Ir 9. janvāra pēcpusdiena. Draudzes „Kristus pasaulei” dievkalpojums Rīgā, Zinātņu akadēmijas namā.
Rit draudzes 40 dienu gavēņa devītā diena. Šī ilgstošā gavēņa mērķis ir meklēt pārdabisku Dieva iejaukšanos ikvienā mūsu dzīves jomā – sākot ar attiecībām ar mūsu Kungu, un turpinot ar daudzajām vajadzībām kā draudzes, kā arī ikviena personīgajā dzīvē. Ko mēs gaidām no Dieva šodien? „Šodien tēma būs pamatīga un vārds būs dziļs”, – saka draudzes mācītājs Mārcis Jencītis. „Augstākā mīlestības pakāpe!”

 

Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. (Marka 12:30)”

 

-Bērni dzimst no tuvības. Arī starp cilvēkiem pastāv mīlestība dažādās pakāpēs. Viena no tām – fiziskā tuvība starp vīrieti un sievieti. Tur dzimst bērni. Arī ar Dievu mums var būt dažādi tuvības līmeņi un līdz ar to dažādi rezultāti mūsu ticības dzīvei. Mēs gribam sasniegt augstāku līmeni mūsu attiecībās ar Dievu. Augstāku Viņa žēlastības, Viņa pārdabiskās iejaukšanās, augstāku mūsu ticības, nodošanās un mīlestības līmeni. Augstākā mīlestības pakāpe ir tad, kad es nenāku pie tā Kunga dēļ savas svētības, labklājības vai dziedināšanas vien. Augstākā mīlestības pakāpe ir tad, kad es nāku pie Viņa kā pie Tēva, izmisīgi meklējot Viņa vaigu, lai iepazītu Viņu arvien vairāk un vairāk! Kad es upurēju savu laiku ikrītus Viņam, ceļos augšā no gultas tad, kad nāk miegs. Kad es disciplinēti studēju Dieva Vārdu, meklējot Viņa gribu savai dzīvei – tā ir augstākā mīlestības pakāpe. Tur dzimst vēlēšanās darīt Dieva gribu. Tur dzimst paklausība, nomiršana pašam sev, pilnīga līdzināšanās Tam, kura vārds ir Jēzus Kristus! Tur ir augļi, rezultāts un līmenis. Cilvēk! Tev var būt lūgšanu dzīve un tomēr tu vari būt pazudis, ja tu nemeklē Viņu Pašu, bet tikai Viņa roku!

 

Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. (Galatiešiem 2:20)

 

Svētrunas turpinājumā mācītājs min dažus piemērus, kā Dievam paklausīgu un nodevušos cilvēku dzīves pārmainīja tā laika sabiedrību un atnesa atmodu.

 

-Kad Čārlzs Finnejs iegāja fabrikā, tad no viņa klātbūtnes vien strādnieki pārtrauca darbu, krita ceļos un nožēloja savus grēkus. Bieži vien darba diena rūpnīcā izvērtās par dievkalpojumu vairāku stundu garumā. Tas bija vīrs, kurš zināja, kas ir paklausība. Viss, kas nenāk no tuvības ar Dievu, ir grēks! Tas ir pašu spēkiem un cilvēkiem darīts. Mums nevajag darbus bez Dieva!

 

Gordons Makdonalds bija sludinātājs Jaunhebrīdu salā. Kādu nakti pie viņa durvīm klauvēja policists. Izrādās, policijas iecirknī bija sapulcējies cilvēku pūlis, kas darīja kaut ko neizprotamu – viņi raudāja par saviem grēkiem, rakstīja atzīšanos vecos pārkāpumos. Ko tagad ar viņiem darīt? Labi, ka policisti devās pēc padoma pie šī sludinātāja. Kad viņš brauca uz šo policijas iecirkni, visur bija redzami cilvēki, kas nožēloja savus grēkus un rokas pacēluši, pielūdza dzīvo Dievu! Visur! Turpat policijā Gordons Makdonalds uzstājās ar svētrunu un aicināja nākt pie Jēzus. Kas tas bija par spēku, kas bez cilvēku rokas nolaidās pār šo vietu? Dieva godība! No kurienes Dieva godība? No cilvēkiem, kas nomiruši sev, kuri lūdz par savu tautu, saviem līdzcilvēkiem, kuri nožēlo ne tikai savus, bet arī savas tautas, savu tēvu un vectēvu grēkus! Kad nolaižas Dieva godība, tad Viņš pats pārliecina ļaudis par grēku, taisnību un tiesu. Tad cilvēki Viņa klātbūtnē vienkārši nevar palikt tādi paši, kādi bijuši līdz šim. Tad ļaudis izjūt bailes par saviem grēkiem. Jo Viņš ir bijājams Dievs!

