Es šodien sāku svētrunu sēriju par svētumu.
Pagaidām tiek plānoti divi sprediķi par šo tēmu, bet, iespējams, būs vairāk. Šodien mēs mācīsimies to, vai kristiešiem ir jāievēro desmit baušļi. Nākamajā svētdienā es mācīšu par tēmu „Desmit baušļi”, un katrs bauslis tiks iztirzāts un izskaidrots, ko tad tas patiesībā nozīmē. Nav tik vienkārši uzreiz saprast dziļāko jēgu, kas baušļos ir teikta, jo visiem desmit baušļiem ir tāda nozīme, kādu Dievs to ir paredzējis. Mēs reizēm izlasām un izprotam šo prasību virspusēji. Par to es mācīšu nākamajā svētrunā, bet šodienas tēma būs par to, vai šie baušļi ir jāievēro kristiešiem šodien. Šis jautājums ir aktuāls, jo es kā mācītājs bieži dzirdu cilvēkus apgalvojam, ka bauslība ir Vecā Derība, kas vairs neattiecas uz mums šodien. To vienmēr saka cilvēki, kuri grēko. Viņi saka: „Bauslība ir burta kalpība, tā ir kontrole, tu esi iejūgts, tu esi zem likuma, tu esi zem lāsta.” Šādā gadījumā nav jābrīnās, ka bezdievība iet plašumā, bet Dieva Valstība šeit zemes virsū samazinās, draudzes un kristieši ir vāji. Labākajā gadījumā viņi vispār vēl ir kristieši, sliktākajā gadījumā viņi ir reliģiozi cilvēki, kuri apmeklē baznīcu ieraduma pēc un domā par sevi, ka viņi tic Dievam. Draugs, sātans un ļaunie gari arī tic, trīc un dreb Dieva priekšā. Bet ticība ir kaut kas vairāk, kā tikai zināšanas un sajūtas. Ticība ir reāla darbība, dzīvošana Dieva gribā. Atbildi uz jautājumu „Vai kristiešiem ir jāievēro desmit baušļi?” es patiesībā vēl nesniegšu, bet visas svētrunas gaitā tu pats varēsi saprast, vai desmit baušļi mums ir vai nav jātur. Tiksim beidzot ar to skaidrībā! Lai mēs zinām, kāda ir patiesība un lai mēs zinām, kas mums ir jāklausa un kas nav jāklausa, kas mums ir jādara un kas mums nav jādara. Desmit baušļus aptuveni zina katrs – tev nebūs citus dievus pielūgt, tev nebūs elku tēlus darināt, tev būs tēvu un māti godāt, tev nebūs zagt, tev nebūs laulību pārkāpt, tev būs svētu sabata dienu turēt. Taču katram bauslim ir dziļāka nozīme, nekā šis viens teikums.

1.             Vārds „svēts”.

Lai mēs saprastu, vai mums ir jāievēro baušļi, mums ir jāsaprot, kas ir svētums. Mēs tikko pielūdzām Dievu un dziedājām: „Svētais, Viņš ir Svētais”. Bet ko nozīmē būt svētam? Dievs ir svēts, un Dieva svētumu raksturo desmit baušļi. Kā citādi lai mēs zinām, kas ir labs un ļauns, ja ne pēc baušļiem? Dievs ir radījis mūs pēc Sava tēla un līdzības. Dievs ievēro desmit baušļus. Viņš sešās dienās radīja visu un strādāja, bet septītajā atdusējās. Un tieši to pašu Viņš pavēlēja cilvēkiem, kā skan viens no baušļiem – tev būs svētu sabata dienu (svētdienu, dievkalpojuma dienu) turēt. Sešas dienas tev būs strādāt un septītajā atpūsties, veltot šo dienu Dievam un tas ir Dieva likums. Un tu vari brēkt un saukt, ka tā ir Vecā Derība un bauslība, bet, draugs, tā nav tikai bauslība vai likumi, tā ir Dieva daba. Tas ir pats Dievs. Desmit baušļi raksturo pašu Dievu, to, kāds Viņš ir. Vai tu vēlies iepazīt Dievu? Iepazīsti desmit baušļus! Protams, ir arī citas rakstu vietas Bībelē, kurās varam izlasīt, kāds ir Dievs, un tomēr šie desmit baušļi ietver visu Bībeli, visu Dieva vārdu un pašu Dievu. Pamatu pamats un Bībeles centrs ir tas, ka Dievs ir svēts, un Viņa svētumu raksturo desmit baušļi. Un Dievs sagaida no mums, ka arī mēs turēsim desmit baušļus. Turēt desmit baušļus nozīmē līdzināties Viņam.

