Pagājušā gada pēdējā dievkalpojumā
mācītājs Mārcis Jencītis solījās būt par svētību savai draudzei „Kristus Pasaulei” visu nākamo gadu un aicināja arī katru draudzē kļūt par svētību kādam citam, kurš vēl nav iepazinis Dzīvo Dievu. „Tu būsi par svētību”- tāds ir šīs svētrunas nosaukums. Tā ir rakstu vieta no Vecās Derības:

Un Tas Kungs sacīja uz Ābrāmu: “Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu. Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. 1. Mozus 12:1-2

Dievs izvēlējās radīt Sev tautu, caur kuru glābt cilvēkus, un caur šo tautu Dievs kļūst par svētību pasaulei. Ābrāms bija kaldējs Mezopotāmijā, pagānu zemē. Tur Dievs viņu uzrunāja un viņš kļuva par pirmo ebreju, pirmo, caur kuru Dievs cēla Savu tautu. Caur Ābrahāmu arī mēs esam šeit un pazīstam Dzīvo Dievu. Lai paskaidrotu šo rakstu vietu, izlasīsim rakstu vietu no Jaunās Derības.

Sekojiet tiem, kas ar ticību un pacietību iemanto apsolījumus. Jo Dievs, Ābrahāmam apsolījumu dodams, kad Viņam nebija lielāka pie kā zvērēt, zvērēja pie Sevis paša, sacīdams: tiešām, svētīdams Es tevi svētīšu un vairodams tevi vairošu. – Un tā, pacietīgi gaidījis, viņš saņēma apsolīto. Jo cilvēki zvēr pie kaut kā lielāka, un zvērests ir viņiem par apstiprinājumu, lai izbeigtu katru pretrunu. Gribēdams apsolījuma mantiniekiem vēl vairāk parādīt Savu negrozāmo gribu, Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērestu, lai šīs divas negrozāmās lietas, un Dievam taču nebija iespējams melot, būtu par stipru paskubinājumu mums, kas esam meklējuši glābiņu, satverot gaidāmo cerību. Ebrejiem 6:12-18Šajā rakstu vietā skaidrāk redzams, kā izpaužas Dieva negrozāmā griba – Viņš apzvēr, ka svētīs un vairos! Dievs saka un Dievs dara. Viņa griba ir negrozāma. SVĒTĪBA un VAIROŠANĀS – šie atslēgas vārdi. Dieva svētība nozīmē, ka visi Dieva apsolījumi, kas ir rakstīti Bībelē, piepildās tavā dzīvē. Vairošanās nozīmē, ka tu kalpo, būdams par svētību cilvēkiem, un caur tevi viņi nāk pie Dieva un tā vairojas Dieva tauta, draudze un Dieva slava virs zemes. Būt par svētību nozīmē veltīt savu laiku un uzmanību cilvēkiem. Dievs saka: „Ja tu esi par svētību, tad Mana griba ir negrozāma – Es tevi svētīšu un vairošu!”

Trīs punkti:

1. APSOLĪJUMS – Dievs saka: „Izej, un Es tevi svētīšu un vairošu.” Pirmkārt, Dievs tev ir devis apsolījumu, ka tevi svētīs un vairos.

2. BŪT PAR SVĒTĪBU – Ja tu esi par svētību cilvēkiem, tad Dieva griba ir negrozāma, Viņš tevi svētīs un vairos. Ja tu ved cilvēkus pie Jēzus, tad viņi nāks pie Jēzus! Ja tu kalposi kādam cilvēkam un celsi viņu kā līderi, tad šis cilvēks celsies kā līderis!

3. UPURIS, LAI BŪTU PAR SVĒTĪBU – Tev nevajag upuri, lai tu būtu svētīts, tev vajag upuri, lai tu būtu par svētību un tad arī tu pats būsi svētīts! Tev nav jāupurējas, jāstrādā un jādara Dieva griba tikai tādēļ, lai iemantotu svētību pats, bet gan tādēļ, lai tu būtu par svētību citiem cilvēkiem. Upuris, lai tu būtu par svētību, nozīmē, ka tu pieliec savas pūles un spēkus, savas lūgšanas, lai tu būtu par svētību kaut vienam cilvēkam, lai pievestu viņu pie Dieva un tad Dievs svētīs un vairos, tad Dievs vedīs cilvēkus pie Dieva caur tevi!

