Ja mēs krustvārdu mīklā nevaram atminēt kādu vārdu,
tad tur paliek balts laukums un uzdevums nav atrisināts līdz galam. „Ja tu vēlies savā dzīvē un kalpošanā būt veiksmīgs līdz galam, tad tavā ticībā un tavās attiecībās ar Dievu nevar būt baltie plankumi!” – ar šādu intrigu savu svētrunu 7. augusta dievkalpojumā sāk draudzes „Kristus pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis. Kas ir šie baltie plankumi mūsu ticības dzīvē?

„Nesen pie manas mājas Siguldā uzcēla pieminekli „Skudra”, stāsta mācītājs. „Es pa logu labi varēju vērot celtniecības darbus. Kad betonēja pamatus, es aptuveni nojautu, ko šie vīri dara un kāpēc. Tomēr man daudz kas viņu darbībā bija neskaidrs. Kāpēc viņi rok bedres arī apkārt? Tikai tad, kad piemineklis bija gatavs, es sapratu, kāpēc viņi tā darīja. Tur tika iestādītas puķes. Viņi cēla stingri pēc plāna, kuru bija izstrādājis arhitekts un mākslinieks. Ja brigādei nebūtu projekta, šāds piemineklis nekad netiktu uzcelts. Kāpēc gan mēs, kristieši, ceļam Dieva valstību bez projekta, bez skaidras vīzijas un saprašanas? Ja tu vēlies savā dzīvē un kalpošanā kaut ko sasniegt un nonākt līdz rezultātam, tev ir jābūt skaidrai vīzijai un stratēģijai. Tavā projektā nedrīkst būt baltu plankumu!

„Projektā, ko mums devis Dievs – vīzijā G12, ir skaidri pateikts, kā celt draudzi. Lūk, mūsu draudzes vīzija: aizsniegt, nostiprināt, apmācīt un izsūtīt!” – mācītājs Mārcis Jencītis rāda uz draudzes baneri, kur lasāmi šie vārdi. „Liekas, viss pateikts. Un tomēr ir lietas, par kurām mums ikvienam ir jāiegūst skaidrība savā situācijā, lai savā kalpošanā un personīgajā izaugsmē būtu veiksmīgi. Nepietiek, ka mēs zinām, ko vēlamies sasniegt. Ir jābūt arī skaidrai stratēģijai,  to izdarīt.  aizsniegt, evaņģelizēt mūsu neticīgos tuviniekus, kaimiņus un darba biedrus?  organizēt neformālo pasākumu, lai šo cilvēku sirdis tiktu aizskartas? Lūk, baltie plankumi. Iegūt šo skaidrību, aizpildīt šo plankumus mēs varam tikai, paši vēršoties pie Dieva lūgšanu kambarī un saņemot atbildes no Viņa. Neviens cits mūsu vietā to nedarīs! Ej savā lūgšanu kambarī un jautā par konkrētām lietām, kas skar tavu dzīvi un kalpošanu. Ņem gavēni! Mēs esam dažādi. Gan tu pats gan tava grupa ir īpaša. Saņem pats konkrētu vīziju savai dzīvei un savai situācijai draudzes mācības ietvaros!”

„Daudzi no mums ir beiguši Līderu skolu. Kāpēc ne visi no absolventiem atver jaunas mājas grupas?” – jautā mācītājs. „Tāpēc, ka mūsu ticībā un atziņā ir baltie plankumi. Ja tavs televizors mājās rāda ar svītrām, tad kaut kas nav kārtībā ar signālu. Ja tev nav skaidras vīzijas, redzējuma par savu kalpošanu, mājas grupu un draudzi, tad acīmredzot kaut kas nav kārtībā ar tavām attiecībām ar Dievu, tavu ticību un tavu domāšanu. Ejot cauri šiem draudzes vīzijas četriem etapiem, kas redzami banerī, tavā ceļā būs balti plankumi, lietas, par kurām tu vari gūt skaidrību tikai no Dieva. Ja tev, draugs, nav personiskas un disciplinētas attiecības ar savu Tēvu lūgšanu kambarī katru dienu, tad tu nevari ne aizsniegt, ne nostiprināt, ne apmācīt, ne izsūtīt nevienu. Tu nevari būt sekmīgs savā kalpošanā un celt savu mājas grupu!” – tik kategorisks ir Mārcis Jencītis.

Viņa māte saka sulaiņiem: “Ko Viņš jums teiks, to dariet!” Jāņa 2:5

Jēzus darīja pirmo brīnumu savā kalpošanā. Kāzās Kānā Galilejā Viņš pārvērta ūdeni vīnā. Viņa māte teica sulaiņiem: „Ko Viņš jums teiks, to dariet!” Jēzus deva norādījumus un kalpi tos perfekti izpildīja. Kāpēc bija iespējams šis brīnums? „Ir perfektā Dieva griba, kas skaidri pateikta Viņa vārdā, Bībelē”, – mācītājs turpina. „Lai mēs īstenotu vīziju, tā ir skaidri jāredz un jādara tas, ko saka Dievs. Tikai saskaņā ar Viņa plānu mēs varam gūt panākumus visās dzīves jomās!”.

