Svētrunas tēma – „Kā kļūt par farizeju.”
Lai izkliedētu neskaidrības, es paskaidroju, ka mūsu ir mērķis nav kļūt par farizejiem, bet gan, tieši otrādi, izsargāties no farizeju rauga, mācības un slimības. Mūsu mērķis ir būt brīviem, šķīstiem, taisniem un svētītiem no Tā Kunga. Tieši farizeju mācība ir tā, kura mums traucē sasniegt šo mērķi. Tieši farizeju raugs un slimība ir tā, kura, mūsos un draudzē, neļauj mums iepazīt dzīvo Dievu un ieraudzīt patiesu Dieva svētību un spēku. Sprediķis „Kā kļūt par farizeju” ir tādēļ, lai pasargātu tevi no tā, ka tu kļūsti par farizeju. Ja gadījumā tu esi inficējies ar farizeju slimību un šodien ieraugi sevī kādas no farizeju pazīmēm, tad tev būs iespēja kļūt brīvam. Tad, kad es minēšu veidus, kā kļūt par farizeju, mācies no tiem, kā nedarīt šos punktus un nekļūt par to. Ja varētu sprediķim dot vēl vienu nosaukumu, tad es būtu devis nosaukumu – „Kā kļūt par farizeju jeb farizeju rauga slimība”. Vai esi dzirdējis par tādu slimību? Ir dažādas slimības, arī neārstējamas, bet Bībelē ir teikts:

“Taču Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas (..), ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” (Jesajas 53:4,5)

Draugi, ir iespējams būt dziedinātam no dažāda rakstura slimībām, gan garīgām, gan fiziskām. Fiziska rakstura slimības ir iespējams redzēt un, ja tu esi vērīgs, tu varēsi ieraudzīt arī garīga rakstura slimības. Katrai ārējai slimībai ir garīga sakne. Vai esi kādreiz par to domājis? Slimības pašas no sevis nerodas, tām ir garīga sakne jeb iemesls. Viens no iemesliem slimībai, kas izraisa arī citas problēmas, ir farizeju rauga slimība. Man šķiet, ka zinātniekiem nav pazīstama šī slimība un tieši tāpēc viņi to nespēj ārstēt. Svētrunas mērķis ir, lai tu vari diagnosticēt šo slimību sevī un sev apkārt, lai vari uzveikt to un saņemt dziedināšanu. Pasarg’ Dievs tevi no farizeju rauga slimības!

Varbūt tu domā, kādēļ gan man būtu jāuztraucas par šo slimību? Kas tajā tik slikts? Draugs, Jēzus saka:

„Pielūkojiet un sargaities no farizeju un saduķeju rauga.”  (Mateja 16:6)

Kas ir raugs? Raugu iejaucot mīklā vai ūdenī ar cukuru, tas izraisa rūgšanas procesu. Tas saraudzēs visu masu. Tātad, ja tevī ir kādi simptomi jeb kāda daļa no farizeju slimības, tad šī slimība pārņems visu tavu miesu, garu un dvēseli, jo tā ir progresējoša slimība. Draugi, pat tad, ja mēs nesaprotam, kas šī ir par slimību un kādēļ no tās jāsargās, tad pietiek ar Jēzus vārdiem „Sargieties!” Ja mēs atzīstam, ka Bībele ir patiesība, Jēzus ir Dieva Dēls un bīstamies Dievu, tad pietiek ar to, ka Viņš saka „Sargieties no farizeju rauga ”.

Zini, kādēļ jāsargās no farizeja rauga? Tāpēc, ka farizeji ir velna bērni un to saka Jēzus Kristus:

„Jūs esat no sava tēva – velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs”  (Jāņa 8:44).