Nav ticības bez upura, un tas ir rakstīts Bībelē:

Ticībā Ābrahāms, kad tika pārbaudīts, ir upurējis Īzāku, upurējis vienīgo dēlu, viņš, kas bija saņēmis apsolījumus. Ebrejiem 11:17

Ābrahāms bija gatavs kā upuri Dievam pienest savu dēlu. Tādēļ Dievs Ābrahāmu vairoja un svētīja. Kā Dievs svētīja Ābrahāmu? Te būs neliels ieskats kā Dievs svētīja Ābrahāmu:

Dievs svētīja Ābrahāmu ar ilgu mūžu.

Un šie ir Ābrahāma mūža gadi – viņš piedzīvoja simts septiņdesmit piecus gadus. 1.Mozus 25:7

Un viņš aizmiga un nomira lielā vecumā, pēc nodzīvotas dzīves, sirmgalvis būdams, un tika piepulcināts saviem tēviem. 1.Mozus 25:8

Ābrahāms sev apkārt bija sapulcinājis simtiem cilvēku.

Viņam bija dēls Īzāks, kuram bija dēls Jēkabs, turpretī no Jēkaba cēlušās 12 Israēla ciltis. Jūdas cilts ir tā Israēla cilts, no kuras cēlies Jēzus Kristus, caur Kuru tika sagatavoti 12 mācekļi. Caur Jēzus 12 mācekļiem arī mēs esam glābti. Tā Ābrahāms ir bijis mums par svētību. Viņš ir mūsu ticības tēvs.

Dievs saka, ka Viņa griba ir negrozāma. Viņš svētīs un vairos tos, kas būs par svētību. Un darīs par svētību tos cilvēkus, kuri pienesīs upuri, lai būtu par svētību cilvēkiem!

Vēl kāda svētība Ābrahāmam:

Ābrāms bija ļoti bagāts ar lopiem, sudrabu un zeltu. 1.Mozus 13:2

Ābrahāms bija ļoti turīgs.

Ābrahāms nedzinās pēc bagātības un ilga mūža. Viņš ticībā izgāja no pagānu zemes, sekoja Dieva norādījumiem, bija par svētību un pienesa upuri. Par upuri Ābrahāms pienesa to, ko Dievs bija apsolījis – Īzāku, savu dēlu, caur ko Ābrahāms vairoja savu tautu.

Ābrahāms atdeva Dievam visu, kas viņam bija – Īzāku.

Nav ticības bez upura! Ja tu nepienes upuri, tu nevari būt par svētību un, ja tu nevari būt par svētību, arī tu pats nevari būt svētīts. Mēs nevaram būt par svētību un vairoties, ja neesam cilvēkiem par svētību uzupurējoties. Kalpošana uzupurējoties nozīmē patiesu kalpošanu cilvēkiem, patiesi būt par svētību cilvēkiem. Ja tu izvēlēsies būt par svētību kaut vienam cilvēkam, kurš nepazīst Dievu, ja tu lūgsi par viņu, gavēsi, draudzēsies ar viņu, vedīsi viņu pie Dieva un uzupurēsies viņa dēļ, šis cilvēks nāks pie Dieva. Ja es šodien izvēlēšos tevi, lai tevi celtu par līderi un, uzupurējoties kalpošu tev, tu būsi līderis!

Jo Dieva griba ir negrozāma. Piemēram, tad, kad es biju mazs, mana mamma mani baroja. Tad es nedomāju, kā es augu un vai es gribu izaugt liels vai ne. Tam nebija nozīmes, jo, ja mani baros, es izaugšu neatkarīgi no tā, vai to gribu vai ne.

Tu skaties uz draudzes līderiem un noniecini pats sevi, domādams, ka viņi spēj atvest cilvēku pie Dieva, bet tu ne. Tu domā, ka tev vēl jānobriest.

Draugs, nav svarīgi, kādā brieduma pakāpē tu esi, nav svarīgi, ko tu domā vai kā jūties. Atvest cilvēku pie Dieva un atvērt savu mājas grupu, tas nav kaut kas, kas tu esi, vai kā jūties, tas ir upuris. Nav svarīgi, vai tu esi vīrietis vai sieviete, nav svarīgi, vai tu esi kristietis pusgadu vai desmit gadus. Ja tu uzupurēsies, lai būtu par svētību un vestu cilvēkus pie Dieva, atvērtu savu mājas grupu, tad tu būsi par svētību, vedīsi cilvēkus pie Dieva un atvērsi savu mājas grupu!