Mācītājs Mārcis Jencītis sniedz draudzei četrus punktus, četrus veidus, kā Dievs runā uz mums un kā mēs varam saklausīt Viņa balsi, lai saņemtu vadību un kliedētu baltos plankumus:

1.    Dievs savu gribu atklāj konkrētā draudzē caur konkrētu mācītāju un mācību.
2.    Dievs runā caur vadītājiem, līderiem un padomdevējiem.
3.    Dievs runā uz mums, kad, mēs pavadām laiku lūgšanu kambarī ar Viņu caur rakstīto Vārdu – Bībeli. Ir svarīgi pašam sadzirdēt Vārdu no Dieva.
4.    Ir pašam jāpiedzīvo, kā dzīvē darbojas visi trīs iepriekš minētie punkti!

Tev pašam ir jāapkopo tas, ko tev saka draudzes mācītājs un tavas grupas vadītājs, arī tas, ko tu esi saņēmis lūgšanu kambarī lūdzot un lasot Dieva vārdu un pašam jāpieņem vienīgais pareizais lēmums, kā tev rīkoties. Un tas noteikti nebūs pretrunā ar Dieva vārdu un draudzes mācību.

Un atkal pār mani nāca Tā Kunga vārds: “Kādēļ jūs lietojat Israēla zemē šo teicienu: tēvi ēduši skābas vīnogas, un bērniem zobi no tā nomizējuši? Tik tiešām, kas Es dzīvoju, saka Dievs Tas Kungs, jums turpmāk nebūs lietot šo teicienu. Ecehiēla 18:1-3

„Katrs no mums atbild Dieva priekšā pats par savu dzīvi un kalpošanu”, – saka mācītājs. „Tavā dzīvē darbosies tikai tas, ko tu pats būsi saņēmis no Dieva. Ir par maz redzēt draudzes plakātu G12. Tev pašam ir jāsaņem šī vīzija no Dieva. Viena lieta, kad tu par šo vīziju kaut kur esi dzirdējis vai lasījis. Pavisam cita – kad tu pats saproti, ka šī ir vīzija ir tev!”

Bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt Viņam, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja: Viņš man visu pateicis, ko esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie Viņa un lūdza Viņu palikt pie viņiem. Un Viņš palika tur divi dienas. Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi Viņa vārdu dēļ un sacīja sievai: “Nu mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka Viņš tiešām ir pasaules Pestītājs.” Jāņa 4:39-42

Pašā sākumā Samarijas iedzīvotāji ticēja šīs sievas vārdiem, kura pati bija piedzīvojusi Dieva žēlastību. Tad viņi atnāca pie Jēzus un pavadīja kopā ar Viņu divas diennaktis. Viņi paši piedzīvoja Dievu, un tad tā jau bija viņu ticība, ko izšaubīt vairs nevarēja neviens. „Atnākot uz draudzi, mēs ticam tam, ko mums saka mācītājs un mūsu garīgie vadītāji. Tomēr tev pašam jāpiedzīvo, kā vīzija darbojas tavā dzīvē!”, – saka Mārcis Jencītis. „Pavadot laiku kopā ar Jēzu, Viņš pats izmaina mūs, dod mums ticību un aizpilda visus baltos laukumus. Dari to, ko saka Dievs, un tad piedzīvo rezultātu!”

„Kad biju mazs, mamma mani aizveda uz Doma baznīcu. Viss, ko es atceros no tās reizes, bija krusts ar Jēzu”, – stāsta mācītājs. „Jautāju mammai, kas tas par vīru pie krusta, viņa man kaut ko atbildēja un tad veda mani tālāk. Trīsdesmit gadu vecumā es pats piedzīvoju Jēzu kā savu Glābēju. Es pats piedzīvoju, kā mana dzīve tika izmainīta un mani grēki paņemti projām. Viena lieta ir dzirdēt par Jēzu. Pavisam cita – pašam piedzīvot Viņu! Nāc arī tu pats un piedzīvo Jēzu!”

Filips atrod Nātānaēlu un saka viņam: “Mēs esam To atraduši, par ko Mozus bauslībā un pravieši rakstījuši, Jēzu no Nacaretes, Jāzepa dēlu.” Nātānaēls viņam sacīja: “Vai no Nacaretes var nākt kas labs?” Filips viņam atbild: “Nāc un redzi!” Jēzus redzēja Nātānaēlu nākam un saka par viņu: “Redzi, patiesi israēlietis, kurā nav viltības!” Nātānaēls sacīja Viņam: “Kā Tu mani pazīsti?” Jēzus atbildēja viņam: “Pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīģes koka, Es tevi redzēju.” Nātānaēls atbildēja Viņam: “Rabi, Tu esi Dieva Dēls, Tu esi Israēla Ķēniņš!” Jēzus viņam atbildēja: “Tu tici tāpēc, ka Es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģes koka. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Jāņa 1:45-50

Dievs ļoti vēlas svētīt mūs ikvienā mūsu dzīves jomā. Viņš grib vairot tavu grupu! viņš tik ļoti grib svētīt mūsu draudzi! Viņš grib aizpildīt mūsu baltos plankumus. Cik ļoti Viņam sāp, kad mēs izdomājam dažādus attaisnojumus un nepildām Viņa gribu! Nāc, un redzi pats! Nāc un piedzīvo pats Dievu personiski! Nāc, dari un piedzīvo, un tu redzēsi vēl lielākas lietas par šīm!