Kas ir vīzija? No skaidrojošās vārdnīcas – iedomu vai sapņu tēls jeb arī personas vai organizācijas visaugstākās tieksmes vai ideāli, vai tie tavi vai organizācijas. Vīzija, augstākais ideāls, pēc kā viņi tiecās, kas nosaka arī tās vēlamo stāvumu un nākotni. Viņi to redz, viņi to ir uzzīmējuši, uzrakstījuši, ideāls, redzams tēls, saprotams, uz kurieni mēs tiecamies. Paralēli vīzijai ir arī mērķi, un lai mērķus sasniegtu, ir vajadzīgs darbības plāns, ko sauc par stratēģiju, tāpēc vīzija ietver gan mērķus, gan stratēģiju. Vīzija ir augšā, pēc tam ir mērķi un stratēģija. Viens bez otra nedarbojas. Mērķis ir tas, ko vēlas īstenot, cenšas sasniegt vai ir arī kāds nolūks, konkrēts mērķis, vieta, objekts, kas ir jāsasniedz, ejot vai braucot, vai sacīkstēs. Distances galapunkts, sporta sacensībās – finišs, mērķis ir sasniegt finišu.

Ja ir galvenais tēls vai ideāls, ko tu gribi sasniegt, tad ir jābūt arī mērķiem, kā to sasniegt, jo šis tēls var būt nesasniedzams viena cilvēka dzīves laikā pat, tāpēc ir apakšā dažādi mazie un lielie mērķi, kā to sasniegt. Un stratēģija pēc būtības ir plašu militāro operāciju sagatavošana, plānošana un īstenošana, kā arī vienkārši darbības principi, darbību kopums kāda nozīmīga mērķa sasniegšanai. Vīzija, augstākais ideāls, mazie mērķi ir īstermiņa mērķi, lielie mērķi ir ilgtermiņa mērķi. Mērķiem ir jābūt izmērāmiem, ceļā uz lielākiem mērķiem, kas ietilpst vīzijā, bet, lai sasniegtu šos mērķus, ir vajadzīga stratēģija. Ja kāds posms no šī iztrūkst, tad vīziju nevar realizēt. Kāpēc ir vajadzīgi mazi un lieli mērķi? Tāpēc, ka lielie mērķi ir sasniedzami soli pa solim, piepildot mazus mērķus, kurus var izmērīt. Un gan mazus, gan lielus mērķus nevar sasniegt bez izstrādāta plāna, kā to izdarīt, tāpēc ir vajadzīga stratēģija. Jāraksta ir uz papīra mērķi un vīzija. Statistika vēsta, ka cilvēki, kas uzraksta uz papīra un tie, kas neuzraksta uz papīra, viņiem ir vīzija, bet, piemēram, viņiem skolā pajautāja: “Vai tev ir vīzija?”. Tie, kas uzrakstīja uz papīra, tie arī sasniedza šos mērķus, sasniedza arī par tiem, kas neuzrakstīja, jo tie, kas neuzrakstīja to uz papīra, tie arī nesasniedza savus mērķus. Jābūt ir sistemātiskam darbam, arī mūsu draudzei ir vīzija, mērķi, stratēģija, darbības plāns un struktūra. Katrai mājas grupiņai ir jābūt vīzijai, mērķiem un stratēģijai, katram savā personīgajā dzīvē arī ir jābūt vīzijai, mērķiem un stratēģijai un darbam.

Mums ir vīzija “Dievs svētī Latviju”, uz kuru cilvēki brauc, nevis bēg. Garīga, sociāla un ekonomiski plaukstoša valsts. Tas ir mūsu ideāls. Cilvēkiem, kas ārpus mūsu draudzes, var būt nesaprotami – “Jēzus asinīs Latvija šķīstīta baltāka kā sniegs”. Mēs vēlamies, lai katrs cilvēks Latvijā iepazīt Kristu, lai visa Latvija atzīst Kristu. Ir mērķi, lai to sasniegtu. Mērķi ir sekojoši: uzcelt mājas grupu draudzi Latvijā, glābts cilvēks ir cilvēks, kas ir pieņēmis Kristu un ir ienācis draudzē, viņš ir nostiprināts, kurš pēc tam arī nes augļus, nes pienesumu, lai šo mērķi realizētu kopā kā draudze. Uzcelt mājas grupu draudzi Latvijā – Rīgā kā bāzes draudzi, un, no šejienes izejot, visā Latvijā. Turklāt, mums ir stratēģija – Dieva vadība caur divpadsmit. Tas ir veids, kā mēs to darām. Mums ir mērķi uzcelt draudzes katrā rajona centrā, katra rajona centra draudzes mērķis būs izveidot draudzes filiāles katrā rajonā un ciematā, mājas grupiņas katrā daudzdzīvokļu namā, katrā ciematā, dažādās organizācijās, valsts struktūrās. Tie ir mērķi, protams, kad mēs būsim tikuši galā ar Latviju, tad mēs brauksim misijā uz Eiropu, un tad no Eiropas uz pasauli. Tie ir mērķi, kuriem nepietiks pat mūsu dzīves ilguma, šis mērķis sniedzās daudz tālāk par mūsu dzīves ilgumu, arī vīzija, stratēģija sniedzas, kaut arī stratēģija ir elastīga.

