7. novembra dievkalpojumā draudzē „Kristus Pasaulei” Rīgā tās mācītāja
Mārča Jencīša sludinātās svētrunas tēma bija: „Augsti slavējams!” Dievkalpojuma laikā mācītājs sludināja sekojošo:

 

„Viņš ir augsti slavējams! Viņš ir tas, kurš saka: „Mīli savu Dievu no visas savas sirds, dvēseles, prāta un spēka!” Tas ir augsti slavējams Dievs!

 

1. Laiku 16:25 Jo liels ir Tas Kungs un ļoti augsti slavējams, un Viņš ir bijājams pār visiem dieviem.

Šeit Dāvids dzied slavas dziesmu Dievam. Dāvids slavēja lielas draudzes vidū, instrumentu pavadībā, simtiem levītu…Tā bija Dieva slava.

 

1. Laiku 17:7 Tāpēc tev tagad ir tā jāsaka Manam kalpam Dāvidam: tā saka Tas Kungs Cebaots: Es esmu tevi ņēmis no ganībām, prom no avīm, lai tu kļūtu par vadoni Manai Israēla tautai… un 1. Laiku 17:10 … un Es tev daru zināmu, ka Tas Kungs tev cels namu.

To, kas augsti slavē, Viņš ņem no ganībām un ceļ godā! To, kas pasaulē nav nekas, to Dievs ir izredzējis! Dievs ņem tos, kas tur – tajā situācijā, kur viņi ir – augsti slavē Dievu. Ir jāslavē Dievs ar visu savu dzīvi, ar saviem lēmumiem, ar visu savu balsi, spēku – pielūgt Viņu, dziedāt Viņam un dzīvot tikai, tikai, tikai Viņam. Ne cilvēkiem, bet Viņam! Viņš ir liels Dievs un man ir liels Dievs. Un tiem, kas upurējas Viņam pilnībā – viņiem ir liel Dievs. Mans Dievs spēj visu, un es spēju visu Tā spēkā, kas mani dara stipru. Un Dievs Dāvidam uzcēla namu, jo Dāvids Dievu ir augsti slavējis! Un Dāvids ir izpildījis Dieva norādījumus, kā arī lielākā daļa psalmu Bībelē ir tieši Dāvida psalmi. Un no Dāvida ģimenes cēlās Jēzus. Avju ganīšana bija diezgan nicināms arods – tad kāpēc, kāpēc tieši Dāvids!? Jo Dāvids ganībās, avju vidū, augsti slavē Dievu! Dievs soli pa solim dod Dāvidam sapni: „Tu būsi ķēniņš!” Tiem, kas augsti slavē Dievu, Dievs viņiem ceļ namu, ceļ grupas. Man ir liels Dievs un neviens nevar mni apmānīt (gluži kā Dāvids, mazs zēns būdams, uzvarēja Goliātu). Dieva gaisma plūst no Dieva Sejas. Tā plūst caur mani, tiklīdz es ieeju savā lūgšanu kambarī. Mēs esam pasaules gaisma!

Kāpēc man nekad nav bēdīgi? Jo es desmit gadus esmu ar Dievu un man vienmēr ir labi. Arī man ir problēmas, bet pat tad es cilvēkiem atbildu, ka man ir labs garastāvoklis, jo man ir mērķis un man ir liels Dievs. Man ir cerība.

Formula šodien Tev – kā dzīvot uzvaras pilnu dzīvi, kā nonākt līdz galamērķim (5 punkti):

  1. Man ir liels Dievs!
  2. Man ir liels sapnis, liela vīzija.
  3. Man ir mazie mērķi, lai sasniegtu lielo sapni.
  4. Man ir plāns, kā izpildīt mazos mērķus.
  5. Man ir upuris.

Ja ir problēma un ja kaut viens no punktiem iztrūkst, tad nav vairs nekā lielāka par tavu problēmu.

 

Ābrahāmam, Īzakam un Jēkabam – pirmkārt, viņiem bija liels Dievs. Un viņi ir mūsu ticības tēvi. Ābrahāms bija gatavs ziedot savu dēlu Īzaku par upuri Dievam. Un mēs esam pēcteči tiem, kas augsti slavē Dievu. Dievs nomainīja viņiem vārdus – Ābrahāmu par Ābramu. Un Ābramam un Sārai sirmā vecumā piedzima bērns. Dievs apsolīja un Dievs izdarīja! Varbūt tev šķiet, ka tu esi jau par vecu, lai izdarītu kādas lietas savā kalpošanā? Cik tev gadu? Vai tev ir liels Dievs?