Tu noteikti esi dzirdējis, ka mācītājs vai arī mēs cits citam sakām šādus vārdus: „Es sekoju Kristum.”? Jēzus ir viena no trīsvienīgā Dieva Personām. Un sekot Dievam nozīmē līdzināties savam Skolotājam, darīt to, ko darīja Viņš. Jēzus dzīvoja svētu dzīvi un Viņš turēja desmit baušļus. Tie ir Dieva baušļi, Viņa kārtība un Viņa daba. Ja es vēlos sekot Kristum un līdzināties Dievam, tad man nākas ņemt Viņa rakstura īpašības un pielietot tās. Ne tikai lasīt, bet arī būt tādam, kāds ir Viņš. Tas nozīmē cīnīties par to, lai es būtu tāds, kāds ir Dievs.

Mums nav vajadzīgi desmit baušļi, lai iemantotu glābšanu. Lai tiktu izglābti no elles un ievesti debesīs, mums desmit baušļi nav nepieciešami. Jēzus dāvā mums glābšanu bez maksas jeb precīzāk – Viņš ir samaksājis par mūsu glābšanu mūsu vietā. Jēzus mums dod glābšanu bez īpaša paklausības akta. Kad Dievs izveda Savu tautu Israēlu no Ēģiptes zemes, tika upurēts Lieldienas jērs, kas simbolizē Kristu, Kurš vēlāk tika upurēts par mūsu grēkiem. Bet, kad Israēla tauta izgāja no Ēģiptes, viņiem vēl nebija bauslības. Israēls to saņēma pēc tam, Sinaja kalnā caur Mozu. Tātad, lai viņi tiktu izvesti no Ēģiptes un lai tiktu izglābti, nebija nepieciešami baušļi. Lai cilvēks tiktu izglābts no elles, viņam ir jāpieņem Jēzus kā Kungs savā dzīvē. Tajā brīdī tev nav jābūt perfektam un ideālam, tev vienkārši jāpieņem Jēzus kā Kungs un jāsāk ar Viņu attiecības. Bet tad, kad tu esi pieņēmis Viņu kā savu Kungu un esi izglābts, lai paturētu savu glābšanu un iemantotu Dieva apsolījumus – visu to, ko Dievs tev ir paredzējis – tev nākas līdzināties Viņam, svētajam Dievam un turēt desmit baušļus. Caur Jēzus upuri tu esi svēts. Un tomēr, mēs esam nepilnīgi un neviens no mums nespēj pilnībā izpildīt bauslību, neviens! Ne es, ne tu – mēs to nevaram to pilnībā izpildīt. Mēs spējam to izdarīt pamatvilcienos, taču no iedzimtā grēka mēs paši vaļā tikt nevaram. Mēs bieži sadusmojamies, bieži pasakām to, ko nevajag teikt, un, lai arī kā mēs censtos, ne vienmēr mums viss sanāk pareizi. Un bez Jēzus upura mēs grēkojam un nonākam ellē. Caur Jēzus upuri esam svēti.

Kā noteikt to, kurš ir tas, kas patiešām tic Dievam, un kurš – netic? To var pateikt no tā, vai tu pazīsti Kristu un centies darīt desmit baušļus. Dievs redz tavu sirdi, vai tu dari visu no savas puses, lai pildītu desmit baušļus. Jo ja mēs tīši grēkojam, kā vēstulē ebrejiem ir rakstīts, tad vairs neatliek upuris par grēkiem. Ja mēs netīši grēkojam, tas nozīmē, ka Dievs redz, ka mēs neesam spējīgi izdarīt kādas lietas un pildīt Viņa gribu. Tādā gadījumā Viņš piedod un Jēzus upuris darbojas mūsu dzīvēs. Dievs grib, lai tu turpini lūgt un cīnīties, līdz tiec galā ar savu grēku vai problēmu. Tā ir cīņa līdz mūža galam. Lūk, kā atšķirt ticīgo no neticīgā. Ticīgais cenšas darīt Dieva gribu, viņš ir pieķēries Dievam. Bez Kristus nav iespējams tikt izglābtam.