Jēzus konkrēti nosauc farizejus par velna bērniem. Un kāds ir farizeju gals? Jēzus pasludina:

„Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! (..) jūs saņemsit ļoti smagu sodu.”  (Mateja 23:14)

Ja tu inficēsies ar šo slimību, ja tu kļūsi par farizeju, tu saņemsi ļoti smagu sodu. Jēzus saka:

ka uz jums nāktu visas nevainīgās asinis, kas izlietas virs zemes (..)” (Mateja 23:35)

Jēzus nolād farizejus. Tas ir rakstīts Bībelē. Šis sprediķis ir pamatots Mateja 23. nodaļā, kurā Jēzus vēršas pret farizejiem. Jēzus saka: „Ka uz jums nāktu visas nevainīgās asinis, kuras izlietas uz zemes”. Viņš apvaino farizejus visu problēmu cēlonī un praviešu un svēto noslepkavošanā un vajāšanā. Israēla tautas bēdās viņš vaino tieši viņus. Jēzus konkrēti pasludina: Tas viss nāks pār šo dzimumu.” (Mateja 23:36)

Tātad par farizeju jāizvairās kļūt, jo pār farizejiem ir lāsts un to saka Dieva Vārds: Redzi, jūsu nams tiks jums atstāts postā.” (Mateja 23:38) Jēzus pasludina, ka farizeju nams, organizācija un mācība, tiks atstāta postā. Vai tu vēlies nonākt farizeju stāvoklī, kuri atrodas zem lāsta? Mēs katrs cīnāmies par savu vietu Dieva Valstībā, neglābtiem cilvēkiem un izmaiņām raksturā. Mēs lūdzam, gavējam un darām Dieva gribu, bet ir sfēras, kurās mēs netiekam uz priekšu, un, iespējams, tas ir tāpēc, ka esam inficēti ar farizeja rauga slimību. Šis sprediķis ir, lai mēs diagnosticētu vai neesam saindējušies ar farizeju rauga slimību. Nevis, lai attaisnotos, bet nožēlotu un atstātu šos grēkus un kļūtu dziedināti.

Kas ir farizeji? 1. gadsimtā tas bija vadošais jūdaisma atzars. Kā to saprast? Ir dažādas konfesijas un denominācijas, un katrai konfesijai ir sava mācība. Katrs cilvēks pats izvēlas, kurai draudzei un koncesijai piederēt, taču par nožēlu jāsaka, ka ir reliģiskas organizācijas, kuras visā savā būtībā ir farizejiskas un kuru mācība neatbilst patiesībai. Taču šodien mēs nerunāsim par to, kas notiek apkārt. Skatīsimies uz sevi, jo tas viss sākas pie mums pašiem. Tātad farizeji bija tā laika vadošā konfesija. Katrai draudzei ir sava mācība un mūsu draudzes mācību var izteikt ar trīs simboliem – G12 jeb Dieva vadība caur 12. Mums ir sava kārtība un katrā draudzē individuāli ir sava kārtība, arī mūzikas stils draudzēs atšķiras. Arī mūsdienās ir dažādu konfesiju locekļi – katoļi, luterāņi, evaņģēliskie kristieši, metodisti un citi, tāpat arī tajos laikos bija konkrētas konfesijas locekļi – farizeji. Farizeju konfesija bija vadošā un ietekmīgākā konfesija. Tāpat arī mūsdienās ir dažādas lielas draudzes, kurām uz Latvijas iedzīvotājiem ir ļoti liela ietekme. Taču jautājums – kas ir šīs organizācijas un vai to iespaids ir pozitīvs vai negatīvs? Farizeju mācības pamatā bija pirmās piecas Mozus grāmatas jeb ebreji to sauc par Toru. Farizejiem papildus Torai bija arī mutvārdu mācība un viņu kļūda bija tā, ka viņi šo mutvārdu mācību pielīdzināja Torai. Mūsu draudzes pamats ir Bībele, bet mums ir arī draudzes mācība, kura balstās Bībelē. Prioritāte ir Bībele un tikai tad draudzes mācība. Farizeji 210. gadā nolēma šo mutvārdu mācību sistematizēt un pierakstīt, līdzīgi kā Bībeli, un nosauca to par Mišnu. Mišnaun Tora tika pielīdzinātas viena otrai kā vienlīdzīgas. Nu farizeju mācībā bija Tora, kura tiešām ir Dieva Vārds, un Mišna, kurš ir cilvēku izdomājums. Turpretī saduķeju mācība balstījās tikai pirmajās piecās Mozus grāmatās un viņi nosodīja farizejus par to, ka blakus Bībelei ir nostādīta mutvārdu mācība. Šo divu konfesiju starpā valdīja nesaskaņas.