Mums ir Dieva vadība caur divpadsmit, ko tas nozīmē?

Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. (Lūkas evaņģēlijs 19:10)

Jēzus atnāca ar konkrētu mērķi, vīziju un stratēģiju, kā to izdarīt. Viss, ko Viņš darīja, bija pakļauts šai vīzijai.

Bet Viņš tai neatbildēja neviena vārda. Tad Viņa mācekļi pienāca, lūdza Viņu un sacīja: “Atlaid to, jo tā brēc mums pakaļ.” Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Es esmu sūtīts vienīgi pie Israēla cilts pazudušajām avīm.” (Mateja evaņģēlijs 15:23-24)

Viņu mocīja ļaunie gari, un Jēzus negribēja viņu dziedināt, bet tā kā viņa ļoti uzmācīgi staigāja pakaļ, Jēzus tomēr viņu dziedināja, bet Viņš piebilda, ka ir sūtīts vienīgi pie Izraēla cilts pazudušajām avīm. Redzi, kāpēc Jēzus atteica viņai dziedināšanu? Tāpēc, ka viņa nebija no Izraēla tautas. Kas tas ir par rasismu? Tā var šķist. Realitātē tā bija stratēģija, lai aizsniegtu tos cilvēkus, kas nav izraēlieši, vispirms ir jāaizsniedz paši izraēlieši. Tie bija Jēzus mērķi, stratēģija, Viņš koncentrējās uz izraēliešiem. Pēc tam Jēzus viņiem pavēlēja iziet pa visu pasauli. Un šie izraēlieši pēc tam izgāja pa visu pasauli. Jēzus atnāca gan ar vīziju, gan ar mērķiem, gan ar konkrētu stratēģiju, kas ir redzama, kā Jēzus kalpoja šeit, virs zemes.

Kāda bija Jēzus vīzija, šis ideāls?

Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. (Mateja evaņģēlijs 6:10)

Līdzīgi kā Lūkas evaņģēlijā: “Gods Dievam augstībā, miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts”. Šī vīzija paredz, lai katrs cilvēks būtu attiecībās ar Dievu, lai katra valsts ir attiecībās ar Viņu, lai likumdošana tiek sakārtota saskaņā ar Viņa gribu, lai cilvēki varētu dzīvot mierā un saticībā, lai nāk Viņa valstība, kāda tā ir debesīs, lai tāda ir arī uz zemes nodibināta.

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. (Jāņa evaņģēlijs 3:16)

Viņa redzējums ir, lai Viņa valstī varētu nākt, katrs var pieņemt Viņa upuri, lai katrs var atzīt Viņu, lai neviens nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Arī šeit pēc dzīves virs zemes katrs cilvēks maksimāli, pēc tam pēc zemes dzīves, būtu kopā ar Viņu debesu valstībā. Kā šo vīzijas piepildīšanu Jēzus redz? Ko Bībele saka par to, kā šī vīzija ir jāpiepilda?

Sacīdams: tiešām, svētīdams Es tevi svētīšu un vairodams tevi vairošu. (Ebrejiem vēstule 6:14)

Tātad šī vīzija, Dieva redzējums un Viņa stratēģija, lielie un mazie mērķi ir caur vairošanos – caur draudzi. Augot grupām un augot draudzēm, nevis kad vienkārši ir daudz cilvēku, bet šie cilvēki tiešām ir iepazinuši Kristu. Draudzes uzdevums ir iepazīstināt cilvēkus ar Kristu, vairoties, augt. Un draudze faktiski ir šī Dieva valstības pamats jeb bāze uz zemes, jo draudze ir patiesības balsts un pamats.