Ko tad nozīmē vārds „svēts”? Bībelē šis vārds ir minēts 900 reizes. Tātad šis vārds ir ļoti būtisks. Vecās Derības laikā tas nozīmēja „atdalīt”, „nodalīt”. No Jaunās Derības grieķu valodas vārds „svētums” nozīmē – līdzīgs Dievam. Tas nozīmē arī nodalīšanos no pasaulīgā un veltīšanos Dievam kalpošanā. Svēts kļūst tas, kurš kļūst par Dieva īpašumu un kuru Dievs uzskata par savu. Vecajā Derībā templī bija svēti priekšmeti. Pirms tika doti baušļi, Dievs atklājās Mozum pie degoša ērķšķu krūma, sakot: „Novelc kurpes! Šī zeme ir svēta.” Tā bija svēta zeme un svēta diena. Kas šodien ir par dienu? Svētdiena, svēta diena. Šī diena ir svēta tam Kungam. Nav nozīmes, vai kādā citā pasaules vieta šī svētā diena ir cita diena, bet ir svarīga šī viena diena, kuru mēs veltam tam Kungam. Jaunā Derība maz runā par svētiem priekšmetiem, tajā ir svēts Dievs un svēti cilvēki. Vairākās apustuļu vēstulēs tiek lietota uzruna „svētie”, „svētajiem”. Mēs, kas sekojam Kristum un turam desmit baušļus, esam svētie! Reiz es zvanīju kādai māsai Kristū un teicu viņai: „Čau, svētā!” Viņa nezināja, ko atbildēt. „Es nezināju, ka esmu svēta!” Tagad tu zini! Ja tu esi pieņēmis Jēzu kā savu Glābēju, ja tu centies darīt Viņa gribu, tu esi svēts. Svēts Dieva īpašums. Vai tu zini, ka Dievam ir sava apsardzes sistēma, ka neviens nespēj tevi nozagt? Ja Dievs tevi sargā, neviens nespēj tev nodarīt pāri.

Svēts ir tas, kas ir nodalīts un nošķirts no pasaules, no grēka. Tas ir tāds cilvēks, kas dzīvo tā, kā vēlas Dievs. Pazīt Dievu, meklēt Viņu un darīt Viņa gribu nozīmē turēt desmit baušļus. Jaunajā Derībā ar vārdu „svēts” var saprast arī dziļas, iekšējas attiecības ar Dievu. Un tas nav nekas svešs arī Vecajā Derībā. Taču Jaunajā Derībā tas īpaši tiek izcelts. Tās ir attiecības, kas vada cilvēka domas un darbus attiecībā pret Dievu un citiem cilvēkiem. Mūsu svētums nenāk no ārpuses, bet gan no iekšpuses. Mēs paklausam bauslim nevis tāpēc, ka tā ir pateicis kāds cilvēks, stingrais oligarhs vai diktators, pat ne mācītājs, bet gan ikviens, kurš pazīst Dievu, jau domā tā, kā vēlas Dievs, un savā būtībā ir tāds, kas nevēlas pārkāpt desmit baušļus. Tās ir dziļas attiecības ar Dievu no iekšienes.

Vai tev patīk šī tēma? Pēdējā laikā es esmu vairāk sācis mācīt, ne tikai sludināt: „urrā, urrā, aleluja, mēs visu spējam!” Kad es sāku vairāk mācīt, es redzu, ka cilvēki vairāk klausās un skatās. Un arī mēs draudzē kļūstam kuplāks pulks. Jo mums patīk mācīties, ne tikai saukt „urrā, urrā”! Ar „urrā” ir par maz! Ir vajadzīgs zināt, kā panākt šo „urrā”, šo uzvaru mūsu dzīvēs. Vai desmit baušļi ir jāievēro kristiešiem? Lai kļūtu par uzvarētāju savā dzīvē, ir nepieciešamas iekšējas attiecības ar Dievu caur desmit baušļiem.

Vēl grieķu vārds „svētums” norāda uz brīvību no morālām kļūdām. Kā to saprast? Tā ir iekšēja brīvība no morālām kļūdām. Morālas kļūdas ir grēks. Svētums faktiski ir iekšēja brīvība no grēka un harmonija ar pilnīgo Dievu. Nevis tāpēc, ka nedrīkst grēkot, bet tāpēc, ka no iekšienes tu esi tādās attiecībās ar Dievu caur Jēzu Kristu, ka tu Viņu lūdz, pielūdz un apmeklē draudzi. Svētais Gars mājo tevī, ka tu savas domas vērs uz augšu. Svētais Gars pamudina tevi domāt tā, kā domā Dievs. Un tev ir iekšēja brīvība caur Jēzus Kristus upuri negrēkot. Tu vari negrēkot un izpildīt desmit baušļus. Ne perfekti, bet pamatā. Tas nenozīmē, ka prātā nenāks kādas grēcīgas domas, bet pamatā ir iespējams turēt un darīt desmit baušļus. Tas viss notiek no iekšpuses. Nevis tāpēc, ka man pateica, un es daru, bet gan tu pats tā domā un nevēlies grēkot. Tā ir iekšēja brīvība no grēka. Ja tu cīnies un tev sanāk sagrēkot, Jēzus piedod tavus grēkus, tu ej nākamajā cēlienā un centies dzīvot svētu dzīvi. Viena un tā pati problēma tev būs tik ilgi, līdz tu netiksi ar to galā.