Kā radās farizeji? Farizeji bija ticīgi cilvēki, kuriem bija draudzes mācība. Arī mūsu draudzē ir sava mācība un tas ir normāli. Taču viņi, kā jau cilvēki, grēkoja. Mozus grāmatā var lasīt, ka, kamēr Mozus bija kalnā, Ārons, Mozus brālis, kurš bija atstāts par draudzes vadītāju, grēkoja. Viņš, pēc tautas pieprasījuma, cēla zelta teļu, ko tauta pielūdza. Tāpat arī Jēzus laikā cilvēkiem bija tieksme grēkot un līderi, kuri nepazina Dievu un bija atdzisuši, atbalstīja draudzes grēku. Viņi iekļāva draudzes mācībā attaisnojumu grēkam, jo vēlējās saglabāt savu stāvokli. Draudzes mācība ir tā, kura paskaidro Bībeli, bet farizeji papildus tam ieviesa punktus, kas ļauj apiet Dieva Vārdu. Piemēram, Bībelē ir rakstīti desmit baušļi, un viens no tiem ir – tev būs sabata dienu svētīt. Vienu dienu nedēļā nestrādāt un veltīt Tam Kungam. Farizeju mācībā bija punkts, cik daudz drīkst iet kājām, cik uz ēzeļa un cik pa jūru. Ko darīja farizeji? Viņi lika uz ēzeļa ūdens maisus, sēdēja uz tiem un sabatā jāja. Kāpēc? Jo pa jūru drīkstēja lielāku gabalu braukt, bet pa sauszemi mazāku. Lūk, viens no farizeju mācības punktiem. Un viņi apgalvoja, ka tur sabatu un kārtību, bet visā šajā kārtībā apgāja sabatu. Farizejiem bija daudz šādu likumu, kuri attiecās uz krūzīšu mazgāšanu, roku mazgāšanu un citiem rituāliem. Šie rituāli un tradīcijas palīdzēja ebreju tautai izdzīvot cauri gadsimtiem. Tāpat arī latviešiem ir dažādas tradīcijas un šo pagānisko un kristīgo tradīciju apvienojums palīdz šodienas latviešiem būt tautai, bet vai tas ir pozitīvi? Tā ir farizeju mācība, kurā sajaukti kristīgie principi kopā ar manis paša principiem. Vēl ļaunāk ir, ja tas tiek sistematizēts un pierakstīts.

Farizeji bija reliģiski politiska partija, kuri turējās gan pie piecām Mozus grāmatām, gan pie mutvārdu mācības, kura it kā runāja par to, kā izpatikt Dievam. Taču pamatā tam visam ir cilvēku vēlme grēkot un attaisnot savu grēku. Cilvēks vēlas grēkot, bet vēl vairāk viņš vēlas grēkot un būt ar Dievu. Lūk, farizeju sakne – dzīvot kā pats vēlas un, tajā pašā laikā, ticēt, ka piederu Dievam. Draudzē esot, tiek uzceltas viltus mācības, kuras ”legāli” atļauj cilvēkiem grēkot. Arī individuāli cilvēks vēlas grēkot un tajā pašā laikā attaisnot savu grēku. Parasti tas notiek šādi. Tu apmeklē draudzi, grēko un, ja tu esi ”ļoti” ticīgs, tad meklē attaisnojumu grēkam Bībelē. Tāpat arī attaisnojums tiek meklēts pie citiem mācītājiem, internetā un grāmatās. Draugi, tas noved pie lāsta. Izmeklēsim savas sirdis, lai likvidētu sevī vai sev apkārt esošu farizeju slimību. Tātad farizejs ir cilvēks, kurš vienlaicīgi vēlas dzīvot pēc sava prāta un būt ar Dievu. Te rodas konflikts. Tas ir iemesls, kādēļ farizeji piesita Jēzu krustā. Viņi nepazina Dievu, kaut gan no sirds ticēja, ka pazīst. Lūk, kāpēc kristiešus, kuri patiesi pazīst Dievu, vajā un sauc par sektantiem. Lielās farizeju mācības, kuru ir vairums Latvijā, katru dzīvu draudzi apzīmē par sektantiem. Taču sektas patiesībā ir novirziens, kurš nošķēlies no pamatvirziena un pamatvirziens ir apustuļu mācība. Ja kādi ir sektanti, tad tie ir farizeji. Mēs turamies pie Kristus mācības un esam evaņģēliskie kristieši, tā, kā Bībelē rakstīts.