Lai būtu par mājas grupas vadītāju, tev jāpienes upuris un jāizmet no savas dzīves tās lietas, kas tev traucē būt par līderi. Dievs saka, ka Viņš tevi svētīdams svētīs un vairos, un Viņa griba ir negrozāma!

Draudzei tiek nodemonstrēts klips.

Klips stāsta par mācītāju Džonu Hārperu, kurš atradās uz kuģa „Titāniks” klāja, kad kuģis nogrima Atlantijas okeāna dzelmē. Atrodoties uz Titānika klāja, kamēr citi kuģa pasažieri izklaidējās, šis mācītājs liecināja cilvēkiem par Jēzu. Kad kuģis uzdūrās aisbergam un pasažieri saprata, ka kuģis grims, sākās haoss. Hārpers pamodināja savu sešgadīgo meitu, uzvilka viņai glābšanas vesti un nodeva matrozim glābšanas laivā. Viņš saprata, ka nekad dzīvē vairs neredzēs savu meitu un, ka viņa paliks bez tēva sešu gadu vecumā. Tad Hārpers novilka savu glābšanas vesti un atdeva to kādam pasažierim, tā liedzot sev pēdējo iespēju izglābties.

Nometies ceļos uz kuģa klāja, starp pārbiedētajiem cilvēkiem, viņš sakoncentrējās un lūdza Dievu par šo cilvēku glābšanu. Kad Titāniks nogrima okeāna dzelmē, ledainajos viļņos atstājot slīkstot vairāk nekā 1000 kuģa pasažieru, mācītājs pieķērās pie kāda peldoša koka gabala un peldēja pie slīkstošajiem cilvēkiem, aicinādams viņus pieņemt Jēzu par savu Glābēju. Līdz pēdējai savas dzīves minūtei Hārpers cīnījās par cilvēku dvēseļu glābšanu. Viņš nomira tāpat kā dzīvoja, ar Jēzus Kristus vārdu uz lūpām.

Mēs šodien neatrodamies uz grimstoša kuģa, bet mēs atrodamies grimstošas pasaules vidū! Elle ir reāla un tūkstošiem uz turieni aiziet. Tieši tevi Dievs ir izvēlējies, lai tu būtu par svētību un novērstu šo cilvēku pazušanu un ievestu viņus Debesu valstībā. Taču, lai tu būtu par svētību, ir nepieciešams upuris.

Tev nevajag upuri, lai tu būtu svētīts, upuri tev vajag, lai tu būtu par svētību!

Upuris nepieciešams, lai darītu to, ko Dievs vēlas. Upuris ir, kad tu izvēlies un uzņemies vest cilvēkus pie Dieva, un tad Dievs tevi svētīs un vairos!

Viselementārākajā pakāpē būt par svētību, ir stāstīt cilvēkiem par Jēzu, būt viņu draugam un vest viņus pie Dieva. Augstākajā pakāpē būt par svētību ir uzņemties vadītāja lomu un atvērt savu mājas grupu. Atvērt mājas grupu un vest cilvēkus pie Dieva var jebkurš draudzes cilvēks, ja viņš ir gatavs uzņemties šo upuri. Ja tu uzupurēsies un darīsi visu, lai atvērtu savu mājas grupu, tad tu atvērsi savu mājas grupu.

Draudzē ir dažādi pienākumi jeb kalpošanas. Arī tas ir upuris, ja tu uzņemies kādu no šiem pienākumiem, vismazākajā pakāpē, bet tomēr tas ir upuris. Arī draudzē kalpojot, tu esi par svētību un katru reizi, kad tu atsakies no kalpošanas, tas ir solis atpakaļ, tuvāk bezdievībai, no kurienes esi nācis. Katrs solis, ko tu esi nogājis atpakaļ, tev būs jānoiet vēlreiz.

100% ej uz priekšu un ne soli atpakaļ! Ja tu gribi būt par svētību, tad esi par svētību!

Dieva Vārds saka: Mīli Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu!