Vai mums katram nav kādas problēmas, kas atkārtojas nepārtraukti? Tev šī problēma paliks līdz mūža galam, ja tu beidzot nepieliksi tai punktu. Šīs problēmas iemesls ir grēks, kuru tu vēl joprojām dari. Jo visam, ko tu dari, ir sekas tavā dzīvē. Visa Jaunā Derība runā par svētu dzīvi, par praktisku svētumu ikdienā. Ja jau baušļi ir Vecā Derība, par kādu svētumu runā Jaunā Derība? Par kādu svētumu runā Jēzus Kristus un apustuļi savās vēstulēs?

Jehova Kadeš ir Dieva Vārds. Bībelē Dievam ir dažādi īpašvārdi – Jehova, Jahve, Cebaots un citi. Jehova Kadeš ebreju valodā nozīmē „Svētais”. Tātad Svētais Dievs. Viņš ir absolūts, perfekts un ideāls. Desmit baušļi norāda uz Viņa raksturu – kas Viņam nepiemīt vai piemīt. Un ja baušļos iedziļinās tikai virspusēji, daudz neko tur nevar noskaidrot, bet ja baušļus izpēta dziļi un pamatīgi, caur tiem visā pilnībā atklājas Dieva raksturs. Svētums ir galvenais Dieva atribūts un galvenā Viņa īpašība. Vai tu vari aptvert to, ka Dievs ir ideāls un bez vismazākās vainas, tīrs, bez grēka? Viņš tāds ir.

Dievs ir tik svēts, ka ir nepieejams nesvētam cilvēkam. Dievs nevar tevi pieņemt, ja tu esi grēcinieks. Nav iespējams Dievam būt saskarsmē ar samaitātu cilvēku. Taču caur Jēzus Kristus upuri tas ir iespējams. Jo Kristus asinis mūs nomazgā no grēka, un Dievs skatās uz mums kā uz svētiem. Aizdomājies par to, kādu žēlastību Dievs ir izrādījis cilvēkiem! Mums var būt attiecības ar Svēto. Mums ir Viņa aizsardzība un gādība. Dievu nav iespējams apgānīt. Lai arī kā cilvēki cenšas apķēzīt Viņa vārdu, Dievu nav iespējams padarīt nešķīstu, netīru, jo Viņš bija, ir un būs svēts. Dievs negrēko un ir pilnībā no grēka nodalīts.

2.             Kas ir svētums?

Kas ir svētuma formula? Svētums nozīmē – nodalīts no grēka un nošķirts no pasaules. 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=10. Desmit baušļi. Tā ir svētuma formula. Desmit baušļi raksturo un nosaka, kas ir svētums. Vai tu gribi līdzināties Dievam? Esi tāds, kā Viņš! Dievs ir atstājis desmit īpašības, kādiem mums jābūt.

„Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.” (2. Tesaloniķiešiem 3:3)

„No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami.” (1. Korintiešiem 4:2)

Pirmkārt, Dievs ir uzticams. Otrkārt, Viņš prasa no mums, ka mēs būtu uzticami. Viens no netīrākajiem un nopietnākajiem grēkiem ir netiklība, laulības pārkāpšana. Kāpēc Dievs tik ļoti uzsver šo grēku, Jaunajā Derībā par to tik daudz ir lasāms, Jēzus un apustuļi par to runā? Jo šis grēks vistiešākajā mērā ir saistīts ar uzticību. Kad cilvēki pārkāpj uzticības zvērestu viens pret otru, tas Dievam ir jo īpaši sāpīgi, nepatīkami un pretīgi. Jo Dievs ir uzticams un Viņš sagaida, ka arī mēs būsim Viņam uzticami. Šis bauslis norāda uz neuzticamību, un tas ir smags grēks. Nav smagu vai vieglu grēku, un tomēr ir atšķirība starp tiem.

