„Es varētu šī vakara sapulci nosaukt arī par inkaunteru!” – tā 1. novembra līderu sapulci sāk draudzes
„Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis. „Tas Kungs grib izdarīt kādu operāciju pie mūsu sirds ikvienam. Vai spējam to pieņemt?”

 „Mums ikvienam gada sākumā bija mērķi, ko gribam sasniegt, cik cilvēkus gribam pievest Dievam, cik jauno vadītāju pacelt, cik mājas grupas atvērt. Kāpēc Dievs nav lietojis mūs pienācīgā mērā?” – klātesošajiem jautā mācītājs. „Tāpēc, ka mūsu dzīvēs ir elki! Elki padara mūsu kalpošanu Dievam neauglīgu un nerezultatīvu. Zinu, ka daudzi pirmajā brīdī man nepiekritīs. Mēs taču vadām grupas un kalpojam cilvēkiem. Kādi vēl elki? Tomēr tie ir. Tāpēc, ja gribi būt veiksmīgs savā dzīvē un kalpošanā, sadauzi savus elkus!” – saka mācītājs un visu acu priekšā sasit ūdens glāzi.

Tad viņi nāks un sauks Man pretī: Tu esi mūsu Dievs, mēs, israēlieši, pazīstam Tevi! Israēls ir atmetis to, kas labs; tāpēc ienaidnieks viņus vajās. Viņi ieceļ ķēniņus, bet bez Manis, viņi izrauga vadoņus, bet Es to nedrīkstu zināt. No sava sudraba un zelta viņi darina elka tēlus vienīgi tāpēc, lai tie drīz atkal tiktu iznīcināti… Jo viņi sēj vēju un pļaus vētru; viņu sēja nedīgs, un tās stiebri nedos nekādu graudu, nedz miltu, un, ja arī kāds mazums rastos, tad to aprīs svešinieki… Ja Es viņam arī tūkstošreiz uzrakstītu priekšā Manus baušļus, tomēr tie viņam paliktu sveši un šķistu kāda sveša mācība esam… Israēls ir aizmirsis savu Radītāju un cēlis sev pilis; arī Jūda joprojām ierīko sev lielā skaitā nocietinātas pilsētas. Bet Es likšu ugunij uzliesmot viņu pilsētās, un tā aprīs viņu greznās ēkas! Hozejas 8:2-4;7;12;14

Kas tad ir tie elki jeb lietas, kas traucē mums tuvoties Dievam, pašiem garīgi augt un sasniegt savus mērķus kalpošanā? Mācītājs nosauc vairākas lietas. Varbūt kādam no mums tas nešķiet nekas īpašs, bet ne Dievam.

Neuzticamība mazās lietās. „Kas ir vieglāk – vadīt mājas grupu vai risināt kādas tehniskas lietas draudzē?” – jautā mācītājs. Vadīt mājas grupu – tas ir daudz grūtāk un arī atbildība ir lielāka. Taču, ja mazos pienākumus, kuri mums uzticēti, izdarām šā tā, ne līdz galam, tad nevar būt runas par sekmīgu mājas grupas vadīšanu.

Darbs, kas traucē pilnībā nodoties Dievam un kalpot Viņam. Tas var būt maiņu darbs, kas traucē apmeklēt dievkalpojumu, gan kredīti, kas dzen „grīdā” un liek strādāt vairākās darbavietās, ka nav laika pacelt acis uz debesīm un veltīt pat stundu tam Kungam. Tas var būt gan darbs šeit, gan arī ārzemēs. „Ja cilvēks atstāj savu draudzi, savu garīgo ģimeni un kalpošanu, lai dotos peļņā uz ārzemēm, tad viņa elks ir nauda!” – tik atklāts ir mācītājs pret visiem tiem, kuri grasās braukt projām no Latvijas, kaut vai uz dažiem mēnešiem, lai atrisinātu savas materiālās problēmas. „Dievs ir mūsu apgādnieks! Viņš par mums rūpējas, ja paliekam Viņa gribā, Viņa miesā, kas ir draudze!”