Ir divi veidi, kā cilvēki kļūst par farizejiem:

1) Tu vari piedzimt farizejs.

Kā var kļūt par farizeju kopš dzimšanas? Piemēram, tu piedzimsti farizeju ģimenē un tevi jau kopš mazotnes ved farizeju draudzē un māca farizeju mācības. Šīs mācības ir tādas, ka reizēm mācītājs aiz kanceles šūpojas no izdzertā alkohola daudzuma. Mūsdienu farizeju mācītājam, nereti mājās ir pilns plaukts ar pornogrāfiju. Šādus mācītājus reizēm pēc bēru ceremonijas novadīšanas draudzes masas ved piedzērušos mājup ar ragaviņām. Tie ir cilvēki, kuri izdara apbedīšanas un laulāšanas rituālus, tur farizeju mācības, bet dzīvo Dievu nepazīst. Visus tos, kuri pazīst dzīvo Dievu, viņi sauc par sektantiem un māca citus cilvēkus nesaieties ar tādiem. Taču Jēzus saka: „Sargieties no viņiem, sargieties no farizeju rauga”. Tātad farizejs no dzimšanas var kļūt, piedzimstot farizeju ģimenē un jau kopš bērnības apmeklējot skolu, kurā tiek iemācīta Bībele un mācība, kura attaisno Bībeles likumu neievērošanu vai arī, kur uzsver, ka tev jāizdara daži labi darbi un tad tu Dievam izpatiksi. Ir dažādas farizeju mācības.

Tu vari kļūt arī par farizeju no dzimšanas, ja tu, piemēram, piedzīvo Dievu un pieņem Jēzu par savu Glābēju. Bet, kad tu izlem, ka tev jāapmeklē draudze, tad tu aizej uz tuvāko sev zināmo baznīcu un tur tev iemāca “Mišnu”. Tu aizej nepareizā draudzē, kura sevi sauc par draudzi, bet patiesībā ir farizeju organizācija un pats kļūsti par farizeju.

Velns nāk gaismas eņģeļa izskatā. Viņš izliek tīklus, kuru rezultātā cilvēki kļūst apmāti un neredz patiesību. Draudzē velna mērķis ir radīt pēc iespējas vairāk farizejus.