3.             Kas ir desmit baušļi?

Vecajā Derībā desmit baušļi ir nosaukti par derības vārdiem. Derība ir līgums starp cilvēku un Dievu. Cilvēks un Dievs slēdza līgumu, un šajā līgumā bija desmit punkti. Dievs no savas puses apsolīja svētības un vairošanos, mūžīgu dzīvību un vēl vairāk, bet cilvēks no savas puses apsolīja turēt desmit baušļus. Ja tu vēl šaubies par desmit baušļiem, lasi tālāk un tev viss būs skaidrs. Jaunajā Derībā desmit baušļi tā arī tiek saukti – par baušļiem. Vecās Derības patriarhiem bija īpašas vietas, kur viņi pielūdza Dievu. Jēkabs sapnī redzēja Dievu un atzīmēja to vietu, uzliekot akmeni. Īzaks sapnī redzēja Dievu, runāja ar Viņu un atzīmēja to vietu. Tas bija laiks, kad cilvēkiem vēl nebija doti baušļi. Bet patriarhi tajā vietā, kurā atklājās Dievs, uzcēla Viņam altāri. Vēlāk, kad tauta vairojās, kad jau caur Mozu Dievs bija devis desmit baušļus, tika uzcelta derības telts. Tā bija saiešanas vieta – vieta, kur tikties ar Dievu. Vēlāk šī telts pārtapa par templi. Un templis bija ticīgo centrālā vieta, kur pulcēties, lai satiktos ar Dievu. Tur notika upuru pienešana Dievam. Tempļa vissvētākajā vietā, nodalītā telpā, tika novietots šķirsts un tur priesteris iegāja tikai vienu reizi gadā. Reizēm šis priesteris no turienes ārā neiznāca, jo nomira. Viņš nomira Dieva klātbūtnē, jo acīmredzot nebija pietiekami šķīstījies un nebija pietiekami svēts. Tāpēc priesteriem pie kājas sēja speciālu aukliņu ar zvaniņiem, un, kad pārāk ilgi viņš nenāca ārā, tad viņu no turienes izvilka. Dievs ir svēts un nesvēts cilvēks nevar ieiet Dieva klātbūtnē.

Kas tad atradās šajā vissvētākajā tempļa vietā, derības šķirstā? Kas tur bija tāds, ka priesteri mira, pieskaroties šķirstam? Kad Dieva vīrs Dāvids pārnesa šķirstu, tam netīšām pieskārās divi cilvēki un nomira. Kas bija šis svētums? Draugs, tur bija desmit baušļi, Dieva un cilvēka derības vārdi. Lūk, kas ir svētums. Kā var kalpot neredzamam Dievam? Turot desmit baušļus. Kā var būt attiecībās ar neredzamo Dievu? Turot desmit baušļus. Nākot templī, cilvēki pienesa savu upuri par grēkiem un upurēja dzīvniekus, lai nonāktu Dieva tuvumā. Bet Jēzus atnāca un upurēja sevi par mūsu grēkiem, lai varam atjaunot attiecības ar savu Debesu Tēvu. Tādējādi mums šodien nav jāpilda Vecās Derības upurēšana vai pilsoniskie pienākumi. Tie gan mums ir noderīgi pamācībai, bet ne pildīšanai. Caur Jēzu mēs esam svēti un mums ir pieeja pie Dieva. Taču, ja mēs gribam palikt attiecībās ar Dievu, iemantot mūžīgo dzīvību, ja mēs gribam savā dzīvē redzēt piepildāmies Dieva apsolījumus jeb svētības, mums ir nepieciešams pildīt desmit baušļus. Tādā veidā mēs iepazīstam un tuvojamies Dievam. Tuvoties Dievam ir iespējams ne jau tikai lūdzot, bet pildot Viņa gribu. Būt līdzīgiem Dievam. Un desmit baušļi atklāj Dieva raksturu.

Varbūt tu domā – bet Dievs taču ir mīlestība! Mīlestība komforta apstākļos. Bet nav iespējama tuvošanās un kalpošana Dievam, dzīvojot komfortablu dzīvi. Desmit baušļi tika doti Dieva izpirktai tautai. Un tie bija nepieciešami, lai ieietu apsolītajā zemē un saglabātu brīvību, ko Dievs dāvāja Israēla tautai.