Ģimene, bērni, padošanās savu tuvinieku untumiem. Izlaisti dievkalpojumi un mājas grupas sapulces, jo jābrauc palīgā vecaimātei novākt kartupeļus vai bērniem skolā klases vakars. Piekāpšanās bezdievīgajiem tuviniekiem Dieva lietās „mīļā miera labad”.

Līdera uzvedība, negatīvas īpašības. Ja kādas negatīvas īpašības, konflikti un izlēcieni atkārtojas gadu pēc gada, tad tas liecina par ļauna gara klātbūtni. Kāpēc cilvēki nepiedzīvo brīvību pat pēc vairākiem inkaunteriem? Tāpēc, ka nespēj vai negrib pieņemt stingru lēmumu atteikties no saviem netikumiem. Mūsu netikumi un vājības bieži ir kā lelles, ar kurām mums patīk auklēties.

Paštaisnība, lepnība un skaudība. Jau divus ar pusi gadus daudzi no mums piedalās katrā Līderu skolā. Kas cilvēkam traucē sadzirdēt un ieraudzīt patiesību? Mūsu paštaisnība ir tā, kas neļauj ieraudzīt patiesību. Lasot Dieva vārdu, mēs to pieņemam nevis tādu, kāds tas ir, bet tādu, kādu mēs to vēlamies redzēt. Mēs pūlamies un strādājam vaiga sviedros, taču augļu nav.

„Ieraudzīt to, kas ir mūsu elki, kuri stāv starp mums un Dievu, mēs varam tikai tad, ja regulāri pavadām laiku savā lūgšanu kambarī, esam draudzē, mājas grupā un ja mums ir savs garīgais vadītājs, kurš mums ikvienam kalpo un pamāca, arī aizrāda un brīdina. Ja mūsu dzīvē nav pārmācības no Dieva, arī caur mūsu garīgajiem vadītājiem, tad mēs neesam īsti Dieva bērni!” – saka mācītājs.

Es atradu kādreiz Israēlu kā vīnogas tuksnesī un redzēju jūsu tēvus kā agrīnus vīģes koka augļus. Bet pēc tam viņi pieslējās Baalam-Peoram un zvērēja uzticību kauna pilnajam elkam, un kļuva tikpat riebīgi kā viņu iemīļotais elka dievs. Hozejas 9:10

Ko mēs pielūdzam, tam mēs arī līdzināmies. Pat saimnieki dažkārt līdzinās saviem suņiem. Dažs labs iegādājas buldogu vai bulterjeru pēc sava ģīmja un līdzības. „Bet es gribu līdzināties Jēzum!” – saka Mārcis Jencītis.

Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā. Ebrejiem 1:3

„Elki neļauj mums ieraudzīt Jēzu tādu, kāds Viņš ir”, – saka mācītājs. „Ja mēs katrs precīzi darītu visu, kas rakstīts „Mājas grupu vadītāja rokasgrāmatā”, tad nebūtu neauglības mūsu dzīvēs, ģimenēs un kalpošanā. Skaties uz Dieva vārdu un pieņem to tādu, kāds tas ir!”

Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi rok un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Miesas spīdeklis ir acs; ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet, ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī, ir tumsība, cik liela būs tumsa. Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Mateja 6:19-24

Te nav runa tikai par finansēm. Raugies uz lietām tā, kā to saka Dievs Savā vārdā, nevis, kā mums patiktos pašiem. Ja mūsu skatījums uz dzīvi, lietām un kalpošanu ir neveselīgs un ačgārns, tad cik gan liela tumsa mums būs visapkārt! Skaties uz Dieva vārdu tādu, kāds tas ir un dari to. Mēs nevaram kalpot Dievam un elkiem reizē.

Sasit savus elkus!!!