Es piedzimu no augšas cietuma kamerā, kur biju viens. Dievs dzirdamā balsī man teica: „Lasi Bībeli, lūdz Dievu, apmeklē draudzi un tu būsi Mans kalps.” Es neatceros precīzi kam, manuprāt, apsargam, es lūdzu Bībeli. Grāmatu man iedeva, bet tā nebija Bībele, tā bija kādas farizeju draudzes lūgšanu grāmata. Es biju piedzimis no augšas, brīvs no narkotikām un darīts laimīgs. Sāku lasīt šo lūgšanu grāmatu un atradu sev pazīstamas lietas par dažādu svēto un eņģeļu darbību manī un manā dzīvē. Tas viss man bija pazīstams, jo es agrāk nodarbojos ar parapsiholoģiju un dažādām citām mistiskām lietām, kuras saistītas ar okultismu. Tiklīdz es piedzimu no augšas, velns man atsūtīja “Mišnu”. Pēc šīs grāmatas es arī lūdzu. Skaitīju lūgšanas debesu sievietes un dažādu eņģeļu vārdā. Ne viss šajā grāmatā bija slikts, bija arī labas lietas. Piemēram, tur bija rakstīts, ka visa ļaunuma sakne ir slinkums. Taču tajā pašā laikā tu vērsies pie Dieva nevis caur Jēzu, bet caur kādu citu. Sajaukums, kurš noved pie farizeju mācības. Kad es nonācu cietuma kapelā un kapelāns ieraudzīja šo grāmatu, viņš iedeva man īsto grāmatu – Jauno Derību, un teica: „Šo grāmatu lasi katru dienu!” Un šo grāmatu es lasu katru dienu jau divpadsmit gadus. Man nevajag nekādu “Mišnu”, jo es nevēlos būs farizejs.

2) Pēc dzimšanas arī ir iespējams kļūt par farizeju.

Farizejs pēc dzimšanas ir cilvēks, kurš piedzimst no augšas un sāk apmeklēt dzīvu draudzi. Esot šajā draudzē, ar viņu sāk draudzēties cilvēks, kurš saindē viņu ar savu farizeja mācību. Piemēram, viņš nosēžas blakus sprediķa laikā un sāk komentēt mācītāja sludināto. Tas var būt dažādi, piemēram: „Nav tīri tā, kā mācītājs saka. Šeit nav svaidījuma. Mācītājs tevi nesaprot, bet es saprotu.”

Un tad šis jaunpiedzimušais kristietis kļūst par farizeju un top nolādēts. Farizeji ir nolādēti, un viņi pavadīs mūžību ellē, tādēļ mums nepieciešama pilnīga dziedināšana no jebkādiem farizejisma iedīgļiem.

Kas nepieciešams, lai kļūtu par farizeju?

Nekad neatzīsti savus grēkus.

Kad tev norāda uz taviem grēkiem, vienmēr attaisnojies. Kad tavs mājas grupas vadītājs, kurš tev iecelts no Dieva, norāda uz grēku tavā dzīvē, noteikti attaisnojies. Šie divi nosacījumi ir farizeju mācības pamatā. Tā ir vēlme grēkot un attaisnot savu grēku. Vēlams to arī oficiāli ietvert draudzes mācībā un mācīt arī citiem.

Lai kļūtu par farizeju noteikti kristies, svētījies un laulājies baznīcā. Obligāti nokristies pats, un nokristī ari savus bērnus pēc iespējas ātrāk. Ja mācītājs atsakās kristīt, ej uz citu baznīcu, kur nokristīs. Ja tu dzīvo kādās nepareizās attiecībās, noteikti salaulājies. Ja draudzes mācītājs tevi nelaulā, atrodi citu. Tev nepieciešama arī mācītāja svētība, tādēļ lūdz, lai mācītājs tevi svētī, bet, ja mācītājs nesvētī, atrodi kādu citu, kurš svētīs.

Un neaizmirsti nokārtot, lai tas pats mācītājs, kurš tevi svētīja un laulāja, arī izvada tevi pēdējā gaitā!

Mana vecmamma, kura bija redzējusi, kā mani, bijušo narkomānu, Dievs ir izmainījis, nemaz neieklausījās, kad es viņai sludināju evaņģēliju. Viņa bija pilnīgi neticīgs cilvēks. Taču, kad viņa nomira, bērēs viņa gulēja zārkā tautu tērpā un pastalās, un kāds Latvijā pazīstams farizeju mācītājs nosauca viņu vārdā un uzvārdā un skaļi teica: „Mēs tevi sūtām uz Debesīm!” Tas ir tipisks piemērs farizeju mācītājam.

Ja tu pamani, kādu draugu vai radinieku, kurš lasa Bībeli un patiesi pazīst dzīvo Dievu, noteikti nosauc viņu par sektantu.