Un tavi pēcnācēji būs kā zemes pīšļi, un tu izpletīsies uz rietumiem un austrumiem, uz ziemeļiem un dienvidiem, un tevī un tavos pēcnācējos visas zemes tautas būs svētītas. (1. Mozus grāmata 28:14)

Šie vārdi ir veltīti patriarhiem. Tāpat arī rakstvieta, kas daudziem ir telefonos un kalendāros uzlikta kā bilde.

Un Viņš tam lika iziet ārā un sacīja: “Skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes; vai tu spēj tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēju,” Viņš tam sacīja. (1. Mozus grāmata 15:5)

Dievs izveda vienu cilvēku Ābrahāmu ar mērķi skatīties debesīs un skaitīt zvaigznes debesīs, kuras nav izskaitāmas, ar mērķi, lai vairojās tādā veidā, ka šie cilvēki, kas vairojās, ir kontaktā ar Dievu. Jaunās Derības izpratnē tā ir draudze. Caur draudzes celšanu, caur vairošanos, un tāpēc ka draudze tiek celta, nevis kaut kā, kāds kaut ko runā, kāds sludinās, kaut ko uzdziedās un viss būs. Tas ir ļoti tālu no patiesības, ir vajadzīgi mērķi, stratēģija un ļoti daudz dažādu aspektu. Dievs Savas vīzijas piepildīšanos redz caur vairošanos. Vīziju Viņš piepilda ar cilvēku rokām. Dievs nodod Savu redzējumu cilvēkiem, un cilvēki šo vīziju piepilda.

Tu vadīji Savu tautu kā avis ar Mozus un Ārona rokām. (Psalms 77:21)

Kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā, bet, kur daudz sapratīgu padomdevēju, tur viss izdodas labi. (Salamana pamācības 11:14)

Dievs savu vīziju, kas Viņam ir sirdī – “Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes” – ir paredzējis piepildīt ar cilvēku rokām.

Un Tas Kungs teica Ābrāmam pēc tam, kad Lats no viņa bija šķīries: “Pacel savas acis un raugies no tās vietas, kur tu atrodies, uz ziemeļiem un dienvidiem, uz austrumiem un rietumiem jo visas tās zemes, ko Es tev rādu, Es uz mūžīgiem laikiem došu tev un taviem pēcnācējiem. Un Es darīšu tavus pēcnācējus itin kā zemes pīšļus; ja kāds var saskaitīt zemes pīšļus, tas arī tavus pēcnācējus varēs saskaitīt. Celies, pārstaigā zemi tās garumā un platumā, jo tev Es gribu to dot.” Un Ābrāms cēla teltis, gāja un apmetās pie Mamres ozoliem Hebronā; un viņš uzcēla tur altāri Tam Kungam. (1. Mozus grāmata 13:14-18)

Ābrahāms skaidri saredzēja Viņa vīziju un skaidri ieraudzīja Dieva mērķus, soli pa solim. Dievs uzticēja Savu vīziju vienam cilvēkam – Ābrāmam, vēlāk viņš tika pārsaukts par Ābrahāmu. Ābrahāmam bija dēls Īzaks, Īzakam bija Jēkabs un Ēsavs utt., šī vīzija tika nodota paaudžu paaudzēs.

Tad pirmais iznāca, viss sarkans kā spalvains apģērbs, tāpēc tie nosauca viņa vārdu Ēsavs. (1. Mozus grāmata 25:25)

Ābrahams nodeva visu, kas tam bija, Īzakam. Ābrahāmam bija uzdevums nodod vīziju vecākajam dēlam. Tajā laikā faktiski mērīja līderību pēc vecākajiem dēliem. Bībelē mēs redzam, ka ne vienmēr notiek pēc vecākā dēla, bet gan pēc spējām, kurš ir satvēris vīziju. Vecajā Derībā vecākais dēls bija dabīgais līderis, kurš turpināja tēva darbu, dzimtas pārvaldību.

