“Bet ceturtajā dienā viņi sapulcējās kopā Berahas ielejā,
kur viņi slavēja To Kungu, un tādēļ viņi šīs vietas vārdu nosauca par Berahas ieleju, un tā līdz pat šai dienai.” (2. Laiku 20:26)

Berahas ieleja tulkojumā nozīmē „slavēšanas ieleja”. Visa vēsts, ko vēlos tev šodien atklāt un ko esmu saņēmis no Dieva, ir par slavēšanu un pielūgsmi. Tā ir par notikumu, kas norisinājās Berahas ielejā. Kāpēc cilvēki nosauca šo vietu par Berahas jeb slavēšanas ieleju? Kāpēc tāda piemiņa? Kāpēc tik nozīmīgi? Tāpēc, ka šie cilvēki izcīnīja uzvaru, pateicoties slavēšanai un pielūgsmei. Viņi ticēja Dievam, bet spēks bija par mazu, lai pretotos tik lielam pārspēkam, kāds viņiem uzbruka. Problēma bija milzīga un to nebija iespējams atrisināt saviem spēkiem. Tādēļ viņi nolēma slavēt un pielūgt Dievu. Tad, kad šie cilvēki slavēja un pielūdza, Dievs atraisīja varenu spēku. Šiem cilvēkiem atlika tikai noskatīties kādus šausminošus brīnumus dara Dievs viņu labā. Draugs, kad mēs patiesi slavējam Dievu nevis vienkārši dziedam jeb izlasām dziesmu vārdus, atraisās Dieva spēks un tiek atrisinātas mūsu problēmas. Es nerunāja par seklu slavēšanu, kurā neiedziļinās. Es runāju par patiesu pielūgsmi un slavu. Patiesa slavēšana ir mans lēmums iedziļināties slavēšanā, pacelt savas rokas un pateikties Dievam, neatkarīgi no emocijām, neatkarīgi no stāvokļa, kurā ir mana veselība, finanses vai kalpošana. Tajā laikā, kad mēs patiesi slavējam un visu godu atdodam Dievam, tiek atraisīts Dieva spēks, kuru mēs nespējam saskatīt, bet kurš darbojas. Taviem pretiniekiem, šis atraisītais spēks, var izrādīties nāvējošs. Kā tad tā? Dievs taču ir mīlestība. Viņš ir žēlastības pilns, piedodošs Dievs, kurš mīl grēciniekus. Jā, draugs, Dievs tiešām ir žēlastības pilns un piedodošs, bet Viņš ir arī bargs Dievs, kurš piemeklē grēkus vairākās paaudzēs. Viņš neatstāj grēciniekus nesodītus. Bībelē rakstīts, ka Dievs ir tālu prom no bezdievjiem, bet taisno lūgšanas Viņš uzklausa. Kad mēs slavējam un pielūdzam, mēs nespējam to redzēt, bet daudzas mūsu problēmas tiek atrisinātas tieši tajā brīdī. Tas nav redzams, bet atrisinājums ir noticis. Vai dzirdi? Slavēšana atraisa Svētā Gara spēku. Visu lietu sākums meklējams garīgajā pasaulē, un tikai pēc tam tas redzams materiālajā pasaulē. Mēs dzīvojam materiālajā pasaulē un reizēm nevēlamies atzīt garīgās pasaules eksistenci.

Taču neatkarīgi no tā, vai mēs to atzīstam, eksistē paralēli garīgā pasaule, kuru apdzīvo dažādas garīgas būtnes: velna eņģeļi, ļaunie gari, arī Dieva eņģeļi, kuri ir piepildīti ar Svēto Garu un citas Debess būtnes. Turklāt garīgās būtnes ir lielā skaitā. Viņi ir miriādu miriādes. Gan velna, gan Dieva eņģeļi ir jo daudzi leģioni. Jēzus saka: „Jeb vai tu domā, ka Es nevarētu lūgt Savu Tēvu un Viņš Man nesūtītu tūlīt vairāk nekā divpadsmit leģionu eņģeļu?” (Mateja 26:53)

