā Jēzus parāda, ka tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tāpēc viņš arī atteica. Draugam es varu atteikt, jo viņš sapratīs, viņš zina manu situāciju. Viņš piedos. Bet tad Jēzus saka: „Ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag.” Kādēļ dos? Viņa neatlaidības dēļ. Jo neatlaidīgai lūgšanai būs rezultāts. Agri vai vēlu būs rezultāts. Viss, ko mēs lūgsim, piepildīsies. Es redzu piepildāmies manas lūgšanas! Un tālāk Jēzus saka:

„Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un, kas klauvē, tam atvērs. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dotu savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zivi? Jeb skarpiju, kad tas lūdz olu? Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?” Lūkas 11:9-13

Ko Jēzus dos? Precīzi to, ko tu prasīsi. Ja tu prasīsi maizi, Viņš nedos akmeni. To, ko tu lūgsi, to Dievs tev dos un vēl vairāk.

„Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros.” Lūkas 6:38

Cik daudz tu spēj noticēt? Cik daudz tu spēj savu lūgšanu paplašināt? Cik daudz tu spēj ieraudzīt? Cik daudz tu spēj lūgt? Tik arī Dievs tev dos. Tomēr neaizmirsti, ka tev pašam arī ir smagi jāstrādā un jācenšas, lai tavi sapņi un tavas lūgšanas piepildītos. Tāpat vien nekas nepiepildīsies. Dolāri no debesīm nebirs.

Tikko kā bija kāds smieklīgs atgadījums. Es tev pastāstīšu reālu brīnumu. Visi zina to veco krievu filmu par Hotabiču. Tagad šai filmai ir jauna versija. Darbība notiek mūsdienās, datoru laikmetā. Aktieris, kurš tēlo veco Hotabiču, ir jauns puisis. Viņš piepilda skolnieku un datorspeciālistu vēlēšanās. Atliek tikai paberzēt pudeli, iznāk džins un piepilda katram trīs vēlēšanās! Nesen bijām skatījušies Hotabiča jauno versiju. Vakar ar ģimeni bijām tirdzniecības centrā „Alfa”, ēdām vakariņas restorānā Hesburger. Blakus galdiņam mākslīgo puķu dobe. Un tajā puķu dobītē sudraba gredzens! Es jokojot saku dēlam: „Paberzē, un Hotabičs būs klāt!” Pēc tam es atdevu gredzenu apkalpotājai un teicu, ka kāds pazaudējis. Tad mēs ejam pa ”Alfu” un ieejam optikas veikalā. Piepeši dēls saka klusām: ”Tur aizmugurē kāds ļoti līdzīgs Hotabičam.” Es pagriežos, tiešām, Hotabičs! Šis aktieris no filmas vai viņa līdzinieks? Arī balss gluži kā filmā. Tad es atcerējos, ka patlaban notiek „Jaunais vilnis” un krievu zvaigznes ir pilna Rīga. Lūk, paberzē gredzenu, un Hotabičs ir klāt. Es tev saku – brīnumi notiek. Slava tam Kungam!

Taču tagad tā bēdīgākā daļa.

Tavā dzīvē nekad tā nenotiks! Tāpat vien nekāds Hotabičs neatnāks un tavas trīs vēlēšanas nepiepildīs. Ir Dievs un ir Viņa principi un ir Viņa griba. Tikai tad, ja mēs neatlaidīgi lūgsim un neatlaidīgi strādāsim, tad visas tās vēlēšanās, kas ir mūsu prātā un mūsu sapņos, Dievs darīs. Amen!

Kāpēc es esmu šeit un kāpēc esmu glābts? Ir nianses, par kurām es neesmu rakstījis savā liecībā „Kāpnes debesīs”. Pirms Dievs mani izglāba, es kaut kur biju dzirdējis, liekas no mammas, ka Dievs ir jālūdz trīs reizes dienā. Toreiz biju dzērājs, narkomāns un pagāns. Biju neapskaužamā situācijā un es sāku lūgt Dievu trīs reizes dienā pa desmit minūtēm un darīju to neatlaidīgi. Tad kāda meitene pa Kristīgo radio stāstīja par Jēzu un aicināja piesaukt Viņa vārdu. Es piesaucu Jēzus Vārdu un Viņš izmainīja manu dzīvi! Neatlaidīgai lūgšanai vienmēr būs rezultāts.

Dievs, mēs būsim neatlaidīgi, kā šī atraitne, būsim neatlaidīgi, kā šis draugs, kam vajadzēja trīs maizes no sava drauga. Un mēs neatlaidīgi iesim, lūgsim un strādāsim. Paldies Dievs, ka visu to, ko mēs lūdzam Tavā Vārdā, Tu noteiktā laikā piepildīsi!

Neatlaidīgai lūgšanai būs 100% rezultāts! BŪS REZULTĀTS!

Andris Meiers.