Desmit baušļi patiesībā jau pastāvēja pirms Dievs tos iedeva Mozum! Jau 1792. gadā un 1750. gadā pirms mūsu ēras sarakstītie Bābeles ķēniņa Hammurapi likumi ir saistīti ar desmit baušļiem. Lai arī šajā kodeksā baušļi bija sagrozīti un papildināti, tie tur bija. Arī šodien mūsu valsts likumdošana vairāk vai mazāk ir balstīta uz desmit baušļiem. Lai arī kā cilvēki censtos šos baušļus izkropļot, tie visur ir redzami. Tas, ka Dievs vairs nav šajos likumos, tas ir skaidrs. Paši pirmie baušļi ir novākti (tev būs mīlēt savu Dievu, neveidot elku tēlu, turēt svēto dienu, nebūs Dieva vārdu nelietīgi valkāt), taču pārējie, piemēram, tev nebūs zagt, darbojas. Par likuma pārkāpumu draud sods. Arī laulību sargā likums. Kāpēc jau agrīnajos rakstos pirms Mozus ir sastopami desmit baušļi? Atbilde ir vienkārša: desmit baušļi ir vienmēr bijuši, tie ir tagad, un desmit baušļi vienmēr būs. Tāds ir mūžīgais un svētais Dievs!

Jēzus apustulis Pāvils saka, ka Dieva baušļi ir katram cilvēkam sirdī rakstīti. Katrs cilvēks, kurš grēko, jūtas slikti. Piemēram, geji un lesbietes. Dieva Vārds saka – geji ir apmainījuši dabisko kopdzīvi ar pretējā dzimuma pārstāvi ar sava dzimuma pārstāvi. Tu domā, ka viņiem tas patīk? Ja tu parunāsi ar viņiem tuvāk, un es to esmu darījis, viņi patiesībā ir ļoti nelaimīgi cilvēki. Viņi paši netiek galā ar šo problēmu, viņi tādi arī ir – grēka sabojāti un nesvēti Dieva acīs. Iespējams, šis grēks pat ir pārmantots no paaudzes paaudzē. Šāds cilvēks ir sagrozīts un pretdabisks. Tas nav Dieva prāts un Dieva griba. Dievs ir paredzējis laulību starp vīrieti un sievieti, seksu tikai laulībā. Un ar pretējā dzimuma pārstāvi. Grēcinieki ir nelaimīgi, jo Dieva likumi ir rakstīti katra cilvēka sirdī. Kad cilvēks pārkāpj Dieva likumu, viņa dzīve ienāk diskomforts un disbalanss. Šādi cilvēki izposta ne tikai savu dzīvi, bet arī apkārtējo dzīves. Lūk, no kurienes slimības, kari, bērnu nami, nabadzība, ciešanas un tā tālāk. Starp citu, mūsdienu jaunā slimība AIDS ir ļoti saistīta ar homoseksuālismu. Fredijs Merkūrijs bija homoseksuālists un nomira no šīs slimības. Es tajā saredzu Dieva sodu. Dieva likumu ignorēšana atnes postu cilvēka dzīvē.

Desmit baušļi, kas ir rakstīti Bībelē, atšķirās no jebkādiem citiem likumiem ar to, ka tie ir radikāli. TEV NEBŪS un TEV BŪS. Tas ir radikāls Dieva vārds. Psihologi, kuriem sešus gadus skolā ir skalotas smadzenes ar dīvainām mācībām, apgalvo, ka ir melns, balts un pelēks. Bet Dievs ir svēts, ideāls, perfekts. Nav vidusceļa un nav šķīstītavas. Nav otrreizējas iespējas atgriezties no grēkiem, jo tikai vienreiz cilvēks dzīvo, pēc tam mirst, un tad ir tiesa. Paldies Dievam par draudzi „Kristus Pasaulei”, paldies, ka mums ir skaidra galva un skaidra saprašana. Kāda tumsa šodien valda visapkārt! Jo vairāk es tuvojos Dievam, jo vairāk saprotu, kāda nejēdzība ir visapkārt. Dievs, svētī Latviju!

Desmit baušļi ir Satversme jeb Konstitūcija. Tas ir Dieva pamatlikums, uz kura balstās Dieva Valstība. Bībelē ir daudz un dažādas rakstu vietas, bet tās visas ir jāskatās caur Jēzus Kristu un desmit baušļiem. Desmit baušļi ir patiesa kristieša uzvedības kodeksa pamats. Šajos baušļos ir atrodams viss – tas, ka Dievs ir mīlestība, žēlastība. Tu nevari ņemt no Bībeles kādu rakstu vietu un tulkot to pretēji tam, kādi ir desmit baušļi.