Visi notikumi, kurus mēs redzam uz Zemes, sākotnēji ir norisinājušies garīgajā, mums neredzamajā pasaulē. Es vēlos, lai šodien tavs prāts un saprašana atveras, lai tu spēj ieraudzīt garīgo pasauli. Es vēlos, lai brīdī, kad problēmu atrisinājums vēl nav redzams, tu pacel savas rokas, slavē Dievu un pasakies Viņam. Šajā laikā, kad tu slavē Dievu, garīgajā pasaulē tiek risinātas tavas problēmas. Tu tiec aizsargāts un pasargāts. Lietas, par kurām tu gavē un lūdz, tiek atrisinātas garīgajā pasaulē. Pēc noteikta laika tas kļūst redzams materiālajā pasaulē. Bez slavēšanas un pielūgsmes, Dievs neatraisa mums neredzamo Svētā Gara spēku. Ja spēks netiek atraisīts garīgajā pasaulē, tad mēs neredzam nekādu darbību un rezultātu materiālajā pasaulē.

7 spēcīgi ieroči, bez kuriem nav iespējams panākt izmaiņas garīgajā pasaulē: lūgšana, gavēnis, slavēšana, pateicība, pielūgsme, Dieva Vārds un stratēģisks darbs.

Bez šiem ieročiem nav iespējams panākt izmaiņas garīgajā pasaulē. Savukārt, ja nav izmaiņas garīgajā pasaulē, tad nav izmaiņas arī materiālajā pasaulē. Viss lietas un darbības sākumā notiek garīgajā pasaulē. Dievs atrisina mūsu problēmas tikai tad, ja mēs lietojam šos septiņus ieročus, ko Viņš mums ir devis.

Sākumā mēs lūdzam un gavējam, slavējam un pateicamies, un tikai tad mēs strādājam un ieraugām rezultātu.

Dievs man atklāja 21 punktu – kā uzvarēt problēmas. Šie punkti ir izvilkti no 2. Laiku grāmatas 20. nodaļas.

21 punkts, kā panākt, lai Dieva Gars darbotos manā dzīvē.

Mums katram ir savas problēmas, jo katrs, kurš kalpo Dievam, sastopas ar pretestību. Kad mums uzbrūk problēmas, mums ir tikai divi varianti, bēgt vai cīnīties. Ja tu izvēlēsies cīnīties saskaņā ar šiem punktiem, tev ir garantēta uzvara. Vienalga, kas stāv tavā priekšā, tev pieder uzvara. Paralēli tam, ka tu vari sastapties ar finansiālām problēmām vai rakstura problēmām, tavā ceļā var stāties cilvēki, kuri tevi ienīst un ienīst tādā mēra, ka rada tev dažādas problēmas. Ko darīt šādā situācijā? Draugs, pildi šos punktus un Dievs pieveiks tavu ienaidnieku. Vienalga kādā izskatā pie tevis nāk problēma – dēmonu, apstākļu vai cilvēku izskatā, 21 punkts ir atslēga uzvarai.

1. Uzbrukumi būs!

2. Pirmā reakcija uz uzbrukumu ir bailes.

Tad, kad tu saskaries ar problēmu, kura ir lielāka par tevi, pirmā reakcija visbiežāk būs bailes un domas: Es nekad nespēšu uzvarēt. Es vēlos visu pamest. Man ir jāatkāpjas un jābēg.

Tā notika ar dievbijīgo Jūdas ķēniņu Jošafātu. 2. Laiku grāmatā 20. nodaļā rakstīts, ka trīs valstis apvienojās, lai dotos uzbrukumā Jūdas valstij un to iznīcinātu. Tie bija amonieši, moābieši un Seīras kalnu iedzīvotāji. Kad ziņneši atnesa šo vēsti Jošafātam, pirmā Jošafāta reakcija bija bailes.