Bet viņš lai atzīst nemīlētās dēlu par pirmdzimto un lai dod tam divkārtīgu tiesu no visas viņam piederīgās mantas, jo tas tiešām ir viņa spēka pirmais, tam pieder pirmdzimtā tiesības. (5. Mozus grāmata 21:17)

Šajā rakstvietā tiek minēts kā rīkoties ar problēmām ģimenē. Pirmdzimtais dēls ir nemīlētajai. Vienu mīl, otru nemīl, tā kā bija ar Rāheli un Leu. Nemīlētajai piedzimst pirmajai dēls, tāpēc nesaka: “Ai, es viņu nemīlu, tāpēc tas dēls neskaitās,” Dieva vārdā jāatzīst pirmais, kurš piedzimst. Nemīlētās dēlu par pirmdzimto un dod tam divkārtīgu tiesu no visas viņam piederīgās mantas, jo tas ir viņa spēka pirmais dēls. Tam pieder pirmdzimtā tiesības. Vecās Derības pasaulē vecākais dēls bija dabiskais līderis, kurš turpināja dzimtas pārvaldību, bet praksē mēs redzēsim, ka dažādi cilvēki, tādi kā Dāvids. Dāvids bija jaunākais ģimenē, vecākie nepildīja savu funkciju, jo tie nebija satvēruši vīziju. Pamatā arī draudzē izaugsme, kritumi un pacēlumi ir atkarīgi no tā, vai cilvēks ir pieņēmis vīziju. Lūk, kāpēc to svarīgi ir mācīties un atkārtot. Vīzija ir virzošais spēks. Kāpēc Dievs Ēģiptē iznīcināja pirmdzimtos? Nomira visi pirmdzimtie, lai Izraēls varētu iziet no verdzības. Tāpēc ka iznīcināt pirmdzimtos, nozīmē vispār Ēģiptei nogriezt galvu, noņemt līderību, visus vadītājus. Faraons palika dzīvs, laikam nebija pirmdzimtais. Tas visur tā notiek. Mēs svinējām 4. Maiju, Neatkarības atjaunošanas dienu Latvijā, Satversmes atjaunošanu. Ko darīja tad, kad šeit ienāca PSRS karaspēks? Ko viņi darīja? Tā vienkārši staigāja un braukāja pa ielām un teica, ka šo paņemam, šo nošaujam, šim galvu nogriežam, šo izsūtam? Nē, viņi griezās pie pašiem latviešiem, kuri bija uzņēmušies atbildību par personām. Latvieši paši sastādīja sarakstus ar līderiem, inteliģenci, par vadītājiem, sākot ar armiju, armijas virsniekus. Ir divas vietas – Litene un Lestene. Litenē nogādāja visu armijas virsniecību, un vienā jaukā dienā pateica, ka pārvedīs citur, bet īstenībā viņus nošāva kā tādus lopus. Kāpēc tieši viņus, kāpēc ne karavīrus? Katra okupācijas vara atbrīvojās, pirmkārt, no līderiem, no tiem līderiem, kas spēja vadīt un pacelt cilvēkus, faktiski nogriež galvu tautai, tāpat arī Ēģiptē. Tāpat arī viss ir atkarīgs no līderiem, mūsu valstī ir tas, kāda ir mūsu valsts vadība. Tāpat arī draudzē un mājas grupiņās, kāds ir tavs līderis grupiņā, tāda ir tava grupiņa, plus tur ir kaut kas piejaukts arī no mācītāja.

Vecajā Derībā tika izveidota struktūra, ja tu piedzimi pirmais, tad tev tika dotas tiesības, lai Izraēls varētu funkcionēt un attīstīties. Vecākā dēla sistēma ir laba, bet pilnā mērā tā funkcionēs, tad, kad nevis šo amatu ieņems sieviete, vīrietis vai vecākais, jaunākais dēls, bet tas, kuram ir vīzija un, kuram ir spējas piepildīt šo vīziju. Tas pats ir arī draudzē – atslēgas pozīcijās jābūt cilvēkam ar vīziju. Vecākā dēla sistēmā, augstāk par iedibināto struktūru Dievs vienmēr ir lietojis un iecēlis cilvēkus, kuri ir satvēruši Viņa vīziju. Ja neticīgs cilvēks dara lietas, kas atbilst Dieva principiem, tad tur jebkurā gadījumā ir svētība, protams, tam nav lielas jēgas, bet tas darbojās.