Ja vēlies būt farizejs, iegaumē, ka Dievs ir žēlīgs un aizmirsti, ka Bībele saka, ka Dievs ir ne vien žēlīgs, bet arī bargs Dievs. Izslēdz no sava vārdu krājuma vārdu – elle!

Ja tu vēlies būt farizejs, iegaumē piecas prioritātes šādā secībā: Es, darbs jeb nauda, ģimene, kalpošana, un, visbeidzot, Dievs.

Taču, ja tu nevēlies būt farizejs, bet gan vēlies būt ar Dievu, tad ievēro pareizā secībā šīs prioritātes: Dievs, es, ģimene, kalpošana, darbs.

Ja vēlies būt farizejs nekad neuztici savam garīgajam vadītājam savas problēmas. Kāds onkulis, kurš ar cirvi bija nogalinājis divus cilvēkus, man reiz teica: „Nekad nevienam netici.” Tātad, nekad neuztici savas problēmas vadītajam. Īpaši tas attiecas uz nopietnām lietām, tādām kā, ģimenes plānošana, darba maiņa, kādas personīgas lietas, ar kurām cīnies, jo viņš jau tevi tāpat nesapratīs (smejas).

Atrodi kādu cilvēku, kuram tu vari uzticēties, pretēji savam līderim. Vēlams kādu, kurš ir nesen kļuvis par kristieti un ienācis draudzē. Es iesaku sazvanīties ar šo cilvēku 1-2 reizes dienā un regulāri satikties. Ja tev ir ģimene, tad katru otro vakaru, ja nav ģimene, tad katru vakaru. Un kad tu esi ilgi laiku pavadījis kopā ar savu draugu, tad paliec pa nakti arī pie viņa. Draudzības vārdā, ja tu ļoti mīli šo cilvēku, varat gulēt arī vienā gultā. Visus savus noslēpumus uztici viņam un esi pārliecināts, ka viņš tevi sapratīs, uzmundrinās un palīdzēs (smejas). Tātad, ja vēlies būt farizejs, atrodi uzticamu cilvēku, kam uzticēt savas problēmas, ja nē, tad uztici savas problēmas vadītājam. Es šodien dodu jums atslēgas, pēc kuru pielietošanas, jūs noteikti kļūsiet par farizejiem.

Vēl kāds ārkārtīgi svarīgs noteikums ir – esot sabiedrībā, censties būt redzamam, arī draudzē centies būt redzams. Virzies tuvāk līderim un mācītājam. Tāpat arī sabiedrībā, esi visiem labs. Centies iegūt cilvēku labvēlību.

Sabiedrībā centies būt pazīstams, pieņemts un godājams. Dari visu, lai cilvēki tevi pieņem. Ja pasaule tevi nepieņem, uzskati to par lāstu. Ja gribi būt farizejs esi pasaulei tāds, lai viņi tevi pieņem. Uz savu mācītāju skaties kā uz pilnīgi parastu cilvēku. Tā kā mūsu draudzē ir izteikta līderība, tad dzenies pēc līderības, lai pēc iespējas ātrāk varētu vadīt mājas grupu, un nokļūtu līdera statusā. Tas tev palīdzēs arī, lai kļūtu redzamāks draudzē. Un farizeju rauga slimība garantēta. Centies slavēt savu mācītāju pie katras izdevības, arī publiski. Ja mācītājam ir kāda problēma, noteikti aizstāvi viņu. Īpaši to dari, lai citi cilvēki draudzē to redz, bet, kad mācītājs norāda uz tavu grēku, tad dzīvo pēc sava prāta. Publiski slavē mācītāju, bet, kad runa ir par tevi pašu, dzīvo pēc sava prāta. Tādā veidā tu, iespējams, izpelnīsies mācītāja labvēlību un ilgāku laiku spēsi dzīvot kā gribi, kā arī ietekmēt citus draudzes cilvēkus. Un tad, kad tu gribēsi tikt vaļā no sava mācītāja, varēsi paņemt tad līdzi šos savas ietekmes upurus un uztaisīt savu grupu ar savu mišnu. Man kāds cilvēks internetā raksta garas komplimentu vēstules par to, cik labs mācītājs es esmu. Reiz viņš lūdza man padomu, un es uzrakstīju, ko par to saka Bībele. Es uzreiz kļuvu par sliktu mācītāju. Es pārstāju rakstīt šim cilvēkam, bet viņš tik un tā raksta un slavē mani.