„Kad vēstneši nāca pie Jošafāta un viņam ziņoja: “Pret tevi nāk liels pulks no viņpus jūras, no Sīrijas, un redzi, viņi ir jau nonākuši Hacecon-Tamārā, tas ir, En-Gedijā,” –  tad Jošafāts izbijās, (..)” (2.Laiku 20:2-3)

3. Gavēnis un lūgšana

„Tad Jošafāts izbijās, un viņš apņēmās meklēt un sastapt To Kungu, un viņš izsludināja gavēni pa visu Jūdu.” (2.Laiku 20:3)

Jošafats izbijās, kad uzzināja par briesmām, taču viņš neapstājās pie tā. Viņš izsludināja gavēni visai valstij un apņēmās lūgt un sastapt Dievu. Viņš apņēmās lūgt un gavēt, lai saņemtu atrisinājumu no Dieva.

4. Saproti, ka Dievam pieder visa vara

Mēs ticam Dievam, Kuram nav nekā neiespējama. Mēs ticam Dievam, Kura Vārdā visas lietas ir iespējamas. Apzinies, saproti un pieņem, ka nav tādas lietas, kas Dievam nav pa spēkam. Nav lietas, ko Viņš nespētu radīt vai izmainīt. Viņa roku darbs ir debesis un zvaigznes, viņa roku darbs ir Visums, Zeme, flora un fauna. Viņš ir visa sākums un gals. Viņam vienīgajam pieder visa vara.

Tieši tā lūdza ķēniņš: „Kungs, Tu, mūsu tēvu Dievs! Vai Tu neesi tas pats Dievs, kas valdi debesīs un kas esi valdnieks visās svešu tautu ķēniņu valstīs? Jā, Tavā rokā ir spēks un vara, un nav neviena, kas pret Tevi varētu stāties. ” (2. Laiku 20:6)

Apzinies, ka nav neviena, kurš varētu stāties pretī Dievam.

5. Atrodi Dieva apsolījumu savai problēmai.

Studē Bībeli un meklē Dieva apsolījuma tavas problēmas risināšanai. konsultējies ar vadītāju un mācītāju.

Bībele saka: „Iesākumā bija Vārds un Vārds tapa dzīvs.” Ja es sameklēju Dieva Vārdā apsolījumu, pasakos un slavēju Dievu par to, tad šis Vārds dod dzīvību jeb atraisa spēku, kurš var atrisināt manu problēmu.

Piemēram, Dieva apsolījums finansiāla rakstura problēmai: „Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.” (Filipiešiem 4:19)

Ja tev šodien uzbrūk slimība, tad Dievs tev ir devis apsolījumu: „Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, (..)ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” (Jesajas 53:4-5)

Tev ir nepieciešams pamats lūgšanai un gavēnim. Pamats slavai un pielūgsmei ir Dieva Vārds. Atrodi Dieva apsolījumu savai situācijai un vēlams, lai viņš būtu kontekstā arī ar pārējo Bībeles tekstu. Neizrauj no Bībeles rakstu vietu „Satriec bezdievim zobus, sasit viņiem matiem kupli noaugušo galvu.” (mācītājs smejas) Psalmos un Vecajā Derībā ir šāda satura rakstu vietas. Skaties Bībeli kontekstā, gan Veco Derību, gan Jauno Derību. Skaties uz visu caur Jēzus vārdiem.

6. Atgādini sev, Dievam, velnam un citiem, iepriekšējās uzvaras, kuras tu esi izcīnījis, pateicoties Dievam.

Vai tu esi kādreiz uzvarējis pateicoties Dieva spēkam tavā dzīvē? Tad, kad tev uzbrūk problēmas, atceries šīs situācijas. Dievs jau pirms tam ir bijis uzticams un risinājis tavas problēmas.

Es gandrīz katru dienu atgādinu sev un pasakos Dievam par to dienu, kad Viņš mani izglāba. Es to atceros. Tas notika pirms 12 gadiem, cietuma kamerā. Dievs uzrunāja mani, atklājās man un piedeva visus grēkus. Es piedzīvoju Dieva spēku, kurš mani vienā mirklī atbrīvoju no daudzus gadus ilgas narkotiku atkarības. Tiklīdz es nožēloju grēkus, Dievs darīja mani brīvu. Es slavēju Dievu par to katru dienu.

Atceries tos notikumus, kuros Dievs tev ir devis uzvaru. Atceries arī citu cilvēku dzīvēs piešķirtās Dieva uzvaras. Atgādini sev Bībelē aprakstītos notikumus, kuros Dievs piešķīris saviem cilvēkiem uzvaras.