Un Jēkabs bija izvārījis viru, bet Ēsavs nāca no tīruma un bija izsalcis. Un Ēsavs sacīja Jēkabam: “Ļauj man ēst no tā sarkanā, tā sarkanā viruma, jo es esmu izsalcis,” – tāpēc to dēvē par Edomu. Tad Jēkabs atbildēja: “Pārdod man papriekš savu pirmdzimtību.” Un Ēsavs sacīja: “Man tā kā tā jāmirst, ko man tur līdz pirmdzimtība?” Un Jēkabs sacīja: “Zvēri man papriekš.” Tad viņš zvērēja un pārdeva Jēkabam savu pirmdzimtību. Bet Jēkabs deva Ēsavam maizi un lēcu virumu, un tas ēda un dzēra un cēlās un aizgāja. Tā Ēsavs nicināja savu pirmdzimtību. (1. Mozus grāmata 25:29-34)

1. Mozus grāmatas 25. nodaļā ir stāsts par Ēsavu un Jēkabu. Ēsavs ļoti sagribēja ēst un tajā brīdī Jēkabs vārīja lēcu zupu un Ēsavs teica, lai Jēkabs viņam dodot ēst no tā sarkanā viruma, jo viņam ļoti gribās ēst, bet Jēkabs teica, lai Ēsavs viņam vispirms pārdot savu pirmdzimtību. Ēsavs pārdomāja piedāvājumu un pārdeva savu pirmdzimtību. Es nezinu, kā var pārdot pirmdzimtību, bet viņi savā starpā vienojās: Jēkabs ieguva pirmdzimtību, bet Ēsavs zupu. Jēkabs un Ēsavs bija dvīņi, bet Ēsavs piedzima pirmais un Jēkabs otrais. Acīmredzot, Jēkabam bija vīzija, bet Ēsavam nebija. Pēc laika, kad Ēsavs gribēja atpakaļ savu pirmdzimtību, tad viņš to nevarēja iegūt. Jēkabs, jaunākais dēls, kļuva par vadītāju un vīzijas nesēju, tika pacelts pāri Ēsavam, kurš šo pirmdzimtību pārdeva. Tāpēc noteicošais visā ir tas, kurš satver vīziju. 4. Mozus grāmatas 26. nodaļā var lasīt, ka Rūbens bija Izraēla jeb Jēkaba pirmdzimtais. Jēkabs ar Leu un Rāheli saražoja 12 ciltstēvus. Pirmdzimtais bija Rūbens, bet vai Jēzus, Dāvids nāk no Rūbena cilts? Nē, no Jūdas cilts. Ko mēs varam no šī mācīties? Iespējams, priekš citiem es mācu šausmīgas lietas, bet es tev varu garantēt, ja tu sapratīsi un lietosi šīs lietas, tad beigsies stagnācija visās dzīves sfērās. Ir pareiza vecāko dēlu sistēma un valstī pareizi amati, kuros strādā, lai nopelnītu naudu. Viņam pat neinteresē, ko viņš tur dara, tiek vienkārši izpildīti pienākumi. Ja nebūs amatu un struktūras, tad nekas nedarbosies, bet vislabāk ir, ja šajā amatā strādā cilvēks, kurš sasniedz pašu būtību, ka viņš lieto šo amatu, lai kaut ko sasniegtu. Es ģimenē esmu vecākais dēls, tāpēc arī mamma saka, ka es esmu viņas pirmdzimtais, runā kā no Bībeles, bet nav svarīgi un īpaši, ka tu esi pirmdzimtais, svarīgi ir tas, vai tu izproti būtību un piepildi savu sūtību un Dieva redzējumu.

[..] Israēls ir Mans dēls, Mans pirmdzimtais. (2. Mozus grāmata 4:22)

Dievs saka, ka Izraēls ir Viņa pirmdzimtais, kuram ir visas privilēģijas. Vai Izraēls iemantoja apsolījumus? Vai tad viss netika izkaisīts? Pagāni mantoja šo ticību, jo viņi gāja un darīja, bet Izraēls gaidīja Mesiju, bet Dievs saka, ka Izraēls ir Viņa pirmdzimtais. Viņu misija tika izpildīta, bet apsolītajā zemē viņi neiegāja pilnībā, izņemot dažus cilvēkus. Šobrīd visa kustība notiek, kā Jēzus bija paredzējis. Pagāniem tiek sludināta vēsts, bet jūdi gaida Mesiju. Tempļa vietā viņiem ir mošeja. Svarīgs ir nevis amats, bet vīzija. Nav svarīgi, vai tu esi mājas grupas vadītājs, bet tas, vai tev ir vīzija.