Lūk, farizeju raugs! Ja tu pamani pie sevis kādas no šīm minētajām lietām, tad atzīsti savu grēku un nožēlo to. Mēs nevaram paši sevi attaisnot, ir tikai Viens, Kurš taisno un tas ir Jēzus! Kad Jēzus taisno?

„Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. ” (1. Jāņa 1:9)

Dievs tevi taisno, dziedina un šķīsta tad, kad tu atzīsties grēkos.

Vēl kāds ieteikums, kā kļūt par farizeju. Kad tu atnes savu desmito tiesu, vai ziedo lielāku summu, noteikti dari to tā, lai citi cilvēki redz. Jo īpaši, ja tev ir liela naudas summa. Noteikti nes to redzami.

Dieva Vārds saka: „(..) tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara. ”(Mateja 6:3) Farizeji bija tauta, kura visu darīja, lai cilvēki redzētu. Viņi nesāja lūgšanu krelles un mīlēja ieņemt pirmās vietas. Tajā pašā laikā, viņi ticēja, ka kalpo Dievam un nogalināja Dieva svētos un svaidītos.

Ja vēlies būt farizejs, tad, ja draudzē neatbalsta tavus grēkus vai līderis aizrāda par kādu lietu, tad pasaki to vismaz pieciem cilvēkiem. Un, ja esi izlēmis pamest draudzi, tad nostājies pie durvīm un stāsti katram cilvēkam, kurš nāks draudzē – „Es eju prom no šīs draudzes. Gan jau pats redzēsi, tevi šeit izmantos un izsviedīs.” Tikai mācītājam nesaki, jo viņam tas nav jāzina. Pasaki, cik slikts ir mācītājs un pasaki, ka te nav mīlestības. Taču, ja negribi būt nolādēts farizejs, tad, ejot prom no draudzes, atnāc pie manis un es sapratīšu, tikai diezin vai tu pats sapratīsi, ko dari.

Kad kādu aprunā neaizmirsti pateikt: „Tikai nesaki mācītājam, viņš tevi nesapratīs”. Gribi būt farizejs, tad dari tā.

Savā mājas grupā un draudzē nekad neuzņemies nekādus kalpošanas un pienākumus. Un pasarg’ Dievs! Nekādā gadījumā neuzņemies pienākumu mazgāt grīdu. Esi taču lepns! Tev taču ir mugurkauls! Tu taču esi ar augstāko izglītību un nevari strādāt par apkopēju. Ja gribi būt farizejs, turies pie tā. Esmu novērojis, ka farizejiem reizēm pat mute ož. Kaut arī viņš tēlo, ka grib būt uzticams, pārmērīgā smaka no mutes nodod. Tas nebūs visos gadījumos, bet esmu to dažkārt ievērojis. Gribi būt farizejs? Neej pie zobārsta un netīri zobus. Neseko līdzi ārienei un higiēnai. Ģērbies kā pagadās.Galu galā izvēlies tādu dzīvesveidu un draudzi, kur tevi nenosodīs ne draudzē, ne pasaulē. Izvēlies draudzi, kurā vari stūrī sēdēt, atnest savu ziedojumu un dzīvot skaisti plūstošu farizeju dzīvi. Vari izvēlēties tādu draudzi, kura cels tavu prestižu. Varbūt vēl izdosies iegūt tur bagātus draugus. Ja tavas mājas grupas vadītājs sāk mācīt muļķības, kuras ir pretrunā ar Bībeli, nekad nestāsti to mācītājam. Ja viņš sāk grēkot, nestāsti to nevienam. Noteikti uzklausi visus cilvēkus, kuri runā slikti par mācītāju un draudzi. Tikai neaizmirsti beigās pateikt: „Tikai nesaki mācītājam, jo viņš tevi tāpat nesapratīs.” Noteikti uzklausi visus neapmierinātos.