„Vai Tu, mūsu Dievs, neesi izdzinis šīs zemes iedzīvotājus, Savai tautai Israēlam tuvojoties, un neesi to nodevis Ābrahāma, Tava drauga, pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem?” (2.Laiku 20:7)

Jošafāts savā lūgšanā piemin to, ko Dievs ir darījis. Viņš piemin iepriekšējās uzvaras.

Manā dzīvē bija laika posms, kad es noliku auto vadītāja tiesības, kaut gan man vēl nebija automašīnas. Es kalpoju draudzēs Cēsīs un Limbažos. Ar autobusu šo maršrutu nebija iespējams izbraukāt. Tādēļ, es braucu visādos veidos, kādus vien varēju iedomāties. Es vienmēr nokļuvu tur, kur man jābūt. Reiz dievkalpojumā piecēlās kāds vīrs un teica: „Man Dievs teica, lai uzdāvinu tev automašīnu”. Viņš aizveda mani uz auto placi un nopirka automašīnu. Viņš iedeva man atslēgas un teica: „Ņem, brauc!” Taču sekoja nākamā vajadzība, lai brauktu ar automašīnu nepieciešama degviela. Tādēļ es sāku lūgt Dievam, lai manas automašīnas degvielas tvertnē vienmēr ir degviela. Es pateicos un slavēju: „Paldies, ka manas automašīnas tvertnē vienmēr ir degviela.” Tobrīd, lai ielietu degvielu man bija svarīgs katrs lats. Reiz atgriežoties no lūgšanas mežā, apmēram 200 metrus no degvielas uzpildes stacijas, man izbeidzās degviela. Es tobrīd domāju, es taču lūdzu Dievu un slavēju, lai degviela neizbeidzas, bet viņa tomēr izbeidzās. Man ienāca prātā doma nepadoties. (mācītājs smejas) Es izņēmu no ātruma, lai mašīna ripo. Ieripoju tieši degvielas stacijā pie degvielas uzpildes sūkņa. Tā inerce, ar ko mašīna bija ieskrējusies, bija tieši tik liela, lai man nebūtu jāstumj mašīna. Ir pagājuši jau daudzi gadi kopš šī atgadījuma un man nekad tvertnē nav pietrūkusi degviela. Man vienmēr ir bijis tik daudz, cik nepieciešams. Tie ir sadzīves sīkumi. Taču arī sadzīves sīkumos mums ir nepieciešama Dieva palīdzība. Reizēm problēma ir tik liela, ka tas vairs nav sīkums vai sadzīves notikums, bet tā ir nopietna problēma, kas draud tevi iznīcināt.

7. Esi paklausīgs vadītājam.

Un viņš (Jošafāts) deva rīkojumus karapulkiem un sakārtoja dziedātājus Tam Kungam, lai viņi svētā glītumā teiktu To Kungu slavas dziesmās,.” (2.Laiku 20:21)

Jošafāts kā Jūdas ķēniņš uzņēmās vadību. Lai valsts spētu uzvarēt, katram ir jāieņem sava vieta paklausībā savam vadītājam. Kurš sakārtoja katru cilvēku kara gājienā? Vai cilvēki paši sakārtojās, vai viņus tomēr vadīja? Šos cilvēkus pārraudzīja. Draudze nevar uzvarēt, ja viņa nav vienota un katrs draudzē neieņem savu vietu saskaņā ar Dieva plāniem un draudzes vīziju.

8. Tas, ko tev velns vēlas atņemt, pieder tev.

Vai tev kāds vēlas ko atņemt? Ja jā, tad atceries astoto punktu. Tas pieder tev. Tu nekāro kādu svešu īpašumu. Ja tu gribi kaut ko iegūt saskaņā ar Dieva Vārdu, tad tas pieder tev, jo visas vietas, kur tu savu kāju pēdas liksi tev jau pieder. (Jozuas 1:3)

Redzi, tie nu mums to atmaksā, nākdami mūs izdzīt no Tava īpašuma, kuru Tu mums esi nodevis par mantojumu.” (2.Laiku 20:11)

Šis svešais karapulks nāca izdzīt Jūdu no zemes, kurā Dievs viņu ir ievedis. Viss, kas tev ir Dieva piešķirts, pieder tev. Stāvi un krīti par savu teritoriju. Stāvi un krīti par to, ko Dievs tev ir devis. Ne vienam nav tiesības ne uz tavu personību, ne uz tavu īpašumu, ne uz taviem bērniem, ne uz jebko citu, kas pieder tev.