Četri pirmie baušļi attiecās uz attiecībām ar Dievu. Pārējie seši attiecās uz attiecībām ar cilvēkiem. Jēzus saka: visa bauslība ir savilkta kopā – mīli Dievu no visas savas sirds, dvēseles, prāta un spēka un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Attiecības ar Dievu ir cieši saistītas ar attiecībām ar cilvēkiem. Vai tu zini, kā var pateikt, kādas ir cilvēka attiecības ar Dievu? Tādas, kādas ir šī cilvēka attiecības ar cilvēkiem.

4.             Kāds tad ir desmit baušļu mērķis?

Baušļu mērķis jeb centrs ir mīlestība pret Dievu. Tā ir Dieva mīlestība uz mums, mūsu mīlestība uz Viņu un uz cilvēkiem.

„Un tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.” (5. Mozus 6:5)

Tā ir Vecā Derība. Un šie ir tie paši vārdi, kurus lietoja Jēzus; ka visa bauslība un pravieši ir kopā savilkti mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko. Jēzus neatnesa neko jaunu, kā tikai to, ka upurēja sevi par mūsu grēkiem, bet viņš piepildīja bauslību. Viņš atgādināja Veco Derību un to, ka visa centrā ir mīlestība. Baušļu turēšana ir mūsu mīlestība pret Dievu. Kad es turu baušļus pret cilvēkiem, tā ir mana mīlestība pret viņiem. Mīlestība nav tikai izjūtas, bet reāla darbība attiecībā pret Dievu un cilvēkiem. Ko tu dari cilvēkiem, to tu dari Dievam!

5.             Vai Jēzus atcēla desmit baušļus?

Šie ir ierasti grēcinieku un reliģiozu cilvēku maldi. Ko par to saka Bībele? Vai kristiešiem ir jāievēro desmit baušļi vai nē? Jautājam to Jēzum, un Viņš atbild:

„Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais Debesu valstībā; bet, ja kas dara un māca, tas būs liels Debesu valstībā. Jo Es jums saku: ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit Debesu valstībā.” (Mateja 5:17-20)

Jēzus paaugstināja standartu un atgādināja, kam ir domāti baušļi. Runa pat nav par to, ka tos varētu nepildīt. Caur Jēzus upuri mēs nonākam Dieva klātbūtnē un piepildām baušļus.

„Un viens no tiem, bauslības mācītājs, kārdinādams Viņam jautāja un sacīja: “Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis bauslībā?” Bet Jēzus tam sacīja: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši.” (Mateja 22:35-40)

Jēzus runāja no Dieva, no Svētajiem Rakstiem. Dievu, savu Kungu mīlēt, ir augstākais un pirmais bauslis. Vai Vecā, vai Jaunā Derība – runa ir par vienu un to pašu: mīlēt Dievu un savu tuvāko. Draugs, mīlestība pret Dievu un cilvēkiem izpaužas caur desmit baušļiem. Kaut vai tā pati evaņģelizācija un cilvēku vešana pie Dieva, – tās pamatā ir mīlestība. Jēzus saka: „Ejiet un dariet par mācekļiem.” Ja arī Viņš tā neteiktu, mums tas būtu skaidrs pēc baušļiem. Ja tu mīli savu tuvāko, tad ej un izglāb viņu no pazušanas! Cik Dievs ir labs, ka devis mums desmit baušļus!

Jēzus atnāca un atcēla nevis baušļus, bet rituālo šķīstīšanos Dieva priekšā. Jēzus ir upuris, kas mūs šķīsta Dieva priekšā. Tas ir viens upuris par visiem grēkiem. Ikvienam, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls un to apliecina, grēki ir piedoti un atnāk Dieva klātbūtne. Visa Israēla valsts pastāvēja uz reliģiski pilsoniskiem likumiem, kas visi tika pakārtoti desmit baušļiem. Jēzus atnāca un piepildīja bauslību.

„Pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri padarīti svēti pavisam.” (Ebrejiem 10:10)

„Apgraizīšana vai neapgraizīšana par sevi nav nekas, bet galvenais ir Dieva baušļu pildīšana.” (1. Korintiešiem 7:19)

Baušļi ietver tavu personīgo laiku lūgšanās ar Dievu. Šajā laikā ir ietverts viss! Caur Kristu izglābts cilvēks nav morāli pilnīgs, bet turot baušļus, viņš ir attaisnots, ja tīši negrēko. Dievs redz, ja cilvēks cenšas. Viņš redz, vai tu vari, vai nevari. Pāvils saka:

„Jo baušļi: tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs iekārot un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemami kopā šinī vārdā, proti: mīli savu tuvāko kā sevi pašu.” (Romiešiem 13:9)

Šeit ir runa par tiem baušļiem, kas ir attiecībā pret cilvēkiem.