[..] pirmdzimtais, skaists jauneklis, un visā Israēlā nebija neviena vīra, kas būtu bijis labāka izskata nekā viņš; veselu galvas tiesu viņš bija lielāks kā visi citi tautā. (1. Samuēla grāmata 9:2)

Sauls, pirmais Izraēla ķēniņš bija skaistāks, garāks par visiem un pirmdzimtais. Vai nebija tā, ka viņu nomainīja jaunākais dēls ģimenē Dāvids? Tā bija. Pirmdzimtība nenosaka visu, tā ir struktūras, amata dēļ un, lai kaut kas funkcionētu, visu darbu uzņemas tie cilvēki, kuriem ir redzējums. Šajā gadījumā mēs runājam par Dieva redzējumu, vīziju, lai nāk Viņa valstība kā debesīs, tā arī virs zemes.

Tu zini, kā var iegūt vīziju? Caur klausīšanos. Klausies svētdien dievkalpojumā, lasi, tad vēl caur video atkal klausies, kamēr tas sāk dzīvot tavā dzīvē. Draugi, Dieva vīzija ir pats būtiskākais, svarīgākais. Pat personīgas attiecības ar Dievu pašas par sevi tevi nekur nevedīs, ja tu nesatversi Dieva redzējumu un veidu, kā sasniegt vīziju.

[..] Novēli Tam Kungam visu, kas pašķir mātes klēpi; visi tavu lopu vīriešu kārtas pirmdzimtie lai ir Tam Kungam. (2. Mozus grāmata 13:12)

Izraēlā tika iedibināta kārtība, ka visi pirmdzimtie bija jānovēl Dievam, tāpēc, ka Dievs tā iekārtoja, ka vada Savu draudzi caur pirmdzimtajiem. Tajā laikā tas notika caur vecākajiem dēliem, bet kārtība tika nedaudz mainīta. Tika izredzēta levītu cilts, un atceries, ka tad, kad piedzima Jēzus, par Viņu bija jāpienes upuris, piemēram, baloži, jo tas tika novēlēts Dievam. Kas nozīmē novēlēt Dievam? Tika iedibināta kārtība, ka šis vecākais dēls ir jāizpērk un viņa vietā templī kalpoja levīti. Esi lasījis par Levija cilti? Tātad vecāko dēlu vietā templī kalpoja levīti, bet vecākajiem dēliem, tāpat bija savi administratīvie pienākumi. Tika radīta levītu kalpošana, lai viņa vietā izdarītu darbu templī.

Un levītus Es esmu Sev ņēmis visu Israēla bērnu pirmdzimto vietā. (4. Mozus grāmata 8:18)

Izraēlā vienmēr ir bijusi sava kārtība, struktūra un līderi. Vēl pirms bauslības Mozus savu tautu nevadīja vienpersoniski.

Tad Mozus saaicināja visus Israēla vecajus. (2. Mozus grāmata 12:21)

Tātad – norādījumi tika doti vecajiem, un tad viņi pēc tam visu nodeva cilvēkiem, kuri bija viņu pārraudzībā.

Nākamajā dienā Mozus apsēdās, lai tiesātu ļaudis; un ļaudis stāvēja Mozus priekšā no rīta līdz vakaram. Un Mozus sievastēvs noskatījās visu, ko Mozus tautai darīja, un viņš sacīja: “Kas tas ir, ko tu dari tautai? Kādēļ tu sēdi atsevišķi un tauta stāv tavā priekšā no rīta līdz vakaram?” (2. Mozus grāmata 18:13-14)

Sievastēvs vēroja, ka Mozus dara kādu interesantu lietu. Mozus apsēdās, lai tiesātu ļaudis. Pie Mozus stāvēja cilvēki rindām dienu un nakti, tāpat kā mums ir rinda pēc dievkalpojuma, bet te nav līdz vakaram vai rītam, bet tur bija katru dienu. Mozus to vien darīja, kā izšķīra dažāda veida jautājumus un sniedza konsultācijas. Vienā no Jongi Čo grāmatām arī ir aprakstīts, kā viņš visu centās darīt viens. Draudze jau bija izaugusi, bet tāpat viņš visus kristīja, un kādā reizē no pārlieku lielā cilvēku daudzuma viņš gandrīz nomira ūdenī, jo ūdens bija auksts. Jongi Čo pārstrādājās līdz nelabumam un ieguva dažādas slimības, un palika kā dārzenis. Jongi Čo gandrīz nomira un tad saprata, ka jāuztic pienākumi arī citiem cilvēkiem. Mozus sievastēvs noskatījās visu, ko bija darījis Mozus, un jautāja viņam, ko viņš tur darot dienu un nakti, katru dienu. Tas tāpat kā nevajag braukt ekskursijās uz tām apskates vietām, kur ir daudz cilvēku, miljoniem iziet, un tāpat arī ar Mozu, daudz cilvēku stāvējuši pie viena Mozus. Mozus izstāstīja sievastēvam, ka tauta nāk vaicāt Dieva prātu. Sievastēvs Mozu brīdināja, ka nav labi tā darīt, jo viņš noguršot un deva padomu.