Mums ir stratēģija – G12, un nav citas labākas par to. Jēzus atnāca virs zemes ar lielu sapni: „Jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis…” Dievs grib, lai visi cilvēki tiek izglābti! Jēzus grib izglābt katru iedzīvotāju zemes virsū. Viņam bija mērķi – 3 gadi ar 12 cilvēkiem (kuri piepildīja Jēzus sapni). Draudzes, kas veido mācekļus, ceļ līderus, turpina Jēzus sapni. Jēzum ir plāns priekš tevis. „Ja tu zini labi darīt, bet nedari, tas tev ir par grēku,” saka Bībele. Kad Jēzus atnāca, Viņš atnesa upuri – pats Sevi. Jo nevar saņemt apsolījumu bez upura! Bībele saka: „Pienesiet sevi pašus par Dievam tīkamu upuri!”

Kā ir slavēt Dievu vairākas stundas, esot stāvoklī, kā to dara Melisa no slavēšanas grupas „Jesus Culture”?

 

Ebrejiem 10:14 Jo ar vienu upuri Viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti.

Ja Viņš ir Upurētājs, tad es esmu upurētājs – es līdzinos Viņam!

 

3. Mozus 1:10 Bet, ja izraudzīts sīklops, tad nesiet avju vai kazu vīriešu kārtas dzīvnieku, kas bez vainas, par dedzināmo upuri.

Upuris Dievam ir bez vainas!

 

Psalms 5:4 Kungs, uzklausi manu balsi jau agri no rīta, rīta stundā es Tev gribu nest savu upuri.

Rīta upuris (agra pamošanās un Dieva slavēšana) ir nevainojams upuris.

 

Psalms 51:19 Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.

Upuri, kas patīk Dievam… Dievs ir Nr.1 mūsu dzīvē!

 

Rom. 12:1 Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.

Es nododu sevi Viņam! Tavs upuris ir tavs laiks, resursi un viss cits. Dievs spēra pirmo soli, sper arī tu soli pretim Viņam!

 

Psalms 141:2 Mana lūgšana lai nāk Tavā priekšā kā kvēpināmais upuris, mana roku pacelšana kā vakara upuris!

Mana lūgšana ir upuris Dievam. Izdari to, ko grib Dievs – pacel savas rokas slavēšanas laikā!

 

Ebrejiem 13:15 Nesīsim tad caur Viņu slavas upuri Dievam vienumēr, tas ir, lūpu augli, kas Viņa Vārdu slavē.

Slavē Viņu ar savu muti – nes lūpu augli! Slavē Dievu ar visu savu balsi un enerģiski!

 

Ebrejiem 13:16 Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk.

Jo elle ir ļoti reāla, bet mēs iestājamies par Dievu.

 

Filipiešiem 2:17 Bet, ja man arī jāizlej savas asinis, nesot jūsu ticības un kalpošanas upuri, tad es priecājos, priecādamies kopā ar jums visiem;

Tu nezini, cik tev ir atlicis dzīvot.

 

Mēs esam aicināti veidot savas grupas (un tas ir upuris). Jo ir laiks maksāt cenu un pienest upuri.

 

Jāņa 6:11 Tad Jēzus ņēma maizes un, teicis pateicības vārdus, izdalīja tās tiem, kas bija apsēdušies; tāpat arī no zivīm, cik tiem gribējās.

Jēzus pabaroja 5 tūkstošus cilvēku ar upura palīdzību – Viņam tika pienests upuris: 5 maizes un 2 zivis…

 

Gabriela Šanele izauga nabadzīgos apstākļos. Pasaulīgi cilvēki vēl tagad vērtē un pērk viņas smaržas „Chanel No.5”. 68 gadu vecumā viņa piedzīvoja vislabākos sasniegumus savā dzīvē (lielā vecumā – gluži kā ar Ābramu un Sāru). Bet mēs spējam vēl daudz vairāk, jo mums ir liels Dievs!”

 

Mācītājs sprediķi noslēdz ar stāstu par kāda paziņas Vācijā zaudējumu un jautā: „Kad tu sāksi Viņu augsti slavēt!?” Jo „debesīs ir tie, kuriem ir liels Dievs, kuriem ir augsti slavējams Dievs…”