9. Atzīsti, ka tu nevari saviem spēkiem atrisināt konkrēto problēmu.

Šeit nav runa par ikdienas sīkumiem. Piemēram, ja tu vāri zupu un konstatē, ka tev pietrūkst sīpols. Tu pats tiešām varēsi atrisināt šo problēmu un aiziet uz veikalu nopirkt sīpolu. Taču, ja tev šodien piezvanīs dzīvokļa saimniece un liks šodien atbrīvot dzīvokli, un šīs lietas nebūs īres līgumā atrunātas, tad tā ir problēma. Šis piemērs vēl nav lielākā problēma, ar ko tu vari sastapties. Ir lietas, ar kurām mēs saviem spēkiem nevaram tikt galā. Piekrīti? Tad atzīsti, ka ar taviem spēkiem ir par maz, lai uzvarētu.

Ak, mūsu Dievs! Vai Tu negribi viņu vidū tiesu spriest? Jo mums nav spēka pret šo tik lielo pulku, kas nāk pret mums, un mēs nezinām, ko lai darām, bet uz Tevi mēs paceļam savas acis.” (2.Laiku 20:12)

10. Lūdz pēc stratēģijas un Dievs atklās.

Savā lūgšanā lūdz, lai Dievs tev atklāj darbības plānu. To, kas tev jāizdara no savas puses, lai atrisinātu šo problēmu. Tev ne tikai jāgaida, kad Dievs darbosies, bet jāieņem sava vieta un jāizdara viss no savas puses. Piemēram, cilvēks dedzīgi lūdz, lai Dievs dod darbu. Taču, ja cilvēks neizdara visu, lai atrastu darbu, tad darbs visticamāk tā arī neatradīsies. Lai atrastu darbu, ir jālūdz Dievs, bet ar to nepietiek. Tev no savas puses astoņas stundas dienā jāmeklē darba piedāvājumi internetā un, pēc tam atlikušās astoņas stundas tev jāstaigā pa dažādām iestādēm un jāpiedāvā savs darbs viņiem. Pēc trīs dienām tev būs darbs.

Kad manai sievai bija nepieciešams darbs, viņa izlīmēja visur Limbažos lapiņas ar piedāvājumu strādāt par auklīti. Viņa staigāja pa dažādām iestādēm un jautāja, vai nav brīvas darbavietas. Viņai vienmēr bija darbs. Viņa lūdza Dievu un strādāja.

Tātad lūdz pēc stratēģijas. Meklē atbildi Bībelē un dažādās grāmatās, runā ar līderi un saproti darbības plānu savai situācijai. Piemēram, ja tev ir tiesas darbi, atrodi Bībelē līdzību par nabadzīgo atraitni. Šī sieviete neatlaidīgi gāja un pieprasīja, lai tiesnesis izlemj viņas lietu, bet tiesnesis nevēlējās to darīt. Tāpat kā šodien cilvēki saka, ka policijai nekas neinteresē un tā neko nedara. Draugs, Bībelē ir rakstīts, ka policija ir kalpone manā labā. Ja policija tev nepalīdz, tas nozīmē, ka tu neesi pareizi rīkojies. Varbūt esi mazliet painteresējies, bet neesi izdarījis visu, lai tā izlemtu tavu lietu. Atraitne gāja pie tiesneša tik ilgi, kamēr viņam apnika un viņš sāka domāt, ka tā vecā kundzīte neatnāk un nesarīko traci, es labāk izlemšu viņas lietu.

Un viņš deva komandas, lai atraitnes lieta tiktu atrisināta. Ej un cīnies! Ja tu lūgsi Dievu un strādāsi, tev palīdzēs policija.