Dievs grib, ka tu esi svēts.

„Bet, sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts: esiet svēti, jo Es esmu svēts.” (1. Pētera 1:15-16)

„Nemūžam tur nekas neieies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā.” (Atklāsmes grāmata 21:27)

„Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs To Kungu.” (Ebrejiem 12:14)

Bez desmit baušļu turēšanas neviens cilvēks neredzēs Dievu un mūžīgo dzīvību. Bez desmit baušļiem tu vari tapt izglābts, bet nevari paturēt savu glābšanu, ja tu necīnies darīt Dieva gribu, līdzināties Viņam.

„Ārā paliek suņi, burvji, netikļi, slepkavas, elku kalpi un visi, kas mīl un runā melus.” (Atklāsmes grāmata 22:15)

Šeit ir runa par bezdievjiem, kas neiemantos Dieva valstību. Desmit baušļu pārkāpšana noved pazušanā, ellē.

„Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību. Un daži no jums bija tādi. Bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus Vārdā un mūsu Dieva Garā.” (1. Korintiešiem 6:9-11)

Kam tu tici? Es ticu Dieva vārdam. Ir jāpieliek visas pūles, lai dzīvotu svētu dzīvi.

„Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mantkārība lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederas.” (Efeziešiem 5:3)

Centies pat no savām domām izraut ārā visu, kas nav tīkams Dievam.

„Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti.” (Filipiešiem 2:12)

Es tev saku to pašu šodien. Tu tagad lasi Dieva Vārdu par svētumu, bet arī ikdienā gādā, ka topi svēts un turi desmit baušļus.

„Jo, ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upuris par grēkiem.” (Ebrejiem 10:26)

Ja tu esi pieņēmi Jēzu, bet tīši grēko un nedari no savas puses visu, lai sekotu baušļiem, tad vairs neatliek upuris par grēkiem, un tas nozīmē, ka tu zaudē glābšanu.

Debesu Tēvs, Svētais, Dzīvais Dievs, kas esi pilnīgs, absolūts un perfekts, Tu atsūtīji savu Dēlu Jēzu Kristu, Tu nāci virs zemes, nomiri par mūsu grēkiem, izpirki mani no elles, ka man šodien var būt attiecības ar Tevi! Nav labākas dzīves par to, kā dzīvot Tavā gribā. Tēvs, es turu desmit baušļus, kaut arī domās un niansēs ikdienā pie manis parādās kādas nesvētas iezīmes. Es slavēju Tevi par Tavu upuri, ka tas šķīsta mani no maniem grēkiem, un es palieku Tavā klātbūtnē. Palīdzi man Tava Vārda gaismā redzēt manī tās nepilnības, kur es šauju garām mērķim, eju pretēji Tavai gribai. Dari mani svētu. Dari mani pilnīgu. Palīdzi man iet šo ceļu un cīnīties par katru zemes strēlīti, jo es gribu iemantot visus Tavus apsolījumus! Ka Tu mani svētīdams svētīsi un vairodams vairosi. Es apbrīnoju Tevi, Dievs, kāds ir Tavs raksturs, kāds Tu esi, Kungs! Kā Tu atklāj sevi caur šiem desmit baušļiem! Tu esi svēts. Es gribu būt svētīts, es gribu vairoties, Kungs. Es gribu daudzus vest pie taisnības, pie gaismas. Es gribu daudzus izglābt no elles un ievest debesu valstībā! Kungs Jēzu, svētī draudzi „Kristus Pasaulei”, svētī ikvienu šajā vietā. Lai viss, kas nesvēts, aiziet no mums. Ka mēs apzināmies savas nesvētās lietas un cīnāmies. Bībele saka – jūs neesat vēl līdz asinīm cīnījušies pret grēku. Ka mēs cīnāmies pret grēku un par Tavu gribu un Tavu prātu mūsu dzīvēs. Ka mēs lūdzam, gavējam, meklējam Tavu vaigu, darām Tavu gribu, slava Tev! Šķīstī, Dievs, savu draudzi! Mēs pielūdzam Tevi, Svētais! Āmen!

Mārča Jencīša svētrunu pierakstīja Ieva Našeniece