 

Esiet skaidrā prātā un negrēkojiet; jo daži Dievu nemaz nepazīst, to es jums saku par kaunu. (1. Korintiešiem 15:34)

 

Kā pārbaudīt un zināt, vai es pazīstu dzīvo Dievu?

 

Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. (1. Jāņa 4:7,8)

 

No tā mēs noprotam, ka esam Viņu atzinuši, ja turam Viņa baušļus. Kas saka: es esmu Viņu atzinis, bet netur Viņa baušļus, ir melis, un viņā nav patiesības. Bet, kas Viņa vārdus tur, tanī patiesi Dieva mīlestība ir kļuvusi pilnīga. No tā mēs noprotam, ka esam Viņā. (1. Jāņa 2:3-5)

 

-Cilvēku masas saka, ka viņi arī ticot un lūdzot, tomēr viņi neklausa Dievam. Tad tā ir reliģija un farizejisms! Tikai no tā, vai mēs paklausam Dievam, mēs varam noprast, vai esam Viņā, vai pazīstam un mīlam Viņu, vai ne. Augstākā mīlestības pakāpe ir paklausība Dievam. Taču Dieva baušļus mēs spējam turēt tikai tad, kad mums ir regulāras un disciplinētas attiecības ar Dievu! Mēs bieži ilgojamies pēc svaidījuma dievkalpojumos un savos lūgšanu kambaros. Kad nonāk Dieva svaidījums, ir vieglāk slavēt un lūgt, vieglāk sludināt. Svaidījums – tas ir brīnišķīgi, tas ir patīkami! Taču svaidījums ir tikai Dieva roka, nevis pats Dievs.  Kad nonāk Dieva godība, tad tas vairs nav tik patīkami. Tad mēs mirstam sev un viss netīrais nāk gaismā. Svaidījums tā neizmaina cilvēku, kā Dieva godība! Kāds baptistu brālis lūdza: „Dievs, runā ar mani!”. Kad Dievs viņu uzrunāja, viņš aizmeta prom savu Bībeli un izskrēja ārā no savas lūgšanu istabas, kliegdams: „Dievs! Nerunā vairāk ar mani! Es esmu grēcīgs cilvēks!” Kāds cits gribēja lūgt Dievu kopā ar pazīstamo evaņģēlistu Smitu Viglsvortu. Pāc kāda laika viņš izlīda četrrāpus no istabas un teica: „Šeit ir par daudz Dieva!” Dieva godībā mūsu miesa mirst! Viņa klātbūtnē mēs nomirstam paši sev, savai personīgajai dzīvei, plāniem, izdevīgumam, labumam. Mēs nākam pie Viņa nevis pēc lētām sajūtām, bet lai izpatiktu Viņam un lai Viņa godība nāk pār mums! Taču nomirt sev nav iespējams bez paklausības Dievam!

 

Tālāk mācītājs Mārcis Jencītis uzskaita astoņus Dievam paklausības veidus:

 

1. Paklausība Dievam un Viņa Vārdam.

 

Kas novērš savu ausi, lai nebūtu jāuzklausa bauslības vārdi, tā lūgšana ir negantība. (Salamana pamācības 28:9)

 

Jūs vēl neesat līdz asinīm pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku. (Ebrejiem 12:4)

 

-Lūgšana bez paklausības ir Dievam pretīga, perversa un neganta! Tuvojoties Dievam, mēs mirstam sev un atsakāmies no saviem grēkiem. Darot Dieva gribu, paklausot Viņa Vardam mēs mirstam sev. Kad agri no rīta ceļos uz lūgšanām – es mirstu sev. Tā ir augstākā mīlestība! Vai esam gatavi atdot savu savu dzīvību, ciest izsmieklu un negodu Kristus dēļ?

 

2. Esi paklausīgs mācībai.

 

-Cilvēki bieži uzdod sev jautājumu: „Kura mācība tad ir tā pareizā un īstā?” Tās draudzes mācība, kurā tu esi nolēmis būt, ir tā pareizā tev, un tev tai būs jāklausa!