11. Neļauj sevi samulsināt un apstādināt.

Velns vēlas tevi samulsināt, lai tu pārstātu strādāt noteiktajā virzienā.

Tad Tā Kunga Gars nāca draudzes vidū pār Jahaziēlu, Zaharjas dēlu, tas bija Benajas dēls, tas Jehēla dēls, tas levīta Matanjas dēls no Asafa pēcnācējiem, un viņš sacīja: “Uzmanaities, viss Jūda un visi Jeruzālemes iedzīvotāji, un tu, ķēniņ Jošafāt! Tā saka Tas Kungs uz jums: nebīstieties un neļaujieties samulsināties šī lielā pulka priekšā, jo šī kauja nav jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš! ”(2. Laiku 20:14-15)

Neļauj sevi samulsināt! Neliels piemērs, kurš tev var noderēt. Ja tu uzturies negatīvu cilvēku sabiedrībā, kuri ir negatīvi noskaņoti, tas neizbēgami atstās negatīvu iespaidu uz tevi. Ja tu šādā cilvēkā klausīsies, tu samulsīsi. Dievs saka, lai tu nesēdi paļātāju pulkā. (Psalms 1:1) Tevi kāds cilvēks negatīvi iespaido un tu, lasot Bībeli, domā, nē tā nav. Taču Bībeli tu lasi, apmēram, pusstundu, stundu, bet šis cilvēks tevi ietekmē četras, piecas stundas. Tu sāc ietekmēties un pieņemt, ka viņam ir taisnība. Tu domā par sevi tā, kā velns to grib, pretēji Dieva vārdam. Neļauj sevi samulsināt, paliec pie Dieva vārda. Kā neļaut sevi samulsināt? Neuzturies šādu cilvēku sabiedrībā. Ja tas ir tavs laulātais draugs, tad ieslēdzies blakus istabā, un atsāc kontaktēties ar laulāto tikai tad, kad viņš pārstāj tev uzbrukt. Kam uzbrūk bezdievji? Tiem, kuri baidās. Ir cilvēki, kuriem pārmērīgi bieži uzbrūk velni un cilvēki. Viņiem jāaizstāv mācītājs un draudze. Kādēļ kādam ir tik ļoti bieži jāaizstāvas? Tāpēc, ka viņš ir cilvēks ar dalītu dvēseli. Cilvēks, kurš nav patiess pret Dievu un cilvēkiem, ar divām sejām. Ja tu stipri turies pie Dieva vārda, tad tev cilvēki pat necentīsies uzbrukt, jo būs redzams, ka nav vērts. Vai zini, ko cilvēki ciena? Cilvēkus ar mugurkaulu, nevis ”kristiešus”, kuri savās darbavietās nespēj neko pateikt par Dievu, jo baidās no pretestības. Cilvēki redz, ka tevi var locīt un tava dzīve neatbilst taviem vārdiem.

12. Dari no savas puses visu, kas tev ir jādara. Strādā!

„Un šinī kaujā jums pašiem nebūs jākaujas: esiet tikai klāt, ieņemiet vietas un vērojiet, kā Tas Kungs jūs, Jūda, un tevi, Jeruzāleme, izglābs! Nebīstieties un neesiet apmulsuši, dodieties rītdien viņiem uzbrukumā pretī, jo Tas Kungs būs ar jums!” ”(2. Laiku 20:17)

Tātad ieņem savu vietu un dari, kas jādara.