Sprediķa tēma bija „Kā kļūt par farizeju”. Ja tu gadījumā pamanīji kādus simptomus pie sevis, kuri noved lāstā, tad ir laiks necelt savu teoloģiju un neattaisnoties! Atzīsti tos un Jēzus tevi attaisnos.

„Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām Viņu par meli, un Viņa vārdi nemājo mūsos.” (1.Jāņa 1:9-10)

Pārlasiet katrs mājās Mateja 23.nodaļu.

„(..) Uz Mozus krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizeji. (..) tie sasien smagas nastas un liek tās cilvēkiem uz pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās kustināt. Bet tie dara visus savus darbus tik tādēļ, lai ļaudis tos redzētu. Tie darina sev platas lūgšanas siksnas un drēbēm garus pušķus. Tie mīl mielastos sēdēt goda vietās un sinagogās pirmajos krēslos un ka ļaudis tirgus laukumos tos sveicina un sauc par rabi. (..) Bet lielākais jūsu starpā lai ir jūsu kalps.  Un, kas pats paaugstināsies, tas tiks pazemots; un, kas pats pazemosies, tas tiks paaugstināts. Bet vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs aizslēdzat Debesu valstību cilvēkiem; jūs paši neejat iekšā un neļaujat tiem, kas vēlas, tur ieiet. Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs aprijat atraitņu namus un liekuļojat ar garām lūgšanām; tāpēc jūs saņemsit ļoti smagu sodu.  Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs pārstaigājat jūru un sauszemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai; un, kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par elles bērnu, divkārt ļaunāku, kā jūs paši esat. Vai jums, aklie ceļa rādītāji, kas sakāt: ja kas zvēr pie Tempļa, tas nav nekas; bet, ja kas zvēr pie zelta, tam tas jāpilda. (..)Jūs aklie ceļa rādītāji, kas odus izkāšat un kamieļus aprijat. Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs šķīstāt kausa un bļodas ārpusi, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījuma un negausības. Aklo farizej! Šķīstī papriekš kausa un bļodas iekšpusi, lai arī to ārpuse top šķīsta. (..) jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. (..) Vai jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi! Jo jūs ceļat kapenes praviešiem un izgreznojat taisno kapu pieminekļus un sakāt:  ja mēs būtu bijuši mūsu tēvu laikos, mēs nebūtu piedalījušies praviešu asins izliešanā. Tātad jūs dodat liecību par sevi, ka jūs esat praviešu slepkavu bērni. (..) Jūs čūsku un odžu dzimums, kā jūs izbēgsit no elles sodības? Tāpēc, redzi, Es sūtu pie jums praviešus, gudros un rakstu mācītājus; dažus no tiem jūs nokausit un sitīsit krustā un citus šautīsit savās sinagogās un vajāsit no vienas pilsētas uz otru, ka uz jums nāktu visas nevainīgās asinis, kas izlietas virs zemes  (..) Es jums saku: tas viss nāks pār šo dzimumu.” (Mateja 23)

Jēzus vārdi ir skaidri. Farizeji ir tie, kuri nokauj praviešus, bet viņi saka: „Nē, mēs ceļam praviešiem pieminekļus”. Viņi tevi slavē, bet patiesībā ir tavi ienaidnieki. Lūko, ka pats nekļūsti par farizeju. Atzīsties savos grēkos. Neattaisno sevi, jo tajā brīdī, kad tu attaisno savus grēkus farizeju slimība progresē.

Dievkalpojuma noslēgumā mācītājs aicina katru izmeklēt savu sirdi. Un, ja kāds pamanīja pie sevis kādas no farizeju pazīmēm, tad atzīt to un nožēlot, lai varētu iegūt brīvību.

Svētrunas iztirzājumu sagatavoja Marija Graudiņa.