 

Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti. (Romiešiem 6:17)

 

Pāvilam bija mācība! Katrā draudzē ir sava mācība, tās nedaudz atšķiras. „Kristus pasaulei” ir sava mācība. Mēs atšķiramies ar daudz ko. Paliekot šajā draudzē, tev ir jāpaklausa tās mācībai!

 

3. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem.

 

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. (Efeziešiem 5:22)

 

-Esiet paklausīgi ģimenē ieceltai kārtībai. Sievas, paklausiet saviem vīriem, kā Tam Kungam, vīri – mīliet savas sievas! Gādājiet par savu ģimeni un savu namu, audziniet bērnus dievbijībā un paklausībā! (1. Tim. 3:4)

 

4. Bērni, esiet paklausīgi saviem vēcākiem.

 

Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tev to ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājas tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos. (5. Mozus 5:16)

 

5. Paklausiet Dieva ieceltajiem vadītājiem.

 

Paklausait saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība. Lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūzdamies, jo tas jums nav derīgi. (Ebrejiem 13:17)

 

-Katrs vadītājs draudzē un mājas grupā ir no Dieva iecelts. Paklausi viņam arī tad, ja tev liekas, ka viņam nav taisnība. Paklausi! Ja vien tev neliek pārkāpt kādu no Dieva 10 baušļiem!

 

6. Paklausiet valsts varai.

 

Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas. (Romiešiem 13:1)

 

7. Paklausiet saviem darba devējiem.

 

Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, ne vien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. (1. Pētera 2:18)

 

-Tu nevari darba laikā, tā vietā, lai strādātu, lūgt Dievu un lasīt Bībeli! Ja tev liek darīt kaut ko, kas ir pretrunā ar Dieva vārdu vai tavu pārliecību, tad tev ir jāraksta atlūgums!

 

8. Paklausiet cits citam.

 

Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā. (Efeziešiem 5:21)

 

Un Mozus paklausīja sava sievastēva balsij un darīja visu, ko tas bija sacījis. (II Mozus 18:24)

 

-Ir reizes, kad Dievs runā uz mums caur citiem cilvēkiem, pat ļauniem un neticīgiem. Dievs runā uz mums caur apstākļiem un notikumiem. Mums ir jāmāk sadzirdēt Dieva norādījumus. Neignorējiet to, ko jūs dzirdat un redzat arī apkārt!

 

Šie ir astoņi paklausības veidi, kuri jāpilda katram kristietim.

 

-Ja kāds no tiem nav, neredzēt Dieva godību! Mīlestības augstākā pakāpe – kad es nomirstu sev pašam un iepazīstu Dievu arvien vairāk!

 

1950. gadā Argentīnā bija tikai ap 600 Gara piepildītu cilvēku. Kāds misionārs, E. Millers, atvēra Bībeles skolu 50 studentiem. Viņi tika pamudināti lūgt par Argentīnu. Šie studenti lūdza par savu zemi un nožēloja ne tikai savus, bet arī savas tautas grēkus. Kāds jauneklis no viņiem esot lūdzis Dievu pie ķieģeļu sienas. Asaras kā divas straumītes tecējušas pa sienu uz leju. Pēc sešām stundām viņš esot stāvējis savu asaru peļķē. Pēc astoņpadsmit mēnešiem Argentīnas lielākie stadioni bija pārpildīti ar izslāpušām dvēselēm!

 

„Jūsu nožēlas dziļums nosaka jūsu atmodas augstumu”, Frenks Bartlmens, viens no Azusa ielas atmodas līderiem.

 

-Cik daudz tu nomirsti sev, tik arī Dievs tevi var lietot! Mums nevajag ielu evaņģelizācijas bez Dieva godības. Nāc, Kungs, Savas godības mākonī!

 

Bauslība un pravieši valda līdz Jānim. Kopš viņa laika tiek pausta Dieva valstība, un ikviens ar sparu laužas tajā iekšā. (Lūkas 16:16)

 

-Lauzies Dieva valstībā, Viņa tuvumā! Meklē Viņa vaigu, nevis tikai Viņa roku. Lūdz, kamēr nomirsti pats sev. Staigā paklausībā, un tu redzēsi Dieva godību!