13. Pateicies, slavē un pielūdz par problēmas atrisinājumu, pirms tā ir atrisināta.

Slavē un pateicies par problēmas risinājumu. Ieraugi atrisinājumu, pirms tas ir noticis. Ir divu veidu cilvēki, vieni vienmēr ir priecīgi, otri vienmēr bēdīgi. Kāpēc tā? Tādēļ, ka cilvēkam uzbrūk problēma un nāk velnu bars, kurš vēlas pabaroties no negatīvajām emocijām. Viņi mudina šo cilvēku bēdāties un parādīt savas bēdas arī citiem. Cilvēki, kuri pakļaujas šim velna spiedienam staigā ar bēdīgām sejām, jo katrā savā problēmā viņi izlemj skumt. Taču Dieva cilvēki, kad uzbrūk problēma, pieņem lēmumu slavēt Dievu. Dievs nav jāslavē tikai tad, kad jūties labi. Dieva cilvēki pieņem lēmumu priecāties un nebūt pasīvam neatkarīgi no šīs dienas situācijas. Viņi slavē Dievu un pateicas par problēmas risinājumu. Pateicies Dievam, pirms problēma atrisināta. Ģimenē problēma? Slavē Dievu par to, ka tev ir ideāla ģimene. Neiet grupiņā? Slavē Dievu par ideālu, augošu grupu, kura piepildīta ar dziedinātiem cilvēkiem.

14. Dievs atbrīvos varenu spēku pret taviem ienaidniekiem.

Kad tu regulāri slavēsi Dievu, Dievs atbrīvos varenu spēku tavā dzīvē. Kad pret Jūdu nāca milzīgais ienaidnieku karaspēks, viņi sakārtoja karapulkus un devās uzbrukumā. Kara pulka priekšā Jošafāts sakārtoja levītus, kuri slavēja Dievu. Iedomājies šādu uzbrukumu? Pa priekšu dodas muzikanti, kuri slavē Dievu. Tas var likties dīvaini, bet tas atnes uzvaru.

„Un tanī brīdī, kad viņi sāka dziedāt ar gavilēm un ar slavas daudzināšanu, tad Tas Kungs sūtīja no aizsega kādas ļaunas varas pret Amona, Moāba un Seīra kalnāju bērniem, kas bija devušies pret Jūdu, un viņi tika sakauti. ”(2. Laiku 20:22)

Tev nav jāvēl ļaunu nevienam. Atstāj vietu Dieva dusmībai. Slavē Dievu par problēmas risinājumu un Dievs satrieks tavus ienaidniekus.

15. Būs pārsteidzoša un pilnīga uzvara.

Kas notika karā pret Jūdu?

„Jo Amona bērni un Moābs cēlās pret Seīras kalnu iedzīvotājiem, nodevuši iepriekš savstarpēju zvērestu viņus pilnīgi iznīcināt; un, kad viņi Seīra kalnu iedzīvotājus bija iznīcinājuši, tad viņi sāka iznīcināt viens otru.  Kad Jūda nonāca kalnu augstienē, no kurienes varēja pārredzēt tuksnesi, un viņi pagriezās pret lielo pulku, tad redzi, tur bija tikai miroņi, kas zemē gulēja, un neviens nebija izglābies.” (2. Laiku 20:23-24)

No Jūdas ienaidniekiem bija palikuši tikai miroņi. Draugs, kad Dievs ķeras klāt tavai problēmai, paliek pilnīgi atrisināta problēma. Atnāk pilnīga dziedināšana, brīvība un problēmas risinājums.

16. Caur šo problēmu tu kļūsi stiprāks, rūdītāks un spēcīgāks.

Kad Jūda ieraudzīja miroņus, viņa atrada pie tiem drēbes, mantas un dārglietas tik daudz, ka pietrūka cilvēki, kuri aiznestu šīs lietas. Viņi pavadīja trīs dienas vācot laupījumu, jo laupījums bija liels. Caur katru problēmas uzvaru Dievs dara tevi spēcīgāku un svētīgāku.

17. Pamatā uzvarai ir Berahas jeb slavēšanas ieleja.

Slavēšana ir pamatā uzvarai. Draugs, slavē Dievu par problēmu risinājumu, pasakies Viņam un iepazīsti Viņu. Tad Dievs atraisīs Savu spēku un neiespējamais kļūs iespējams. Nav svarīgi kā tu jūties, labi vai slikti, pacel savas rokas un slavē Dievu.

18. Ienaidniekam pēc tam būs respekts no tevis.

Kāds puisis dabūja zilu aci, jo bija kaut ko sarunājis lielākiem puišiem virsū. Kā tu domā vai šis puisis turpinās šiem lielākajiem puišiem runāt virsū?