Bet tu izraugi sev no visas tautas spējīgus vīrus, kas bīstas Dieva, taisnīgus vīrus, kas nav uzpērkami, un iecel tos par priekšniekiem pār tūkstošiem, pār simtiem, pār piecdesmitiem un pār desmitiem. (2. Mozus grāmata 18:21)

Tas ir uz tā fona, ka vecāko dēlu sistēma jau bija, bet tik un tā visi nāca pie viņa izšķirt jautājumus. Mozus ieklausās padomā, izveidot sistēmu, kur mazākā vienība ir desmit cilvēki. Tev šis neatgādina draudzi? Mazākā struktūrvienība draudzē ir mājas grupiņa, jo vidēji katra grupiņā ir 5-15 cilvēki, bet tur ir jābūt struktūrai. Paralēli visam tam, kas jau ir, sievastēvs ieteica izvedot šādu struktūru pār tūkstošiem, pār simtiem, pār piecdesmitiem un pār desmitiem, tie, lai tad arī pārrauga šos cilvēkus, gana, dot padomus un iztiesā. Vai valstī ir šāda sistēma? Jā. Cik labi strādā šie cilvēki, ir atkarīgs no viņu redzējuma, mīlestības pret cilvēkiem un mūsu zemi. Ja mēs vispār atceltu sociālo aprūpi, tad būtu anarhija, beigas. Šobrīd viss kaut kā funkcionē, bet labi un teicami viss sāks funkcionēt, kad atslēgas amatos būs cilvēki ar redzējumu, kas visu dara no sirds, nevis kas saņem tikai algu, bet kas grib dot caur šo amatu sabiedrībai.

Viņš izraudzīja spējīgus vīrus no visa Izraēla un iecēla tos tautai par priekšniekiem pār tūkstošiem, simtiem, piecdesmitiem un desmitiem. Un viņi sprieda tiesu jebkurā laikā, un visas grūtās lietas tie cēla priekšā Mozum, bet visas mazās lietas iztiesāja paši. (2. Mozus grāmata 18:25-26)

Papildināšu šo domu.

Es viens pats nevaru nest visu šo tautu, jo tas man ir pārāk smagi! (4. Mozus grāmata 11:14)

Tātad, lai Dievs virs zemes varētu piepildīt Savu redzējumu, nepietiek ar vienu mācītāju, tas viņam ir par smagu. Var saaicināt cilvēkus, sagatavot reklāmu, bet pēc tam šie cilvēki izklīdīs, jo nav palīgkalpotāju, kas šos cilvēkus palīdzētu aprūpēt. Lai nāktu Dieva valstība, ir vajadzīga draudze, perfekta struktūra un līderi, jo viens mācītājs nevar izdarīt to, lai nāktu Dieva valstība. Mūsu panākumu izaugsmes atslēga ir tajā, ka mēs saprotam Bībeles principus. Mēs saprotam, ka Dievs visu nedarīs pats, bet dara to ar mūsu rokām. Ne tikai ar mācītāja rokām, bet ar katra līdera, mājas grupas palīga rokām, kuri uzņēmušies atslēgas kalpošanas. Problēmas tiek atrisinātas, ja ir virsnieki pār tūkstošiem, simtiem, piecdesmitiem un desmitiem un tā ir arī mūsu draudzes sistēma – Dieva vadība caur 12. Šo sistēmu pār tūkstošiem, simtiem, piecdesmitiem un desmitiem dēvē par Jofora sistēmu, jo Mozus sievastēvu sauca Jofors.

Mācītāja Mārča Jencīša sludināto Bībeles skolas 21. tēmu “Vīzija” pierakstīja un rediģēja draudzes “Kristus Pasaulei” redakcija