Es negribu un nevaru dzīvot bez vairošanās. Es gribu redzēt izmainītas personības, ģimenes, ciemus, pilsētas un Latviju! Es negribu un nevaru dzīvot nepildot Dieva gribu! Jēzus izvēlējās 12 cilvēkus, kalpoja, mīlēja, darīja viņus par mācekļiem un teica: „Jūs darīsiet to pašu!” Iet un darīt par mācekļiem visas tautas, ir Jēzus pavēle katram draudzes cilvēkam. Jēzus izvēlējās 12 cilvēkus un bija viņiem par svētību. Gribi būt līdzīgs Jēzum? Sāc kalpot cilvēkiem un esi par svētību!

Būt par svētību, tas nav kaut kas, kam īpaši jānobriest, tas nav kaut kas, kas patīk vai nepatīk, bet tas ir UPURIS!

Ja tu uzupurējies un esi par svētību, Dievs tevi svētīs un vairos. Dieva griba ir negrozāma!

Uzņemies kalpošanu mājas grupā un draudzē, uzņemies atbildību mājas grupā par cilvēkiem, uzņemies atbildību par cilvēkiem, kuri Dievu nepazīst, atver savu mājas grupu, esi par svētību vismaz vienam cilvēkam!

Ne visi mēs šodien varam atvērt savu mājas grupu, bet mēs visi varam būt par svētību vismaz vienam cilvēkam! Turies pie savas kalpošanas! Ne soli atpakaļ! Esi par svētību!

Draudzei tiek demonstrēts vēl viens klips.

Klipā ir redzama meitene Nastja, kura jau vairākus gadus ir draudzē. Viņa centās, bet nevarēja atvest nevienu cilvēku pie Dieva. Nastja nesamierinājās ar to, bet sāka studēt Ralfa Neibora grāmatas. Viņa neatlaidīgi lūdza Dievu, lai Viņš palīdz glābt cilvēkus no pazušanas. Dievs uzklausīja viņas lūgšanas un viena meitene Anna caur viņu tika izglābta. Tālāk mēneša laikā caur Nastju tika izglābti seši cilvēki un arī caur Annu arī vairāki cilvēki nāca pie Dieva.

Nav iespējama garīga izaugsme bez personīgām attiecībām ar Dievu un kalpošanu cilvēkiem.

Tad, kad tu izvēlies būt par svētību, Dievs svētī un Dievs vairo!

Es aicinu piecelties kājās uz lūgšanu tiem, kuri pieņem lēmumu, būt par svētību vienam neticīgam cilvēkam 2012. gadā!

Mācītājs ar cilvēkiem, kuri atsaucās šim aicinājumam, novada īsu lūgšanu.

Un tagad es aicinu iznākt draudzes priekšā uz lūgšanu tiem cilvēkiem, kuri grib atvērt savu mājas grupu 2012. gadā.

Lūk, prasības, kādām tev jāatbilst, lai tu varētu atvērt savu mājas grupu:

1. Tev jābūt draudzes vīzijā. Tev jāpieņem lēmums kalpot cilvēkiem, tā kā šo māca šajā draudzē. Tev jāpienes upuris, lai būtu draudzes vīzijā! Tev ir jābūt divu stundu ilgam lūgšanu laikam un jādzīvo tā kā Dievs grib, jākalpo cilvēkiem kā Dievs grib!

2. Tev jābūt uzticamam mazās lietās.

3. Tev ir jāiziet cauri visiem līdera celšanas etapiem: Aizsniegt, Nostiprināt, Apmācīt, Izsūtīt.

4. Jāatved pašam pie Dieva personīgi vismaz viens neticīgs cilvēks.

5. Tev regulāri jāapmeklē gan līderu grupu, gan sevis vadītā mājas grupa!

Es 2012. gadā atvēršu vēl vienu līderu grupu, kurā būs cilvēki, kurus es izvēlēšos no to cilvēku vidus, kuri atsaucās šim aicinājumam 2012. gadā atvērt savu mājas grupu!

Sprediķa beigās mācītājs novada īsu lūgšanu ar cilvēkiem, kuri atsaucās izaicinājumam 2012. gadā atvērt savu mājas grupu,

Svētrunas iztirzājumu rakstīja Marija Graudiņa