Ko dara velns un cilvēki, kad “aplaužas” pret tevi? Tad, kad tu vienreiz būsi nostāvējis līdz galam, otrreiz tev cilvēki neķersies virsū. „Un bailes no Dieva pārņēma visu zemju ķēniņu valstis, dzirdot, ka Tas Kungs bija karojis pret Israēla ienaidniekiem.” (2.Laiku 20:29)

Citus ķēniņus pārņēma bailes no Dieva un Israēla. Cilvēki bīsies Dievu un bīsies tevis. Tu nebūsi lupata jeb kājslauķis, pa kuru var bradāt, tu būsi tas, kurš noteiks mūziku.

19. Liecini par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Sludini!

Šie ķēniņi uzzināja par Jūdas ienaidnieku sakāvi, jo bija cilvēki, kuri par to liecināja.

20. Turpini Dievam pateikties arī tad, kad esi jau uzvarējis un gaidi nākamo uzbrukumu ar prieku.

„Un viņi ienāca Jeruzālemē ar arfām, cītarām un taurēm un devās uz Tā Kunga namu.” (2. Laiku 20:28)

21. Pamatā mums visiem ir tikai viena problēma – Dievs nepiepilda tavas vajadzības, jo tu nepiepildi Dieva vajadzības.

Dieva vajadzība ir glābtas dvēseles. Tādēļ Dievs nāca uz šīs Zemes, lai uzmeklētu un glābtu pazudušo.

„Un Viņš tiem sacīja: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.” Un Tas Kungs, kad Viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas.  Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. ” (Marka 16:15-20)

Kad Dievs dara pārdabiskus brīnumus? Tad, kad tu ej, dari un sludini.

Liecība: Kāds vīrietis, apmēram 80 kg smags, saslima ar smagu slimību un nokritās uz pusi svarā. Draudzes cilvēki viņu apciemoja, lūdza par viņu, un Dievs viņu dziedināja. Šis dziedinātais vīrietis nolēma kalpot Dievam un liecināt par to, ko Dievs ir darījis viņa dzīvē. Viņš liecināja visur, arī draudžu priekšā. Šis cilvēks pamanīja, ka viņam ir grūti liecināt. Kad tu kalpo Dievam, tu izjūti spiedienu. Varbūt tu domā, ka līderim forši, jo viņš vada savu mājas grupu. Taču, kad tu vadīsi mājas grupu, tu piedzīvosi, ka tas ir ļoti grūti. Draugs, jo augstāk tu kāpsi kalpošanā Dievam, jo tas būs grūtāk. Bieži vien tur augšā ir vientuļi un grūti. Ir lielāka atbildība gan cilvēku, gan Dieva priekšā.

Redzi, šis dziedinātais vīrietis izjuta spiedienu un teica savam mācītājam: „Es vairs nevēlos liecināt, jo katru reizi, kad es liecinu, man rodas problēmas.” Viņš joprojām bija vesels, viņa dzīve sāka kārtoties, bet bija grūti liecināt. Mācītājs centās viņu atrunāt no pārtraukšanas liecināt, bet šis vīrietis tomēr pārtrauca. Pēc kāda laika slimība atgriezās un viņš nomira. Pavisam vienkārša mācība – liecini par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Kad tu pēdējo reizi apmeklēji kādu cilvēku, kuram nepieciešama tava palīdzība? Dieva Vārds saka: „Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas (..)” (Mateja 28:19)

Dievs nesaka to tikai draudzes līderiem un kalpošanas vadītājiem, viņš to saka visai draudzei. Bībelē ir rakstīts, ka mācekļi gāja pie neticīgiem cilvēkiem, svaidīja viņus ar eļļu un lūdza par tiem. Dievs nāca un apstiprināja darbu ar līdzejošām zīmēm – dēmoni tika izdzīti, un cilvēki dziedināti. Draudze auga ikdienas, jo cilvēki saņēma atbildes savām problēmām.

„(..)Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti.”(Apustuļu darbi 2:47)

Tu esi atbilde cilvēkiem, kuri cīnās ar problēmām, kurām paši nespēj tikt galā. Mēs esam uz šīs Zemes, lai kalpotu cilvēkiem.

 

Svētrunas iztirzājumu rakstīja Marija Graudiņa